Ontgronding, schadevergoeding

Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor ontgrondingen in Rijkswater.

U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. Schade kunt u lijden, omdat u een vergunning aangevraagd heeft, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.
Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.

De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

Voorwaarden

U kunt een schadevergoeding aanvragen in de volgende gevallen:

  • U heeft een ontgrondingsvergunning aangevraagd.
  • U bent houder van een vergunning.
  • U heeft uw zienswijze ingediend tegen een ontgrondingsvergunning.
  • U lijdt schade vanwege een ontgrondingsvergunning. Dit geldt ook voor schade die u in het verleden geleden heeft of in de toekomst zult lijden door een ontgrondingsvergunning.
  • De schade hoort redelijkerwijs niet of gedeeltelijk voor uw rekening te komen.
  • De schade is niet of niet voldoende op andere wijze verzekerd.

Termijn

De provincie neemt binnen een termijn van 4 maanden een besluit over uw aanvraag. Als extra onderzoek nodig is, wordt de beslistermijn 7 maanden.

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Dit is de provincie die de beslissing heeft genomen over de ontgrondingsvergunning.
Heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de beslissing genomen? Dan vraagt u de schadevergoeding daar aan.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Indieningsadres

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Bezoekadres

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postadres

Postbus: 20901

2500 EX Den Haag

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl