SVNL-A: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016, subsidie

De indieningsperiode voor het beheerjaar 2023 is gesloten.

Vaststellen huidige ANLb (SVNL-A)-subsidie 2020 - 2025
De huidige ANLb (SVNL-A)-beschikkingen lopen ook na 2022 nog door. Om deze per 31-12-2022 af te breken moeten de collectieven een verzoek tot beëindiging en vaststelling van de subsidie indienen. Met dit verzoek geeft u aan dat het collectief met ingang van die datum wenst deel te nemen aan het ANLb op basis van de mogelijkheden die het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dienaangaande biedt. Tevens verbindt het collectief zich daarmee om een nieuwe gebiedsaanvraag in te dienen.

U dient dit verzoek tot vaststelling van de lopende ANLb (SVNL-A)-subsidie tegelijk met of na indiening van uw nieuwe gebiedsaanvraag. Voor het indienen van uw papieren aanvraag tot vaststelling van de lopende ANLb (SVNL-A) subsidie kunt u het op deze pagina beschikbaar gestelde aanvraagformulier gebruiken.

Wijziging eisen certificering
Voor subsidieaanvragen op grond van de hierboven genoemde uitvoeringsregeling, waarvan de subsidieperiode gaat lopen vanaf 2023, geldt als nieuwe eis dat de subsidieaanvrager beschikt over een certificaat 2023. Een certificaat 2023 is vereist, omdat er voor beheerders met een terrein van groter dan 200 hectare natuurterrein in 2022 een gewijzigd Programma van Eisen is vastgesteld op basis waarvan certificaten worden verstrekt en gecontroleerd. Voor lopende subsidieaanvragen geldt dat nog gebruik kan worden gemaakt van het bestaande certificaat.

De uitvoeringsregeling voorziet in een overgangsregeling voor bestaande certificaathouders, dat wil zeggen aanvragers die voorheen al subsidie hebben ontvangen onder de SVNL 2016 en daartoe beschikken over een certificaat. Deze overgangsregeling is niet bedoeld voor beheerders die voor minder dan 200 hectare natuurterrein subsidie aanvragen. Er is in een termijn voorzien waarbinnen de aanvrager een nieuw certificaat dient aan te vragen bij de Stichting Certificering SNL en in een termijn voorzien waarbinnen de aanvrager over een certificaat 2023 dient te beschikken.

Het vereiste van het hebben van een certificaat 2023 is van toepassing op de gehele aanvraag. Dit betekent dat zowel op de moederaanvraag als op de uitbreidingsaanvraag het gewijzigde Programma van Eisen van toepassing is. 

Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen wij hiervoor subsidies via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is onderdeel van SNL. De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 (SVNL 2016), het vigerende natuurbeheerplan en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vormen de kaders.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina én de uitvoeringsregeling én het openstellingsbesluit goed door. Het gaat om de Gewijzigde Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 (relevante paragrafen zijn: § 1 Algemene bepalingen, § 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en § 4 Slotbepalingen) en het Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2023.

Doelgroep
Subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond met certificaat agrarisch natuurbeheer (een agrarisch collectief met certificaat agrarisch natuurbeheer).

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van een leefgebied/categorie.

Leefgebieden/categorie
Subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kan worden verleend voor de leefgebieden/categorie die overeen komen met de agrarische natuurtypen van de Index Natuur en Landschap:

Open grasland
Open akker
Dooradering
Water
Klimaat

Subsidieplafonds
Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Noord-Holland (SVNL 2016) zijn in het kader van de nieuwe gebiedsaanvraag ANLb voor het beheerjaar 2023 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

-Leefgebied Open grasland, waaronder aanvalsplan Grutto, € 6.428.000,-
-Leefgebied Open akker € 2.108.000,-
-Leefgebied Dooradering € 720.000,-
-Categorie Water € 1.423.000,-
-Categorie Klimaat € 138.000,-

Voorwaarden

Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

  • Voor het gedeelte van het leefgebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al op grond van deze of enige andere regeling een subsidie is verstrekt met betrekking tot agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer voor een met de aanvraag overlappend tijdvak;
  • Aanvrager niet beschikt over een certificaat collectief agrarisch natuurbeheer;
  • Het project niet voldoet aan de beoordelingscriteria voor gebiedsaanvragen, zoals die in het vigerende natuurbeheerplan zijn opgenomen, inclusief de daarbij behorende kaarten.

Een volledige opsomming van alle voorwaarden en weigeringsgronden leest u in de uitvoeringsregeling.

Aanpak

Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van het vigerende natuurbeheerplan dat, met bijbehorende kaarten, onderdeel is van het Programma Natuurontwikkeling (PNO)

Bij de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie wordt onder meer rekening gehouden met de volgende zaken:

  • Indien binnen de aanvraagperiode meerdere volledige subsidieaanvragen voor dezelfde locatie binnen een leefgebied zijn ingediend, wordt een aanvraag geselecteerd door te bepalen welke aanvraag het meest ecologisch effectief wordt uitgevoerd.
  • Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, wordt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking een afweging gemaakt tussen de verschillende volledige aanvragen op grond van een puntentelling die gebaseerd is op aantal criteria, zoals onder andere de dekkingsgraad en de kwaliteit van het beheer. Mochten aanvragen vervolgens op een gelijk puntenaantal eindigen, dan wordt de rangschikking van die aanvragen bepaald door de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, waarbij de aanvraag met de laagste gemiddelde kosten het hoogst wordt gerangschikt.

Mocht het daarna nog voorkomen dat aanvragen op een gelijke plek worden gerangschikt, dan wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Wilt u hier meer over weten? In de uitvoeringsregeling vindt u een volledige opsomming van de verdeelcriteria.

Openstelling
Aanvragen voor subsidies op grond van deze uitvoeringsregeling kunnen in de periode van 23 november 2022 9:00 uur tot en met 30 december 2022 17:00 uur worden ingediend bij de Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.

Let op: als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

 Indienen subsidieaanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u uitsluitend het op deze pagina beschikbare Aanvraagformulier “Model Gebiedsaanvraag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, Aanvraagperiode 2023” (Word-document) gebruiken”.

Opsturen subsidieaanvraag
Uw aanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Afleveren subsidieaanvraag
U kunt uw aanvraag ook afleveren aan de balie van het provinciekantoor (bezoekadres):

Provincie Noord-Holland
T.a.v. Gedeputeerde Staten
Sector Subsidies en Inkoop
Houtplein 33 Haarlem

U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.
Let op: het kantoor van de provincie aan het Houtplein 33 in Haarlem is op werkdagen geopend tussen 8.00 en 17.00 uur.

 Indienen kaartmateriaal
Het kaartmateriaal dat bij de subsidieaanvraag hoort, stuurt u, samen met een kopie van het aanvraagformulier, onder vermelding van “bijlage subsidieaanvraag SVNL-A” naar ANLB2016-2021@noord-holland.nl. U kunt hiervoor gebruik maken van WeTransfer.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

ANLb Helpdesk van RVO.nl: 088 – 042 22 72 (voor vragen over de ANLb)

 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.