Ontheffing milieueffectrapportage aanvragen

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage op te stellen. Er zijn gevallen waarin u een ontheffing van deze verplichting kunt krijgen. Dat zijn gevallen waarin het algemeen belang de activiteit noodzakelijk maakt. U kunt de ontheffing aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). Als de verplichting is opgelegd door de omgevingsdienst dan kunt u uw verzoek indienen bij de omgevingsdienst.

Voor sommige activiteiten moet u vooraf een overzicht maken van de effecten op het milieu. Dit noemen we een ‘milieueffectrapportage’ of ‘mer’. In noodsituaties hoeft u zich niet aan deze regel te houden. We zeggen dan dat u een ontheffing krijgt.

U moet een mer maken als u dingen wilt doen waarvoor een besluit van de overheid nodig is en de overheid een mer nodig heeft om het besluit te nemen. U hoeft geen mer te maken als er een noodsituatie is en het nodig is dat de overheid het besluit over de activiteit direct neemt.

De ontheffing is ook mogelijk als u een activiteit herhaalt.

Voorwaarden

Soms heeft u geen mer nodig. Namelijk als het in een noodsituatie belangrijk is dat de overheid het besluit direct neemt.

De ontheffing is ook mogelijk als u een activiteit herhaalt.

Aanpak

U kunt een mer-scan doen om snel uit te zoeken of u een mer moet maken voor uw activiteiten. De mer-scan vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Termijn

Wanneer de provincie uw aanvraag heeft ontvangen, neemt zij binnen 8 weken een beslissing.

Attentie: 'provincie' moet zijn 'omgevingsdienst'

Meer informatie

Contact

U vraagt een ontheffing voor het opstellen van een milieueffectrapportage aan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en bij het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Is de verplichting opgelegd door de omgevingsdienst? Dan vraagt u het ontheffingsverzoek aan bij de omgevingsdienst.

U dient ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapportage aan te vragen bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tezamen. Wanneer de verplichting is opgelegd door de provincie dient u het verzoek om ontheffing bij de omgevingsdienst in te dienen.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het dan nog niet eens met de beslissing? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.