Aan- en verkoop

De provincie heeft vastgoed in haar bezit. Dit wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen huisvesting en provinciale doelen, zoals wegen en natuur. Daarnaast wordt er vastgoed verkocht op basis van het grondbeleid. De provincie koopt ook aan voor maatschappelijke doelen.

Aankopen (verwerving)

Als de provincie vastgoed aankoopt, handelt zij als redelijk handelend koper. Dit wil zeggen dat de marktwaarde het uitgangspunt is. Als het maatschappelijk belang groot is, dan kan de provincie in het uiterste geval overgaan op een onteigeningsprocedure.

Verkopen

De provincie Noord-Holland verkoopt onroerende zaken die niet meer bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen. De verkoop van overtollige onroerende zaken gebeurt in principe altijd openbaar. Hierdoor krijgt iedereen de kans om een perceel of opstal aan te kunnen kopen, ook wel het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Daar waar gronden geruild of verkocht worden met het oog op het realiseren van een provinciaal doel, kan de provincie wel onderhands verkopen (met inachtneming van de regels vastgesteld in het grondbeleid en de bijbehorende uitvoeringsregels). 

Verkoop door de provincie van grond en opstallen wordt altijd bekendgemaakt via de website van de provincie. Mogelijk wordt ook een advertentie geplaatst op Funda en/of op de website van de verkopend makelaar.

Het is de verantwoordelijkheid van potentiële geïnteresseerde kopers om het plaatselijke aanbod van de makelaars en het aanbod op de provinciale website in de gaten te houden. Op de provinciale website wordt informatie over de verkoop van provinciale gronden en opstallen gedeeld. De provincie houdt geen lijst bij van geïnteresseerden.

De provincie doet zaken met betrouwbare partijen. Bij grote transacties of als daarvoor aanleiding is, kan de provincie een zogenoemd Bibob-onderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt de achtergrond van een potentiële contractpartij nagetrokken.

Een overzicht van gronden en gebouwen die de provincie Noord-Holland aan derden verkoopt of voornemens is om op korte termijn te verkopen.

Kennisgeving verkoop twee percelen grond aan Liander nabij de Westfrisiaweg (N194) te Obdam-De Goorn t.b.v. de realisatie van twee compact-trafostations

De provincie Noord-Holland is voornemens om nabij de N194 twee percelen grond ter grootte van 27m² en 36m² te verkopen aan Liander. De percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Wester-Koggenland, sectie M, nummer 844 en gemeente Obdam, sectie E, nummer 198. 

In het kader van de energietransitie en het versterken/ vergroten van de capaciteit op het elektriciteitsnet is Liander gestart met de uitvoering van het project Helix. Het programma Helix richt zich op het middenspanningsnet in Noord-Holland Noord. Dit is het deel van de provincie boven het Noordzeekanaal, met uitzondering van Texel. Het netwerk in deze regio bestaat uit veel dunne, oude kabels die vervangen moeten worden. Op twee locaties langs de N194 worden extra compact-trafostations aangelegd.

Het te verkopen perceel grond is op onderstaande afbeelding met de rode arcering weergegeven.

De provincie is de mening toegedaan dat in dit geval sprake is van een uitzondering op de verplichting tot het bieden van mededingingsruimte. Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent, dan wordt u verzocht uw motivering aan de provincie kenbaar te maken. Uw verzoek dient u uiterlijk op 8 juli 2024 per mail kenbaar te maken via het e-mailadres bosr@noord-holland.nl. Voor eventuele vragen kun u contact op nemen met de heer R. Bos van de sector Grond, bereikbaar via het bovengenoemde e-mailadres of via telefoonnummer (06) 5240 1523.
 

westerkoggenland

Obdam

 

Kennisgeving: voornemen tot het vestigen van een zakelijk recht van opstal (ZRO) voor TenneT voor de realisatie van een hoogspanningsverbinding (project Hollandse Kust Noord, West Alpha en West Beta)

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om diverse percelen grond gedeeltelijk met een ZRO te belasten. TenneT heeft dit verzoek gedaan voor de realisatie van een hoogspanningsverbinding. De te belasten percelen grond betreft een gedeelte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie A, nummers 1415, 3935, 3979, 4007 en de percelen kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie K, nummer 715 en sectie I, nummers 635 en 798 en de percelen kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie A, nummers 2147, 3273, 3312

