Inrichtingsprogramma en inrichtingsbesluit bekijken

Gaat de provincie een gebiedsgericht inrichtingsprogramma met een inrichtingsbesluit opstellen bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen hebben. Daarom kunt u online het voorbereidende inrichtingsprogramma en het inrichtingsbesluit bekijken en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

Een inrichtingsprogramma met een inrichtingsbesluit kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u het inrichtingsprogramma en inrichtingsbesluit gratis bekijken.

In een gebiedsgericht inrichtingsprogramma staat hoe de provincie het landelijk gebied wil inrichten. Bijvoorbeeld waar er ruimte is voor landbouw of natuur. Een inrichtingsprogramma is een vertaling van het beleid van de provincie naar concrete plannen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • veranderingen in het systeem van wegen en oppervlaktewateren
 • aanpassingen van gebieden in verband met:
  • natuur
  • cultuurwaarde
  • landschapswaarde
  • recreatie
   enzovoort

In een inrichtingsbesluit staan regels die gelden in een gebied en die gaan over:

 • herverkaveling
 • het openstellen of afsluiten van wegen voor het verkeer
 • het verdelen van eigendom, beheer en onderhoud van bijvoorbeeld wegen en gebieden.

In de voorbereidende fase maakt de provincie een opzet voor een inrichtingsprogramma en een inrichtingsbesluit. Deze opzet kunt u online bekijken. De provincie meldt in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen dat u het programma en het besluit kunt bekijken.

Als de provincie het inrichtingsplan en/of het inrichtingsbesluit wil aanpassen dan kunt u deze ook bekijken. Ook dan meldt de provincie dat in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen.

Wet- en regelgeving

Contact

U kunt het gebiedsgerichte inrichtingsprogramma en het inrichtingsbesluit bekijken op de website van de provincie en op het provinciehuis.

Bezwaar & beroep

Iedereen kan tijdens de inzageperiode van 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij de provincie. Bent u het niet eens met de reactie op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.