Herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord-Holland, subsidie

Subsidies worden verstrekt in de vorm van een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten, ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds.

De regeling is bedoeld ter stimulering van het behoud van onroerend cultureel erfgoed door middel van herbestemming en/of, restauratie en/of verduurzaming. Onder onroerend cultureel erfgoed verstaan wij alle vormen van gebouwd erfgoed die door de bevoegde overheidsinstanties als cultureel erfgoed zijn erkend.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

Doelgroep:

Subsidie kan worden verstrekt aan natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of kerkgenootschappen die eigenaar zijn van onroerend cultureel erfgoed dat is gelegen in de provincie Noord-Holland.

Activiteiten:

Subsidie voor herbestemming en/of restauratie en/of verduurzaming van onroerend cultureel erfgoed. Deze activiteiten kunnen afzonderlijk en in combinatie voorkomen.

Weigeringsgronden:

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

  • De subsidieverlening minder bedraagt dan € 10.000,-;
  • De activiteit financieel niet haalbaar is;
  • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun (pb EU 2004, C244;
  • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is geven omdat eerdere steun onrechtmatig is verklaard met de interne markt.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

  • De provincie hanteert de Europese regelgeving van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en de De-minimisverordening om de subsidiabele kosten voor herbestemmingen/of restauratie en/of verduurzaming te bepalen.
  • De subsidie per aanvraag voor restauratie van provinciale monumenten gebouwd als woning bedraagt maximaal € 250.000,-
  • De subsidie voor herbestemming en/of restauratie en/of verduurzaming van onroerend cultureel erfgoed dat niet is gebouwd als woning bedraagt maximaal € 1.000.000
  • De subsidie wordt aan de subsidieontvanger verstrekt in de vorm van een lening door het Nationaal Restauratiefonds.

 Voor deze regeling is in totaal maximaal € 9,1 mln beschikbaar.

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. De regeling is vastgesteld voor onbepaalde tijd en kent geen indieningstermijn. Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt. Het is aan te raden om, voordat u tot een aanvraag overgaat, uw projectplan met ons te bespreken.

Indienen subsidieaanvraag:

Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Digitaal aanvragen:

Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw DigiD (particulier) of uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over DigiD kunt u vinden op http://www.digid.nl/ en over eHerkenning op http://www.eherkenning.nl/.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Niveau: EH2+

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (samen maximaal 20 Mb). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

• Formulier Projectinformatie (verplicht)

• Kopie recent (digitaal) bankafschrift (indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer niet eerder subsidie van provincie heeft ontvangen)

• De-minimisverklaring (indien subsidieontvanger afgelopen 3 belastingjaren de-minimissteun heeft ontvangen. Kan alleen van toepassing zijn voor organisaties)

• Locatie aanduiding op de kaart (optioneel)

• Machtigingsverklaring (indien door bv subsidieadviesbureau als gemachtigde de aanvraag wordt ingediend)

• Een inspectierapport dat niet ouder is dan twee jaar

• Voor overige bijlagen zie onder artikel 4

 
Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Papieren aanvraag:

Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering. 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht