SVNL-A: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 is gesloten. Het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen.

Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen wij hiervoor subsidies via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is onderdeel van SNL. De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 – 2021 (SVNL 2016-2021) en het vigerende natuurbeheerplan vormen de kaders.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de uitvoeringsregeling èn het openstellingsbesluit goed door. Het gaat om de Gewijzigde Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 – 2021 (relevante paragrafen zijn: § 1 Algemene bepalingen, § 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en § 4 Slotbepalingen) en het Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021.

Doelgroep
Subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en ander grondgebruikers van landbouwgrond met certificaat agrarisch natuurbeheer (een agrarisch collectief met certificaat agrarisch natuurbeheer).

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van een leefgebied/categorie.

Leefgebieden/categorie
Subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kan worden verleend voor de leefgebieden/categorie die overeen komen met de agrarische natuurtypen van de Index Natuur en Landschap:

• open grasland;
• open akkerland;
• natte dooradering;
• droge dooradering;
• water.

Subsidieplafond en looptijd
Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021) kan aan aanvragers, aan wie al in 2016 een subsidie voor agrarisch natuurbeheer is verleend op grond van SVNL 2016-2021, aanvullende subsidie als bedoeld in artikel 3.2 van de SVNL 2016-2021 worden verleend voor de uitbreiding van agrarisch natuurbeheer in leefgebieden met de aanduiding “water”, die gelegen zijn in het werkgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en in het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

In afwijking van het bepaalde in artikel 3:10 van de SVNL 2016-2021 wordt deze aanvullende subsidie verleend voor een periode van vijf aaneengesloten jaren. Het subsidieplafond voor de periode 2021 tot en met 2025 is vastgesteld op € 130.000,- per jaar, € 650.000,- totaal. 

Voorwaarden

Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

• Voor het gedeelte van het leefgebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al op grond van deze of enige andere regeling een subsidie is verstrekt met betrekking tot agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer voor een met de aanvraag overlappend tijdvak;
• Aanvrager niet beschikt over een certificaat collectief agrarisch natuurbeheer;
• Het project niet voldoet aan de beoordelingscriteria voor gebiedsaanvragen, zoals die in het vigerende natuurbeheerplan zijn opgenomen, inclusief de daarbij behorende kaarten.

Een volledige opsomming van alle voorwaarden en weigeringsgronden leest u in de uitvoeringsregeling en het openstellingsbesluit.

Aanpak

Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van het vigerende natuurbeheerplan dat, met bijbehorende kaarten, onderdeel is van het Programma Natuurontwikkeling (PNO).

Openstelling
De regeling is opengesteld met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021 wordt geplaatst tot en met 15 oktober 2020.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Subsidieaanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u uitsluitend het op deze pagina beschikbare Aanvraagformulier “Model Uitbreiding Gebiedsaanvraag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, Aanvraagperiode 2021” (Word-document) gebruiken.

Opsturen subsidieaanvraag
Uw aanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Afleveren subsidieaanvraag
U kunt uw aanvraag ook afleveren aan de balie van het provinciekantoor (bezoekadres):

Provincie Noord-Holland
T.a.v. Gedeputeerde Staten
Sector Subsidies en Inkoop
Houtplein 33
Haarlem

U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Let op: het kantoor van de provincie aan het Houtplein 33 in Haarlem is op werkdagen geopend tussen 8.00 en 17.00 uur.

Kaartmateriaal
Het kaartmateriaal dat bij de subsidieaanvraag hoort, stuurt u, samen met een kopie van het aanvraagformulier, onder vermelding van “bijlage subsidieaanvraag SVNL-A” naar ANLB2016-2021@noord-holland.nl. U kunt hiervoor gebruik maken van WeTransfer.

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

ANLb Helpdesk van RVO.nl: 088 – 042 22 72 (voor vragen over de ANLb)

 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl