Verleende ontheffingen en vergunningen

Momenteel heeft de provincie onderstaande ontheffingen afgegeven aan de Fauna Beheer eenheid (FBE). Omdat de regelgeving rondom faunabeheer complex is en er diverse belangen tegen elkaar worden afgewogen, staan in de ontheffingen vaak ook uitzonderingen, voorschriften en beperkingen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de grondgebruiker verantwoordelijk is voor het voorkomen van schade. Lees de ontheffing en/of machtiging daarom goed door voordat tot beheer wordt overgegaan. Op de ontheffingen en machtigingen staat duidelijk omschreven om welke diersoort het gaat, om welke regio/welk perceel, de periode van beheer en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Overzicht ontheffingen aan Fauna Beheer Eenheid

Voor deze ontheffingen kunt u een machtiging aanvragen bij de FBE.

Overzicht ontheffingen ligplaats vaartuig en/of steiger/afmeergelegenheid en intrekkingen

Op alle vaarwegen in Noord-Holland geldt een ligplaatsverbod. Per vaarweg kan een ontheffing worden aangevraagd, mits de steiger/afmeergelegenheid en/of het vaartuig niet in het vaarwegprofiel terecht komen. Deze vaarwegprofielen verschillen per vaarweg en vaarweggedeelte. De provincie bekijkt bij een aanvraag om ontheffing van het (ligplaats)verbod de gewenste locatie op basis van benodigde ruimte, hinder voor de vaarweg en op ecologische aspecten.

Recent zijn de volgende (ligplaats)ontheffingen en/of ontheffingen voor een steiger/afmeergelegenheid verleend

Bezwaar tegen verleende of ingetrokken ontheffing ligplaats en/of steiger/afmeergelegenheid

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Stuur het bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Informatie over verleende of ingetrokken ontheffing ligplaats en/of steiger/afmeergelegenheid

  • Ontheffing: Servicepunt Provincie Noord-Holland, tel: 0800 0200 600 (gratis)
  • Huurovereenkomst: R. Post, tel: (023) 514 41 22
  • Factuur/betalingen: Debiteurenadministratie, tel: (023) 514 30 38

Bezwaar tegen verleende vergunning

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Stuur het bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Informatie over verleende vergunning

  • Vergunning: Servicepunt Provincie Noord-Holland, tel: 0800 0200 600 (gratis)
  • Factuur/betalingen: Debiteurenadministratie, tel: (023) 514 30 38

Meer informatie

Over het aanvragen van ontheffingen vindt u op de pagina Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.