Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

De provincie is eigenaar van diverse (vaar)wegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. U heeft een vergunning, ontheffing of toestemming nodig als u, als particulier of bedrijfsmatig, gebruik wilt maken van deze (vaar)wegen, (blijvende) veranderingen wilt aanbrengen, werkzaamheden wilt verrichten of een evenement wilt organiseren.

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor een vergunning/ontheffing indienen? U regelt uw ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en eHerkenning.

Aanvragen kunnen (digitaal) worden ingediend via de daarvoor bestemde formulieren voor:

Vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen


Provinciale wegen

Uitvoeren van werkzaamheden op, in, onder, over of langs een provinciale weg of busbaan
Uitweg op provinciale weg
Vrijstelling Medegebruik Busbaan
Vrijstelling RVV 1990
Ontheffing Wedstrijden op de weg
Ontheffing Afwijkende ongeregistreerde landbouwvoertuigen op de weg

Provinciale vaarwegen

Uitvoeren van werkzaamheden op, in, onder, over of langs een provinciale vaarweg
Vergunning voor bijzonder transport over provinciale vaarweg aanvragen
Ontheffing Ligplaats vaarweg
Opzegging of wijziging Ontheffing vaarweg

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Toestemming tijdelijke Verkeersmaatregelen  
Toestemming evenementen vaarwater
Toestemming uitvoering werkzaamheden vaarwegen

Overige vergunningen

Omgevingsdiensten in Noord-Holland

De vergunning- en ontheffingverlening, handhaving en toezicht op het gebied van leefomgeving, milieu, ontgrondingen, water, natuur en luchtvaart heeft de provincie ondergebracht bij de Omgevingsdiensten in Noord-Holland.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn meestal legeskosten verschuldigd, dit zijn de kosten voor het behandelen van uw aanvraag, ongeacht het resultaat. Deze kosten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn te vinden in de Legesverordening en tarieventabel Noord-Holland 2024.