Overtreding van provincieregels melden

Bent u van mening dat een bedrijf het milieu vervuilt? Of heeft u overlast van een bedrijf? Dan kunt u een verzoek tot handhaving doen bij de omgevingsdienst in uw regio.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.

Bedrijven moeten zich houden aan de regels in de Omgevingswet. Hierin staan onder andere regels om het milieu te beschermen. Er staan ook regels in tegen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank). Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. U dient dan een handhavingsverzoek in. Daarna controleert de provincie of het bedrijf de regels overtreedt. Als dat zo is, dan kan de provincie maatregelen nemen tegen het bedrijf.

Voorwaarden

Onder deze voorwaarden kunt u een handhavingsverzoek doen:

  • Een bedrijf houdt zich volgens u niet aan de regels. Het gaat dan om regels in de Omgevingswet of de provinciale omgevingsverordening.
  • U heeft een rechtstreeks belang bij het naleven van de regels.
  • Het bedrijf valt onder het gezag van de provincie. Dit geldt meestal voor grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en afvalstortplaatsen.

Aanpak

Zet in uw handhavingsverzoek:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient
  • een beschrijving van de overtreding

Termijn

De provincie publiceert haar besluit binnen 8 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U kunt het handhavingsverzoek indienen bij de omgevingsdienst waarin de overlast veroorzakende inrichting is gelegen. Het verzoek is voorzien van een omschrijving van de aard van de overlast en naam en adres.

 

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.