Omgevingsverordening NH2022

In de Omgevingsverordening NH2022 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker om te zien welke regels waar gelden. De Omgevingsverordening NH2022 geldt vanaf 1 januari 2024.

Omgevingsverordening NH2022

Noord-Holland heeft al haar regels op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water in de Omgevingsverordening NH2022 opgenomen. De Omgevingsverordening NH2022 is in werking getreden op 1 januari 2024, tegelijk met de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet is er straks 1 loket waar initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving terecht kunnen: het Omgevingsloket. De regels van de Omgevingsverordening NH2022 en de bijbehorende kaarten zijn te vinden in dit Omgevingsloket. Daarnaast staat er op deze pagina onder het kopje 'Documenten OVNH2022' een link naar de geldende (geconsolideerde) versie van de Omgevingsverordening NH2022

Werkingsgebieden in de Omgevingsverordening NH2022

In de Omgevingsverordening NH2022 zijn gebieden benoemd waar uitgebreid omschreven staat welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Enkele voorbeelden van deze zogeheten ‘werkingsgebieden’ zijn het Landelijk Gebied, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Provinciale Wegen. Deze gebieden en de bijbehorende regels zijn opgenomen in een digitale kaart in het Omgevingsloket (Regels op de kaart). Zo is in een oogopslag duidelijk welke regels waar gelden in Noord-Holland.  Door te klikken op een locatie op de digitale kaart worden de bijbehorende regels zichtbaar. Hierdoor ontstaat een beter beeld van wat er mag in een gebied. 

Screenshot kaart Omgevingsverordering NH2020
Bekijk de kaart van de Omgevingsverordening NH2022 in het Omgevingsloket (Regels op de kaart)

Vorige versies van de werkingsgebieden  

De werkingsgebieden van de Omgevingsverordening NH2022 worden regelmatig gewijzigd (zie hieronder voor meer informatie over de wijzigingscyclus). Er is een viewer beschikbaar waarin per werkingsgebied en per besluit de begrenzing vergeleken kan worden. Door verschillende lagen aan te klikken is te zien of, en hoe, de begrenzing in de tijd is aangepast. Bekijk hier de viewer met de verschillende wijzigingen.

Omgevingswet

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Met de komst van de Omgevingswet is er 1 loket waar initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving terecht kunnen: het Omgevingsloket.

Regels omgezet in lijn met nieuwe eisen Omgevingswet

Tot en met 31 december 2023 gold de Omgevingsverordening NH2020, sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingsverordening NH2022. De regels en wetten die terugkomen in de Omgevingsverordening NH2022 komen grotendeels overeen met de Omgevingsverordening NH2020, maar zijn omgezet conform de nieuwe eisen die de Omgevingswet stelt.

Hiervoor zijn twee stappen gezet. Ten eerste zijn de regels juridisch-technisch omgezet. Dat betekent dat de regels uit de Omgevingsverordening NH2022 de juiste grondslagen en verwijzingen naar de nieuwe wetgeving hebben gekregen. Ten tweede vraagt de Omgevingswet een inhoudelijke beoordeling van de regels. De provincie is bevoegd gezag geworden voor bepaalde taken en gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor andere taken (bijvoorbeeld voor bodem). De regels die inhoudelijk zijn beoordeeld, gaan onder andere over de volgende onderwerpen: bodemsanering, grondwaterverontreiniging, Natuurnetwerk Nederland (NNN), natuurbescherming (faunabeheer), energietransitie (o.a. Regionale Energiestrategieën en de bijbehorende zoekgebieden) en regionale luchthavens (Texel en Hilversum). 

Wijziging van de Omgevingsverordening NH2022

De provincie actualiseert de Omgevingsverordening NH2022 volgens een vast, cyclisch proces. De werkingsgebieden en de bijlagen in de Omgevingsverordening NH2022 worden 2 keer per jaar gewijzigd. Wijzigingen hierin treden op 1 juli (ronde 1) en 1 februari (ronde 2) in werking. De inhoud van artikelen van de Omgevingsverordening wordt 1 keer per jaar geactualiseerd (inwerkingtreding op 1 januari).

Voorstellen tot wijziging

Voorstellen tot wijziging kunnen, via onderstaande formulieren, het hele jaar ingediend worden. Ambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen stemmen wijzigingsvoorstellen voor het indienen af met hun contactpersoon bij de provincie. Voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven is de gemeente het aanspreekpunt. Met een concreet initiatief overlegt u met uw gemeente en dient u via de gemeente een voorstel in bij ons.

De provincie bekijkt de volledig ingevulde formulieren en besluit vervolgens of het voorstel wordt meegenomen in de besluitvorming, en of dit leidt tot een wijziging van de Omgevingsverordening NH2022. De indiener wordt hierover geïnformeerd. Hoeveel tijd dit kost hangt af van de complexiteit van het voorstel en het moment van indienen in de dan lopende besluitvormingscyclus. Als een voorstel meegaat in de besluitvormingsprocedure, wordt het ontwerpbesluit altijd ter inzage gelegd, zodat iedereen erop kan reageren.

Onderstaande formulieren kunnen niet gebruikt worden voor voorstellen die betrekking hebben op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of natuurverbindingen. Kijk voor meer informatie over voorstellen over de begrenzing van het werkingsgebied NNN op de pagina Wonen en werken in het Natuurnetwerk.

Formulieren

Planning 2024 wijzigingscyclus Omgevingsverordening NH2022

Deze planning is onder voorbehoud.

Wijziging werkingsgebieden & bijlagen ronde 2024-I
Deadline aanmelding wijzigingsverzoeken (geldt niet voor het NNN) 24 november 2023
3GS vaststelling ontwerp Februari 2024
Terinzagelegging Voorjaar 2024
GS vaststelling eindconcept Mei 2024
Commissie Ruimte/Natuur Juni 2024
GS vaststelling Juni 2024
Publicatie inwerkingtreden 1 juli 2024

 

Wijziging werkingsgebieden & bijlagen ronde 2024-II
Deadline aanmelding wijzigingsverzoeken (geldt niet voor het NNN) 1 juli 2024
GS vaststelling ontwerp September 2024
Terinzagelegging Najaar 2024
GS vaststelling eindconcept December 2024
Commissie Ruimte Januari 2025
GS vaststelling Januari 2025
Publicatie inwerkingtreden 1 februari 2025

 

Inhoud van de artikelen OV NH2022 (derde herziening)
Deadline aanmelding wijzigingsvoorstellen 14 maart 2024
Gs vaststelling ontwerp Mei 2024
Commissie Ruimte Juni 2024
Terinzagelegging Zomer 2024
GS vaststelling eindconcept November 2024
Commissie Ruimte November 2024
PS vaststelling December 2024
Publicatie inwerkingtreden 1 januari 2025

 

Inspreken tijdens behandeling Provinciale Staten

In bovenstaande planning leest u wanneer het onderwerp Omgevingsverordening besproken wordt in de commissie of in Provinciale Staten (PS). Als een onderwerp op de agenda staat van de verantwoordelijke commissie kunnen belanghebbenden inspreken. Hoe dat werkt leest u op de pagina Inspraak en meedenken