Uitvoeren van werkzaamheden op, in, onder, over of langs een provinciale weg of busbaan

De provincie heeft (vaar)wegen in eigendom en/of beheer en in onderhoud. Als u daarin werkzaamheden wilt uitvoeren, dan moet u hiervoor per activiteit bij het bevoegd gezag een omgevingsvergunning aanvragen.

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen en busbanen (inclusief fietspaden, parallelwegen, bermen, taluds en sloten). Als u een werk boven, op, in, onder of langs één van deze wegen wilt plaatsen of werkzaamheden wilt verrichten, heeft u vergunning nodig ingevolge de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022.
Dit doet u via het Omgevingsloket welke onderdeel is van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
U kunt ons aanvraagformulier vinden op de website van het Omgevingsloket door in de zoekbalk ‘‘zoek uw activiteiten’ het volgende in te vullen: ‘Activiteit langs een provinciale weg’.

Onder “een werk” verstaat de provincie, “alle door menselijk toedoen ontstane of te maken (tijdelijke) constructies met toebehoren”.

Voorbeelden van “werken” zijn: kabels, leidingen (peil)buizen, borden, palen, boringen, sonderingen, proefsleuven, uitwegen, graafwerkzaamheden, tijdelijke voorzieningen, bouwkundige constructies, beplanting etc. 

Aan een verleende vergunning worden voorschriften verbonden om de instandhouding en bruikbaarheid van wegen en omtrent de vrije, veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer te garanderen.

Aanpak

Tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg

Naast de vergunning of ontheffing die u aanvraagt voor werkzaamheden, dient u afzonderlijk toestemming aan te vragen als hierbij tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn. Uw toestemmingsaanvraag wordt getoetst op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming.

Termijn

Enkelvoudige aanvragen:
Indien de werkzaamheden enkel binnen het beheergebied van een provinciale weg valt dan is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag. De wettelijke termijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag is 8 weken.

Meervoudige aanvragen:
Indien de werkzaamheden binnen het beheergebied van een provinciale weg valt en ook in het areaal van derden dan is de desbetreffende gemeente het bevoegd gezag. De wettelijke termijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag is 12 weken.
U kunt ervoor kiezen de meervoudige aanvraag, enkelvoudig aan te bieden bij de desbetreffende instanties.

Meer informatie

Contact

Lukt het niet om een omgevingsvergunning aan te vragen of heeft u andere vragen? We helpen u graag verder. Neem contact met ons op via het Servicepunt via telefoonnummer: 0800 0200 600 of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.