Herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord-Holland, subsidie

Subsidies worden verstrekt in de vorm van een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten, ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds.

Interesse in het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten?

Wij hebben vanuit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten al veel eigenaren kunnen ondersteunen met een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun pand. Alle middelen in het fonds zijn inmiddels benut, dat betekent dat het subsidieplafond is bereikt. Neem contact op met Bernard Brons, accountmanager om uw interesse kenbaar te maken.

Heeft u vragen over andere financieringsmogelijkheden in de provincie Noord-Holland? Neem dan contact op met onze accountmanager:

Bernard Brons
Telefoon  088 - 253 90 20
Mobiel  06 10 70 39 98
E-mail financieringen@restauratiefonds.nl 

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

De regeling is bedoeld ter stimulering van het behoud van onroerend cultureel erfgoed door middel van herbestemming en/of, restauratie en/of verduurzaming. Onder onroerend cultureel erfgoed verstaan wij alle vormen van gebouwd erfgoed die door de bevoegde overheidsinstanties als cultureel erfgoed zijn erkend.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

Doelgroep:
Subsidie kan worden verstrekt aan natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of kerkgenootschappen die eigenaar zijn van onroerend cultureel erfgoed dat is gelegen in de provincie Noord-Holland.

Activiteiten:
Subsidie voor herbestemming en/of restauratie en/of verduurzaming van onroerend cultureel erfgoed. Deze activiteiten kunnen afzonderlijk en in combinatie voorkomen.

Weigeringsgronden:
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • De subsidieverlening minder bedraagt dan € 10.000,-;
 • De activiteit financieel niet haalbaar is;
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun (pb EU 2004, C244;
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is geven omdat eerdere steun onrechtmatig is verklaard met de interne markt.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • De provincie hanteert de Europese regelgeving van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en de De-minimisverordening om de subsidiabele kosten voor herbestemmingen/of restauratie en/of verduurzaming te bepalen.
 • De subsidie per aanvraag voor restauratie van provinciale monumenten gebouwd als woning bedraagt maximaal € 250.000,-
 • De subsidie voor herbestemming en/of restauratie en/of verduurzaming van onroerend cultureel erfgoed dat niet is gebouwd als woning bedraagt maximaal € 1.000.000
 • De subsidie wordt aan de subsidieontvanger verstrekt in de vorm van een lening door het Nationaal Restauratiefonds.

 Voor deze regeling is in totaal maximaal € 9,1 mln beschikbaar.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat het gehele jaar open

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Interesse in het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten?
Wij hebben vanuit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten al veel eigenaren kunnen ondersteunen met een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun pand. Alle middelen in het fonds zijn inmiddels benut. De rente en aflossing van iedere uitgeleende euro vloeit terug in het fonds, vanuit deze revolverende werking komen telkens nieuwe middelen beschikbaar. Neem contact op met Bernard Brons, accountmanager om uw interesse kenbaar te maken.

Heeft u vragen over andere financieringsmogelijkheden in de provincie Noord-Holland? Neem dan contact op met  onze accountmanager:

Bernard Brons
Telefoon: 088 - 253 90 20
Mobiel : 06 10 70 39 98
E-mail financieringen@restauratiefonds.nl

Servicepunt Provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.