Aan- en verkoop

De provincie heeft vastgoed in haar bezit. Dit wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen huisvesting en provinciale doelen, zoals wegen en natuur. Daarnaast wordt er vastgoed verkocht op basis van het grondbeleid. De provincie koopt ook aan voor maatschappelijke doelen.

Aankopen (verwerving)

Als de provincie vastgoed aankoopt, handelt zij als redelijk handelend koper. Dit wil zeggen dat de marktwaarde het uitgangspunt is. Als het maatschappelijk belang groot is, dan kan de provincie in het uiterste geval overgaan op een onteigeningsprocedure.

Verkopen

De provincie Noord-Holland verkoopt onroerende zaken die niet meer bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen. De verkoop van overtollige onroerende zaken gebeurt in principe altijd openbaar. Hierdoor krijgt iedereen de kans om een perceel of opstal aan te kunnen kopen, ook wel het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Daar waar gronden geruild of verkocht worden met het oog op het realiseren van een provinciaal doel, kan de provincie wel onderhands verkopen (met inachtneming van de regels vastgesteld in het grondbeleid en de bijbehorende uitvoeringsregels). 

Verkoop door de provincie van grond en opstallen wordt altijd bekendgemaakt via de website van de provincie. Mogelijk wordt ook een advertentie geplaatst op Funda en/of op de website van de verkopend makelaar.

Het is de verantwoordelijkheid van potentiële geïnteresseerde kopers om het plaatselijke aanbod van de makelaars en het aanbod op de provinciale website in de gaten te houden. Op de provinciale website wordt informatie over de verkoop van provinciale gronden en opstallen gedeeld. De provincie houdt geen lijst bij van geïnteresseerden.

De provincie doet zaken met betrouwbare partijen. Bij grote transacties of als daarvoor aanleiding is, kan de provincie een zogenoemd Bibob-onderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt de achtergrond van een potentiële contractpartij nagetrokken.

Een overzicht van gronden en gebouwen die de provincie Noord-Holland aan derden verkoopt of voornemens is om op korte termijn te verkopen.

Verkoop


Object: 4 kadastrale percelen grond aan de Rekerkoogweg in Warmenhuizen (Harenkarspel N 963, 965, 967 & 969)

Bekendmaking voornemen tot overeenkomst

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om 4 kadastrale percelen grond aan de Rekerkoogweg in Warmenhuizen (onderhands) te verkopen en te leveren aan een agrarische ondernemer. De percelen maken, samen met naastgelegen percelen, onderdeel uit van 2 grotere agrarische kavels.

Rekerkoogweg Warmenhuizen
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave


Zie kaart in Google Maps: Warmenhuizen - Rekerkoogweg

Bent u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van de percelen? U wordt dan verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering (u legt uit waarom de provincie het perceel aan u zou moeten verkopen) aan de provincie kenbaar te maken.

U moet uw verzoek uiterlijk 28 april 2023 per e-mail kenbaar maken via het e-mailadres: infogrondzaken@noord-holland.nl, onder vermelding van "Percelen aan de Rekerkoogweg te Warmenhuizen".

Geïnteresseerde partijen moeten aan dezelfde specifieke voorwaarden voldoen als die gesteld zijn aan de agrarische ondernemer, te weten:

  • Aangrenzend eigenaar zijn, en
  • Bijdragen aan de verbetering van de agrarische structuur

Dit Voornemen tot Overeenkomst sluit op 28 april 2023 om 23.59 uur. Voor die tijd dienen geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar te hebben gemaakt aan de provincie. Het kenbaar maken van interesse doet u door een schrijven te sturen aan de provincie. 

De provincie behoudt zich het recht voor om aan een hiervoor bedoelde geïnteresseerde partij nadere informatie te vragen.

De provincie kan besluiten alsnog af te zien van de hierna bedoelde openbare inschrijving, indien uitsluitend partijen interesse tonen waarvan onwaarschijnlijk is dat zij kunnen voldoen aan bovengenoemde specifieke voorwaarden. Als de provincie dit besluit wordt dit aan de geïnteresseerde partij(-en) gemeld en wordt de voorgenomen overeenkomst niet eerder gesloten dan 2 weken na die melding.

