Aan- en verkoop

De provincie heeft vastgoed in haar bezit. Dit wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen huisvesting en provinciale doelen, zoals wegen en natuur. Daarnaast wordt er vastgoed verkocht op basis van het grondbeleid. De provincie koopt ook aan voor maatschappelijke doelen.

Aankopen (verwerving)

Als de provincie vastgoed aankoopt, handelt zij als redelijk handelend koper. Dit wil zeggen dat de marktwaarde het uitgangspunt is. Als het maatschappelijk belang groot is, dan kan de provincie in het uiterste geval overgaan op een onteigeningsprocedure.

Verkopen

De provincie Noord-Holland verkoopt onroerende zaken die niet meer bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen. De verkoop van overtollige onroerende zaken gebeurt in principe altijd openbaar. Hierdoor krijgt iedereen de kans om een perceel of opstal aan te kunnen kopen, ook wel het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Daar waar gronden geruild of verkocht worden met het oog op het realiseren van een provinciaal doel, kan de provincie wel onderhands verkopen (met inachtneming van de regels vastgesteld in het grondbeleid en de bijbehorende uitvoeringsregels). 

Verkoop door de provincie van grond en opstallen wordt altijd bekendgemaakt via de website van de provincie. Mogelijk wordt ook een advertentie geplaatst op Funda en/of op de website van de verkopend makelaar.

Het is de verantwoordelijkheid van potentiële geïnteresseerde kopers om het plaatselijke aanbod van de makelaars en het aanbod op de provinciale website in de gaten te houden. Op de provinciale website wordt informatie over de verkoop van provinciale gronden en opstallen gedeeld. De provincie houdt geen lijst bij van geïnteresseerden.

De provincie doet zaken met betrouwbare partijen. Bij grote transacties of als daarvoor aanleiding is, kan de provincie een zogenoemd Bibob-onderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt de achtergrond van een potentiële contractpartij nagetrokken.

Een overzicht van gronden en gebouwen die de provincie Noord-Holland aan derden verkoopt of voornemens is om op korte termijn te verkopen.

Verkoop

Object: Perceel grond nabij de Spaarnwouderweg en N205 te Vijfhuizen

Bekendmaking voornemen tot overeenkomst.

De provincie Noord-Holland is voornemens om een perceel grond met een deel talud en een bermsloot gelegen nabij de Spaarnwouderweg en N205 te Vijfhuizen te verkopen aan camping de Groene Veste. Kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AB, nummer 2366, ter grootte van ongeveer 3.111 m².
Dit ten behoeve van een ontsluitingsweg, die koper voor eigen rekening en risico dient aan te leggen. Het realiseren van deze ontsluitingsweg is een voorwaarde om dit perceel aan camping de Groene Veste te verkopen.

De voorgenomen verkoop betreft een kennisgeving.

Object: Grote Sloot 398a te Schagerbrug.

Bekendmaking verkoop perceel grond met schuur.

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om een perceel grond met schuur, ondergrond, oprit en tuin, plaatselijk bekend als Grote Sloot 398a, 1751 LL, Schagerbrug, te verkopen aan de bestaande huurders als uitbreiding van hun tuin. Zij zijn het enige aangrenzende particuliere perceel gelegen aan de Grote Sloot 398, 1751 LL, Schagerbrug. De huurders hebben een eerste recht van koop, dit is eerder overeengekomen in de bestaande huurovereenkomst. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Zijpe, sectie B, nummer 1503, groot 412 m2.

De voorgenomen verkoop betreft een kennisgeving.

Binnenkort te koop

  • Woning aan de Dorpsstraat 39, 1713 HB Obdam (kavelgrootte circa 2000 m2). Kadastraal bekend gemeente Obdam, sectie E, nummer 1437 (verkopende makelaar Sjaak Swart sswart@wltm.nl - www.wltm.nl).

Uitgelicht