Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

Ontheffing, toestemming of vergunning voor:

kunt u aanvragen bij de provincie, zie Producten en diensten van de provincie Noord-Holland.

De vergunning- en ontheffingverlening, handhaving en toezicht op het gebied van milieu, bodem, water en natuur heeft de provincie ondergebracht bij de omgevingsdiensten in Noord-Holland:

 • Omgevingsvergunningen voor bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 • Waterwet: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Aardkundige monumenten, gesloten stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebieden (grondwaterkwaliteit), sportmotoren, Provinciale Milieuverordening (PMV): Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Vuurwerkbesluit: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Regeling Burger- en Militaire Luchtvaart: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Ontgrondingenwet: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 • Zorgplicht rioleringen: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Natuurbeschermingswet, Flora & Faunawet, Boswet, Natuurschoonwet: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Stiltegebieden / Provinciale Milieuverordening (PMV): Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Toezicht en handhaving wegen en vaarwegen: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit per regio, zie: omgevingsdiensten in Noord-Holland

Zie: Producten en diensten van de provincie Noord-Holland.

Vergunning- en ontheffingverlening, handhaving en toezicht

De provincie heeft een groot deel van de uitvoering van haar taken op het gebied van vergunningverlening, ontheffingverlening, handhaving en toezicht ondergebracht bij de omgevingsdiensten, maar blijft nauw betrokken bij deze taken. De provincie blijft politiek verantwoordelijk en stelt de kaders voor de uitvoering vast om te borgen dat vergunningverlening, toezicht en handhaving bijdraagt aan de provinciale doelen voor milieu, water en groen. Ook blijft de provincie verantwoordelijk voor de coördinatie van vergunningen, toezicht en handhaving in de provincie en stimuleert de samenwerking tussen de verschillende partijen. De handhavingsplannen voor de Natura 2000-gebieden zijn hier een voorbeeld van.

 

Uitgelicht

Servicepunt Noord-Holland

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)