Openbare inschrijving 

Als zich geïnteresseerde partijen melden voor het verkrijgen van dit recht en deze kunnen voldoen aan dezelfde specifieke voorwaarden, dan start de provincie een openbare inschrijving. De procedure daarvoor wordt vervolgens vastgesteld.
 

Object: Perceel grond gelegen langs de provinciale weg N203, nabij de Eendenkooi te Uitgeest

Bekendmaking voornemen tot overeenkomst

De provincie Noord-Holland is voornemens om het perceel grond gelegen nabij de Eendenkooi bij Uitgeest (onderhands) te verkopen en te leveren aan Stichting Landschap Noord-Holland. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Uitgeest, sectie GA nummer 138, groot 6.775 m².
Het perceel is begrensd als Natuur Netwerk Nederland (NNN), maar nog niet als zodanig ingericht. Het perceel wordt verkocht onder de kwalitatieve verplichting om het perceel in te richten en te behouden als natuur.

In het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Gemeente Uitgeest’ met datum 25 november 2014 staat dat het perceel de volgende bestemming heeft:

  • Enkelbestemming: Agrarisch met waarden-Natuur-en landschapswaarden
  • Dubbelbestemming: Archeologie 6 en Landschap

Het perceel is begrensd als Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor informatie over het (vigerend) bestemmingsplan kunt terecht op de website van de gemeente en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Uitgeest

Zie kaart in Google Maps: Uitgeest - Google Maps

Bent u van mening dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel? 
Dan kunt u uw verzoek tot aankoop met motivering (u legt uit waarom de provincie het perceel aan u zou moeten verkopen) schriftelijk indienen bij de provincie Noord-Holland via e-mailadres: infogrondzaken@noord-holland.nl onder vermelding van ‘Perceel nabij Eendenkooi te Uitgeest’. Dit verzoek kunt u tot uiterlijk 5 april 2023 indienen.

Geïnteresseerde partijen moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen zoals die gesteld zijn aan Stichting Landschap Noord-Holland. Namelijk:

  • U moet aangrenzend eigenaar zijn; en
  • U moet voldoende (gebieds)kennis en ervaring hebben voor het inrichten, onderhouden en beheren van het perceel als Natuurnetwerk Nederland; en
  • U moet zorgdragen voor eenheid van beheer van het natuurgebied ‘de Eendenkooi’ en het beheer complementeren en verbeteren; en
  • U moet financieel draagkrachtig zijn om het gebied in te richten en te beheren. 

Object: Perceel grond nabij de Spaarnwouderweg en N205 te Vijfhuizen

Bekendmaking voornemen tot overeenkomst.

De provincie Noord-Holland is voornemens om een perceel grond met een deel talud en een bermsloot gelegen nabij de Spaarnwouderweg en N205 te Vijfhuizen te verkopen aan camping de Groene Veste. Kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AB, nummer 2366, ter grootte van ongeveer 3.111 m².
Dit ten behoeve van een ontsluitingsweg, die koper voor eigen rekening en risico dient aan te leggen. Het realiseren van deze ontsluitingsweg is een voorwaarde om dit perceel aan camping de Groene Veste te verkopen.

De voorgenomen verkoop betreft een kennisgeving.

Object: Grote Sloot 398a te Schagerbrug

Bekendmaking verkoop perceel grond met schuur.

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om een perceel grond met schuur, ondergrond, oprit en tuin, plaatselijk bekend als Grote Sloot 398a, 1751 LL, Schagerbrug, te verkopen aan de bestaande huurders als uitbreiding van hun tuin. Zij zijn het enige aangrenzende particuliere perceel gelegen aan de Grote Sloot 398, 1751 LL, Schagerbrug. De huurders hebben een eerste recht van koop, dit is eerder overeengekomen in de bestaande huurovereenkomst. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Zijpe, sectie B, nummer 1503, groot 412 m2.

De voorgenomen verkoop betreft een kennisgeving.

Binnenkort te koop

  • Woning aan de Dorpsstraat 39, 1713 HB Obdam (kavelgrootte circa 2000 m2). Kadastraal bekend gemeente Obdam, sectie E, nummer 1437 (verkopende makelaar Sjaak Swart sswart@wltm.nl - www.wltm.nl).

Uitgelicht