Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten verrichten in een gebied dat is aangewezen als beschermd natuurmonument of een Natura 2000-gebied? En tasten deze activiteiten de kwaliteit van het gebied aan? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Het is verboden om zonder vergunning in een gebied aangewezen als beschermd natuurmonument of in een Natura 2000-gebied activiteiten uit te voeren die de kwaliteit van het gebied verminderen. Dit geldt ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied. U bent verplicht voor deze activiteiten een vergunning aan te vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

De Natuurbeschermingswet is nog niet van toepassing op gebieden of delen van gebieden die uitsluitend zijn aangemeld als habitatrichtlijngebied of vogelrichtlijngebied en onder de 'oude' wet geen beschermd- of staatsnatuurmonument waren. Totdat deze definitief zijn aangewezen kan de habitattoets -zo mogelijk- worden meegenomen, meeliften in andere voor dat initiatief geldende regelgeving, bijvoorbeeld Wet milieubeheer, Ontgrondingenwet, bouwvergunning of aanlegvergunning. Door middel van deze zogenoemde rechtstreekse werking moeten overheden als initiatiefnemer de toets zelf al direct in de betreffende vergunningaanvraag meenemen. Particulieren hebben de keuze dit zekerheidshalve op eigen initiatief mee te nemen of moeten dat alsnog doen als een andere particulier hier door middel van zienswijze of bezwaar in de procedure om vraagt. 

Op het moment dat de aangemelde gebieden definitief aangewezen zijn vervalt deze door rechterlijke uitspraken tot stand gekomen constructie en valt het gebied rechtstreeks onder de Natuurbeschermingswet. 

Gebieden die voor 1 oktober 2005 al beschermd- of staatsnatuurmonument waren, zijn nu primair beschermde natuurmonumenten. Daar kan een aanmelding voor habitatrichtlijn of vogelrichtlijn zijn bijgekomen. De habitattoets wordt dan 'richtlijnconform' meegenomen in een Natuurbeschermingswetvergunning. Ook hier geldt weer het verschil tussen particulier of overheid als initiatiefnemer.

 

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in een gebied dat is aangewezen als beschermd natuurmonument of Natura 2000-gebied
  • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren
  • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorende effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen
  • deze activiteiten niet genoemd zijn in een natuurbeheerplan

U dient de vergunning aan te vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). In een aantal gevallen is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het bevoegd gezag. Dan dient u de vergunning aan te vragen bij het ministerie. Neem voor u een aanvraag indient contact op met de RUD NHN. Zij stellen dan samen met u vast of een vergunning nodig is en welke informatie u moet aanleveren.

Een vergunningaanvraag wordt binnen 13 weken afgehandeld. Deze termijn kan maximaal met 13 weken worden verlengd. Het is voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen tegen een afgegeven vergunning. 

Aanpak

 

 

Termijn

De OD NHN neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag en kan deze termijn met 7 weken verlengen. 

Gaat het om een complex project? Dan beslist de OD NHN binnen 6 maanden. Ook dan kan de termijn met 6 weken verlengd worden. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten. Binnen de beslistermijn van 6 maanden legt de RUDNH een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U vraagt de vergunning aanvragen bij de OD NHN. In een aantal gevallen moet u de vergunning aanvragen bij het Ministerie van Economische Zaken. De RUD NHN kan u hierover informeren.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een gecoördineerde procedure kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Als u niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen 6 weken in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Uitgelicht

Indieningsadres

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl