Bodemsanering Noord-Holland, subsidie

De regeling is iets gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De hoogte van de verstrekte subsidie is in alle gevallen 50% van de kosten. Zie verder onder Voorwaarden. De indieningstermijn is verlengd. Zie verder onder Aanpak. 
U kunt uw aanvraag per post indienen. Binnenkort is er ook de mogelijkheid om uw aanvraag digitaal in te dienen.

Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor sanering voor zowel land- als waterbodemverontreinigingen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

 

Doelgroep
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan degene voor wiens rekening en risico de sanering wordt uitgevoerd.

Activiteiten

 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het saneren van landbodems op:
  • locaties waarvoor een beschikking is afgegeven, dat er sprake is van een ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de wet en waarbij de verontreiniging de beoogde maatschappelijke ontwikkeling belemmert;
  • stortplaatsen; een terrein, niet zijnde baggerdepot, slootdemping of erfverharding met opgebracht puin, waar voor 1 september 1996 afvalstoffen zijn gestort en waar sinds 1 september 1996 geen afvalstoffen meer gestort zijn en waar tenminste 25m3 steekvast stortmateriaal aanwezig is dat bodemvreemd is voor meer dan 50% van het volume.
 2. Subsidie kan worden verstrekt voor het saneren van bodems en oevers van oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 1 van de Waterwet, zodat de waterkwaliteit voldoet aan de in het nationaal waterplan als bedoeld in artikel 4.1 van de Waterwet, of voldoet aan de in het regionaal waterplan als bedoeld in artikel 4.4 van de Waterwet of voldoet aan het beheersplan van artikel 6.4 van de Waterwet, opgenomen functies of doelstellingen.


Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien

 • de activiteit financieel niet haalbaar is
 • een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 1, niet is gemeld als bedoeld in artikel 28 van de wet, of gedeputeerde staten hun instemming aan het saneringsplan hebben onthouden
 • de sanering onder het convenant BOSATEX valt
 • de subsidieaanvrager en de sanering in aanmerking komen voor een budget op grond van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 • de sanering plaats heeft binnen het grondgebied van een gemeente, genoemd in artikel 88 van de wet of genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet Bodembescherming, of
 • de subsidieaanvrager een gemeente is, genoemd in artikel 88 van de wet of genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten gebaseerd op deze wet

 

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden. 

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:
- er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd;
- een aanvraag om subsidie dient door gedeputeerde staten te zijn ontvangen voordat met de uitvoering van de sanering is gestart;
- een aanvraag voor meerwerk voor een sanering waarvoor reeds subsidie is verleend, dient te zijn ontvangen voordat de sanering is voltooid;

 Het verstrekken van subsidie kan leiden tot staatssteun. Hierop zal uw aanvraag door ons worden beoordeeld. Wanneer er sprake is van staatssteun zullen wij, om te bepalen of en in hoeverre de subsidie geoorloofd kan worden verstrekt, mogelijk extra informatie en/of een zogenaamde de-minimisverklaring van vragen. Zie hiervoor ook artikel 11 van de regeling.

Hoogte van de subsidie
- De subsidie voor landbodems als bedoeld in artikel 3, lid 1 a en b bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 250.000,-.
- De subsidie voor een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 2 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000,-.

Subsidieplafonds
Voor een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder a is maximaal € 1.000.000,- beschikbaar.
Voor een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder b is maximaal € 1.000.000,- beschikbaar.
Voor een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 2 is maximaal € 2.000.000,- beschikbaar.

 

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open vanaf de dag na datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin de regeling wordt geplaatst. Aanvragen dienen door ons te zijn ontvangen voordat met de uitvoering van de sanering is gestart en uiterlijk op donderdag 31 december 2021 voor 17:00 uur.

Een aanvraag voor meerwerk voor een sanering waarvoor reeds subsidie is verleend, dient te zijn ontvangen voordat de sanering is voltooid en uiterlijk op donderdag 31 december 2021 voor 16:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Wet- en regelgeving

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl