SVNL-A: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021, subsidie

De indieningstermijn voor de subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer ANLb/SVNL-A, aanvraagperiode 2019 is gesloten. De informatie op deze pagina heeft betrekking op deze afgesloten aanvraagperiode.
Eind 2019 wordt de regeling weer opengesteld voor de periode vanaf 2020. Dan wordt ook de informatie op deze pagina geactualiseerd.

Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen wij hiervoor subsidies via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is onderdeel van SNL. De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 – 2021 (SVNL 2016-2021) en het Programma Natuurontwikkeling provincie Noord-Holland 2019 - 2023 vormen de kaders.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de uitvoeringsregeling en het openstellingsbesluit goed door; zie de links onder het kopje Wet- en regelgeving, onderaan deze pagina. Het gaat om de Gewijzigde Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 – 2021 (relevante paragrafen zijn: § 1 Algemene bepalingen, § 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en § 4 Slotbepalingen) en het Openstellingsbesluit natuurbeheer 2019 (H 2 § 1, H 3 tm H 5).

Voorts verwijzen wij u naar Het Natuurbeheerplan 2019 met bijbehorende kaarten. Het Natuurbeheerplan 2019 is onderdeel van het Programma Natuurontwikkeling (PNO).

Doelgroep
Subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en ander grondgebruikers van landbouwgrond met certificaat collectief agrarisch natuurbeheer (een agrarisch collectief met certificaat collectief agrarisch natuurbeheer).

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van een leefgebied.

Leefgebieden
Subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kan worden verleend voor de leefgebieden die overeen komen met de agrarische natuurtypen van de Index Natuur en Landschap:

  • open grasland;
  • open akkerland;
  • natte dooradering;
  • droge dooradering;
  • water.

Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

  • voor het gedeelte van het leefgebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al op grond van deze of enige andere regeling een subsidie is verstrekt met betrekking tot agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer voor een met de aanvraag overlappend tijdvak;
  • het bedrag van de wijziging leidt tot een verhoging van minder dan € 1.200,-

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.
De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:
- Er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd.

Subsidieplafonds
Voor aanvragers als bedoeld in artikel 3.1 van de SVNL 2016-2021, aan wie al in 2016 een subsidie voor agrarisch natuurbeheer is verleend op grond van SVNL 2016-2021 worden voor de periode 2019-2021, de volgende subsidieplafonds vastgesteld voor uitbreiding agrarisch natuurbeheer door een collectief, voor aanvullende subsidies als bedoeld in artikel 3.2 SVNL 2016-2021 voor leefgebieden met de aanduiding:

a. open grasland, € 50.000,- per kalenderjaar; totaal € 150.000,-;

b. open akkerland, droge dooradering, natte dooradering, agrarisch waterbeheer: € 400.000 per kalenderjaar; totaal € 1.200.000,-.

Aanpak

De regeling is opengesteld vanaf de dag waarop het Openstellingsbesluit natuurbeheer 2019 wordt gepubliceerd in het provinciaal blad tot en met 7 november 2018.
Uw aanvraag dient uiterlijk op 7 november 2018 door ons te zijn ontvangen. Als wij uw aanvraag later ontvangen, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten.

Aanvraag op papier
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u uitsluitend het op deze site beschikbare aanvraagformulier “Model Uitbreiding Gebiedsaanvraag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, Aanvraagperiode 2019” (Word-document) gebruiken.

Opsturen subsidieaanvraag

Uw complete* papieren subsidieaanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Sector Subsidies en Inkoop

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Afleveren subsidieaanvraag

U kunt uw aanvraag ook afleveren aan de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem).
U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Let op: het kantoor van de provincie aan het Houtplein 33 in Haarlem is op werkdagen geopend tussen 8.00 en 17.00 uur.

Kaartmateriaal
Het kaartmateriaal dat bij de subsidieaanvraag hoort, stuurt u, samen met een kopie van het aanvraagformulier, onder vermelding van ‘Bijlage subsidieaanvraag SVNL-A’ naar ANLB2016-2021@noord-holland.nl. U kunt hiervoor gebruik maken van WeTransfer.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl