Omgevingsverordeningen

In de Omgevingsverordeningen NH zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker om te zien welke regels waar gelden.

De provincie heeft 2 vastgestelde Omgevingsverordeningen. Op dit moment geldt de Omgevingsverordening NH2020. De Omgevingsverordening NH2022 treedt in werking als de Omgevingswet van kracht wordt.

Omgevingsverordening NH2020

Noord-Holland heeft al haar regels op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 opgenomen. De Omgevingsverordening NH2020 geldt sinds 17 november 2020.

De geldende (geconsolideerde) versie van de Omgevingsverordening NH2020 en de bijbehorende kaarten en regels staan op deze pagina onder het kopje 'Documenten OVNH2020' en op Omgevingsverordening NH2020 (overheid.nl).

Omgevingswet

Het Kabinet besloot in 2022 om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland. Om te voldoen aan de Omgevingswet werkte de provincie aan de Omgevingsverordening NH2022. Nu de wet is uitgesteld, wordt de inwerkingtreding van verordening NH2022 ook uitgesteld en blijft de nu geldende Omgevingsverordening NH2020 langer van kracht. Deze wordt daarom actueel gehouden.

Werkingsgebieden in de OVNH2020

In de OVNH2020 zijn gebieden benoemd waar uitgebreid omschreven staat welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke condities. Op de digitale kaart van de provincie is per locatie zichtbaar welke regels gelden in het gebied. Ook de werkingsgebieden worden actueel gehouden. De meest recente wijzigingen van de werkingsgebieden zijn ingegaan op 1 januari 2023.

Regels in digitale kaart

De provincie heeft de regels in de verordening in een digitale kaart opgenomen. Zo is in een oogopslag duidelijk welke regels waar gelden in Noord-Holland. Door te klikken op een locatie op de digitale kaart worden de bijbehorende regels zichtbaar. Hierdoor ontstaat een beter beeld van wat er mag en worden plannen beter aangepast op de omgeving. 

Screenshot kaart Omgevingsverordering NH2020
Bekijk de kaart Omgevingsverordening NH2020

Over de Omgevingsverordening NH2020 (OVNH 2020)

Op dit moment geldt de Omgevingsverordening NH2020. Deze is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Met deze Omgevingsverordening loopt de provincie vooruit op de Omgevingswet, omdat we door 21 verordeningen samen te voegen alvast werken in de geest van de Omgevingswet. Ook kunnen we op deze manier nagaan of de regels lokaal en regionaal maatwerk mogelijk maken en of er genoeg bestuurlijke afwegingsruimte is. In de omgevingsregeling staat uitgelegd welke overheid over welke regels gaat (welke partij welke bevoegdheid heeft). De belangrijkste ambities voor Noord-Holland, zoals omschreven in de Omgevingsvisie, zijn verankerd in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. 

De provincie wil met deze verordening ontwikkelingen, zoals woningbouw en de energietransitie, mogelijk maken en zet ook in op het beschermen van mooie en bijzondere gebieden in Noord-Holland. Daarvoor zijn 32 gebieden aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. We zoeken naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid.  

Bekijk de thema’s en onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt

Omgevingsverordening NH2022

Als de Omgevingswet in werking treedt, treedt ook de Omgevingsverordening NH2022 in werking. Ook in de Omgevingsverordening NH2022 zoeken we naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid, zoals omschreven in de visie voor de ontwikkeling van Noord-Holland; de Omgevingsvisie NH2050. 

Videostill Omgevingsverordening NH2022 en de Omgevingswet
Video: Omgevingsverordening NH2022 en de Omgevingswet

Regels omzetten

De Omgevingsverordening NH2022 is klaar en door Provinciale Staten vastgesteld. De regels en wetten die terugkomen in de Omgevingsverordening NH2022, komen grotendeels overeen met de Omgevingsverordening NH2020, maar zijn omgezet naar de nieuwe eisen die de Omgevingswet stelt. Hiervoor zijn 2 stappen gezet. 

Ten eerste zijn de regels juridisch technisch omgezet. Dat betekent dat de regels uit de Omgevingsverordening NH2022 de juiste grondslagen en verwijzingen naar de nieuwe wetgeving hebben gekregen. Ten tweede vraagt de Omgevingswet een inhoudelijk beoordeling van de regels. De provincie wordt bevoegd gezag over bepaalde taken en gemeenten worden verantwoordelijk voor andere taken (bijvoorbeeld voor bodem). Daarom zijn er een aantal belangrijke keuzes gemaakt.

De regels die inhoudelijk zijn beoordeeld, gaan onder andere over de volgende onderwerpen: Bodemsanering, grondwaterverontreiniging, Natuurnetwerk Nederland (NNN), natuurbescherming (faunabeheer), energietransitie (o.a. Regionale Energiestrategieën en de bijbehorende zoekgebieden) en regionale luchthavens (Texel en Hilversum).