De met een ZRO te belasten percelen zijn via het volgende pdf-bestand (pdf, 15 MB) te raadplegen: 

De provincie is de mening toegedaan dat in dit geval sprake is van een uitzondering op de verplichting tot het bieden van mededingingsruimte. In het onderhavige geval zijn als relevante omstandigheden aan de orde (i) het feit dat de wederpartij van de provincie tevens een overheidsorgaan is en (ii) dat de over te dragen gronden zullen worden aangewend ter behartiging van het publieke belang. 

Reactietermijn

De provincie zal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie het traject vervolgen inzake het voornemen tot eigendomsoverdracht, tenzij voordien door een belanghebbende een schriftelijk bezwaar tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt. Gebeurt dit niet, of niet tijdig, dan vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen verkoop of schadevergoeding te vorderen, althans zijn de rechten daarop vervallen.

Met deze publicatie geeft de provincie Noord-Holland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer R.N. Bos, coördinator grondverwerving, sector Grond, bereikbaar via telefoonnummer (06) 5240 1523 of via email bosr@noord-holland.nl 

Kennisgeving: voornemen overdracht perceel grond (gedeeltelijk) voor de aanleg van een fietspad 

Voornemen tot eigendomsoverdracht

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om een perceel grond ter grootte van ongeveer 1.800m² en kadastraal bekend als gemeente Bloemendaal, sectie A en nummer 11694 in eigendom over te dragen aan de gemeente Bloemendaal. De gemeente heeft een plan opgesteld voor de herinrichting van de kop van de Zeeweg en voor de verkeersveiligheid is het verleggen van het fietspad nodig. Het fietspad komt (gedeeltelijk) op de te verkopen strook grond te liggen. 

Criteria enige gegadigde

De provincie is van mening dat in dit geval sprake is van een uitzondering op de verplichting tot het bieden van mededingingsruimte. In het onderhavige geval zijn als relevante omstandigheden aan de orde (i) het feit dat de wederpartij van de provincie ook een overheidsorgaan is en (ii) dat de over te dragen gronden worden gebruikt voor het publieke belang. Op basis hiervan is de provincie van oordeel dat op basis van deze criteria de gemeente Bloemendaal als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor verwerving van de percelen.

Reactietermijn

De provincie zal op 30 juni het traject vervolgen inzake het voornemen tot eigendomsoverdracht, tenzij in die tijd een belanghebbende schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Gebeurt dit niet, of niet op tijd, dan vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen verkoop of het recht om een schadevergoeding te vragen.

Met deze publicatie geeft de provincie Noord-Holland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ramon Bos, coördinator grondverwerving sector Grond. Hij is bereikbaar via 06 5240 1523 of via e-mail bosr@noord-holland.nl.

Zie op de afbeelding hieronder met kleur gearceerd het te verkopen deel:

Bloemendaal vastgoed

Kennisgeving: voornemen overdracht percelen grond (gedeeltelijk) voor railverkeer (ProRail)

Voornemen tot eigendomsoverdracht

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om 2 percelen grond die kadastraal bekend zijn als gemeente Hilversum, sectie N en nummer 9722 (394m²) en gemeente Hilversum, sectie N en nummer 9729 (292m²) in eigendom over te dragen aan ProRail. Deze verkoop vloeit voort uit de afronding van het project HOV in ’t Gooi.

Op onderstaande afbeeldingen zijn de percelen met gearceerde kleur weergegeven.

ProRail

ProRail

De provincie is van mening dat in dit geval sprake is van een uitzondering op de verplichting tot het bieden van mededingingsruimte. 

Reactietermijn

De provincie zal op 30 juni het traject vervolgen inzake het voornemen tot eigendomsoverdracht, tenzij in die tijd een belanghebbende schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Gebeurt dit niet, of niet op tijd, dan vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen verkoop of het recht om een schadevergoeding te vragen.

Met deze publicatie geeft de provincie Noord-Holland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ramon Bos, coördinator grondverwerving sector Grond. Hij is bereikbaar via 06 5240 1523 of via e-mail bosr@noord-holland.nl.