Bodemsanering Noord-Holland, subsidie

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

 

 

Doelgroep:
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan degene voor wiens rekening en risico de sanering wordt uitgevoerd.

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het saneren van landbodems op:

  1. locaties waarvoor een beschikking is afgegeven, dat er sprake is van een ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de wet en waarbij de verontreiniging de beoogde maatschappelijke ontwikkeling belemmert;
  2. stortplaatsen; een terrein, niet zijnde baggerdepot, slootdemping of erfverharding met opgebracht puin, waar voor 1 september 1996 afvalstoffen zijn gestort en waar sinds 1 september 1996 geen afvalstoffen meer gestort zijn en waar tenminste 25m3 steekvast stortmateriaal aanwezig is dat bodemvreemd is voor meer dan 50% van het volume.

Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

  • de activiteit financieel niet haalbaar is;
  • een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 1, niet is gemeld als bedoeld in artikel 28 van de wet, of gedeputeerde staten hun instemming aan het saneringsplan hebben onthouden;
  • de sanering onder het convenant BOSATEX valt;
  • de subsidieaanvrager en de sanering in aanmerking komen voor een budget op grond van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering;

Saneringen die plaats vinden in de gemeenten Alkmaar, Haarlem of Zaanstad.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

  • er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd;
  • een aanvraag om subsidie dient door gedeputeerde staten te zijn ontvangen voordat met de uitvoering van de sanering is gestart;
  • een aanvraag voor meerwerk voor een sanering waarvoor reeds subsidie is verleend, dient te zijn ontvangen voordat de sanering is voltooid;

Het verstrekken van subsidie kan leiden tot staatssteun. Hierop zal uw aanvraag door ons worden beoordeeld. Wanneer er sprake is van staatssteun zullen wij, om te bepalen of en in hoeverre de subsidie geoorloofd kan worden verstrekt, mogelijk extra informatie en/of een zogenaamde de-minimisverklaring van vragen. Zie hiervoor ook artikel 11 van de regeling. 

Hoogte van de subsidie
De subsidie  bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 250.000,-.

Subsidieplafond
Er is een plafond van maximaal € 4.000.000,- beschikbaar.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling is opengesteld vanaf de dag na datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin de regeling wordt geplaatst. Aanvragen dienen door ons te zijn ontvangen voordat met de uitvoering van de sanering is gestart en uiterlijk op donderdag 30 juni 2022 voor 17:00 uur

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

Voor het indienen van uw subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Meer informatie

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.