Vastgoed en grond

De provincie Noord-Holland is eigenaar van veel vastgoed, zoals (vaar)wegen, duinterreinen, dijken, bouwland, volkstuinen, woningen en gebouwen.

Een deel van dit vastgoed gebruikt de provincie zelf, zoals het provinciehuis en steunpunten voor het wegverkeer. Het andere deel is aangekocht voor maatschappelijke doelen, zoals natuur creëren en voor recreatie.

 

Grondbeleid

De provincie koopt, verkoopt, ruilt, beheert en ontwikkelt gronden en vastgoed. Dit doet de provincie op basis van het grondbeleid. Bekijk voor meer informatie over het grondbeleid de Vijfde Nota grondbeleid. 

Integriteit

De provincie doet zaken met betrouwbare partijen. Bij grote transacties of als daarvoor aanleiding is, kan de provincie een zogenoemd Bibob-onderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt de achtergrond van een potentiele contractpartij nagetrokken.

 

Meer informatie over het integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bibob en het Bibob-vragenformulier is te vinden op de pagina over de Wet Bibob.

 

Indicatieve kaarten

De provincie beoordeelt jaarlijks welke gronden verpacht kunnen worden voor welke termijn. De indicatieve kaarten (zie rechterkolom) geven een indicatie welke gronden voor 2017 verpacht worden (situatie 2015).

Sommige gebieden hebben beperkingen in het grondgebruik. Deze gelden vooral in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en in de weidevogelkerngebieden. Op de indicatieve kaarten NNN en leefgebieden open grasland  zijn deze gebieden zichtbaar. De kaarten van het natuurbeheerplan geven meer details.

Kopen, pachten of huren van de provincie?

Stuur een schriftelijk verzoek aan:
Provincie Noord-Holland
Secretariaat Sector Grond
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

U kunt uw verzoek ook per e-mail sturen: infogrondzaken@noord-holland.nl 

Vermeld daarbij de volgende gegevens:

  • uw naam en contactgegevens
  • gaat het om koop, huur, pacht?
  • wat is het beoogde gebruiksdoel?
  • doet u verzoek als privépersoon of namens een bedrijf?
  • om welk perceel of gebouw gaat het? Vermeld het adres of kadastrale nummer
  • een kaart met daarop de aangegeven locatie

Neem bij vragen over kopen contact op via (023) 514 41 22 of stuur een e-mail naar infogrondzaken@noord-holland.nl
Neem bij vragen over pachten contact op via (023) 514 34 34 of stuur een e-mail naar verpachtingenPNH@noord-holland.nl.