Milieu en natuur

Ten opzichte van de huidige bevoegdheden verandert het nodige als het gaat om de thema’s als natuur en milieu. Zo zijn gemeenten met de inwerkingtreding van de Omgevingswet bevoegd gezag voor het merendeel van de bodemtaken, zoals saneringen. Voor taken die vallen onder het overgangsrecht - denk aan locaties waarvan op dit moment bekend is dat er onaanvaardbare risico’s zijn - blijft de provincie bevoegd gezag. Ook bepalen gemeenten dan zelf of er bij nieuwe gevallen sprake is van een onaanvaardbaar risico met de daarbij horende sanerings-taken. Een milieutaak die ook naar gemeenten overgaat is de behandeling van vergunningen rondom geur en handhaving bij geurhinder. 

Regionale Energiestrategieën in Noord-Holland

Gemeenten, waterschappen, provincie, inwoners en andere belanghebbenden hebben afspraken gemaakt over plekken in de provincie waar duurzame energie met windturbines en zonnepanelen kan worden opgewekt. 

De zoekgebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategieën (RES’en 1.0) voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. De betrokken overheden hebben deze afspraken in hun regels verwerkt, de provincie heeft dat gedaan in de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsverordening NH2022. De RES’en zijn in de verordeningen leidend voor wind op land, de provincie laat daarom regels zoals de 600 meter afstandsregel en de lijnopstelling voor windturbines vervallen. Uiteraard blijven de landelijke afstandsregels gelden. Zonneparken in landelijk gebied kunnen straks niet alleen met een vergunning, maar ook via omgevingsplannen van de gemeente worden mogelijk gemaakt. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheden om te bepalen waar in hun gebied ruimte is voor wind- en zonne-energie.

Lees meer over de thema's en onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt.

Wijzigen Omgevingsverordening

De provincie actualiseert haar Omgevingsverordening volgens een vast proces. De werkingsgebieden en de bijlagen in de Omgevingsverordening worden 2 keer per jaar geactualiseerd. Wijzigingen hierin treden op 1 juli (ronde 1) en 1 januari (ronde 2) in werking. De inhoud van artikelen van de Omgevingsverordening wordt 1 keer per jaar geactualiseerd. Wijzigingen hierin treden op 1 januari in werking.

Verzoeken tot wijziging

Verzoeken tot wijziging kunnen het hele jaar worden ingediend via onderstaande formulieren 

Gemeenteambtenaren stemmen wijzigingsverzoeken, voor het indienen, af met hun contactpersoon bij de provincie. Particulieren overleggen altijd eerst met hun gemeente. De provincie neemt de volledig ingevulde formulieren in behandeling en besluit vervolgens of het verzoek wordt geweigerd of gehonoreerd. Hoeveel tijd dit kost hangt af van de complexiteit van het verzoek en het moment van indienen in de dan lopende besluitvormingscyclus.  

De wijzigingsverzoeken ‘Herbegrenzing Natuurnetwerk Nederland (NNN)’ die de provincie ontvangt worden 1 keer per jaar in bundels door de provincie behandeld. Het laten wijzigen van de grens van het NNN gebeurt via een herbegrenzingsverzoek. Kijk voor meer informatie over waar die verzoeken aan moeten voldoen op de pagina Wonen en werken in het Natuurnetwerk.

Formulieren

Planning 2023 wijzigingscycli Omgevingsverordening Noord-Holland

Wijziging werkingsgebieden & bijlagen ronde 2023-I
Deadline aanmelding wijzigingsverzoeken (geldt niet voor het NNN) 25 november 2022
GS vaststelling ontwerp Februari 2023
Terinzagelegging Voorjaar 2023
GS vaststelling eindconcept Mei 2023
PS Statencommissie Juni 2023
GS vaststelling Juni 2023
Publicatie inwerkingtreden 1 juli 2023

 

Wijziging werkingsgebieden & bijlagen ronde 2023-II
Deadline aanmelding wijzigingsverzoeken (geldt niet voor het NNN) 31 maart 2023
GS vaststelling ontwerp Juni 2023
Terinzagelegging Begin zomer 2023
GS vaststelling eindconcept Oktober 2023
PS Statencommissie November 2023
GS vaststelling November 2023
Publicatie inwerkingtreden 1 januari 2024

 

Wijziging inhoud van de artikelen OV NH
Deadline aanmelding wijzigingsverzoeken 31 maart 2023
Gs vaststelling ontwerp Mei 2023
PS Statencommissie Juni 2023
Terinzagelegging Begin zomer 2023
GS vaststelling eindconcept Oktober 2023
PS Statencommissie November 2023
PS vaststelling December 2023
Publicatie inwerkingtreden 1 januari 2024