Bodemsanering Noord-Holland, subsidie

STAP 1: Maak voor het digitaal indienen van uw subsidieaanvraag eerst de BIJLAGEN gereed: 

bijlage 1 subsidieaanvraagformulier Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 vergunning
bijlage 5 planning en begroting
bijlage 6 locatieaanduiding op kaart
bijlage 7 brief van de gemeente
bijlage 8 offertes
bijlage 9 overig

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het formulier 'subsidie aanvragen per post' (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen.

Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor sanering voor zowel land- als waterbodemverontreinigingen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

 

Doelgroep
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan degene voor wiens rekening en risico de sanering wordt uitgevoerd.


Activiteiten

 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het saneren van landbodems op:
  • locaties waarvoor een beschikking is afgegeven, dat er sprake is van een ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de wet en waarbij de verontreiniging de beoogde maatschappelijke ontwikkeling belemmert;
  • stortplaatsen; een terrein, niet zijnde baggerdepot, slootdemping of erfverharding met opgebracht puin, waar voor 1 september 1996 afvalstoffen zijn gestort en waar sinds 1 september 1996 geen afvalstoffen meer gestort zijn en waar tenminste 25m3 steekvast stortmateriaal aanwezig is dat bodemvreemd is voor meer dan 50% van het volume.
 2. Subsidie kan worden verstrekt voor het saneren van bodems en oevers van oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 1 van de Waterwet, zodat de waterkwaliteit voldoet aan de in het nationaal waterplan als bedoeld in artikel 4.1 van de Waterwet, of voldoet aan de in het regionaal waterplan als bedoeld in artikel 4.4 van de Waterwet of voldoet aan het beheersplan van artikel 6.4 van de Waterwet, opgenomen functies of doelstellingen.Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien

 • de activiteit financieel niet haalbaar is
 • een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 1, niet is gemeld als bedoeld in artikel 28 van de wet, of gedeputeerde staten hun instemming aan het saneringsplan hebben onthouden
 • de sanering onder het convenant BOSATEX valt
 • de subsidieaanvrager en de sanering in aanmerking komen voor een budget op grond van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 • de sanering plaats heeft binnen het grondgebied van een gemeente, genoemd in artikel 88 van de wet of genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet Bodembescherming, of
 • de subsidieaanvrager een gemeente is, genoemd in artikel 88 van de wet of genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten gebaseerd op deze wet

 

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd
 • een aanvraag om subsidie dient door gedeputeerde staten te zijn ontvangen voordat met de uitvoering van de sanering is gestart
 • een aanvraag voor meerwerk voor een sanering waarvoor reeds subsidie is verleend, dient te zijn ontvangen voordat de sanering is voltooid


Het verstrekken van subsidie kan leiden tot staatssteun. Hierop zal uw aanvraag door ons worden beoordeeld. Wanneer er sprake is van staatssteun zullen wij, om te bepalen of en in hoeverre de subsidie geoorloofd kan worden verstrekt, mogelijk extra informatie en/of een zogenaamde de-minimisverklaring van vragen. Zie hiervoor ook artikel 11 van de regeling.

Hoogte van de subsidie
De subsidie voor sanering van landbodems als bedoeld in artikel 3, lid 1 a en b bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 250.000,-.

De subsidie voor een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 2 bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000,-.


Subsidieplafonds
Voor een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder a is maximaal € 1.000.000,- beschikbaar.
Voor een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder b is maximaal € 1.000.000,- beschikbaar.
Voor een sanering als bedoeld in artikel 3, lid 2 is maximaal € 2.000.000,- beschikbaar.

 

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.

De regeling is opengesteld vanaf de dag na datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin de regeling wordt geplaatst. Aanvragen dienen uiterlijk op donderdag 31 december 2020 om 16:00 uur door ons te zijn ontvangen.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.


Indienen subsidieaanvraag
Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Digitaal aanvragen
Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw DigiD (particulier) of uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over DigiD kunt u vinden op www.digid.nl en over eHerkenning op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (samen maximaal 20 Mb). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

 • Formulier Projectinformatie (verplicht)
 • Een brief van de gemeente waarin zij het maatschappelijk belang van de sanering onderschrijft (verplicht indien subsidie wordt aangevraagd als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a)
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer niet eerder subsidie van provincie heeft ontvangen)
 • Locatie aanduiding op de kaart (indien van belang)
 • Machtigingsverklaring (indien door bv subsidieadviesbureau als gemachtigde de aanvraag wordt ingediend)


Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Papieren aanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken. U dient hierbij dezelfde bijlagen mee te sturen als onder digitaal aanvragen staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

 

Wet- en regelgeving

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl