Wet Bibob

Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (Wet Bibob) maakt het voor de provincie mogelijk om zich te beschermen tegen het risico dat zij onbewust in zee gaat met criminele organisaties en daarmee onbedoeld criminele activiteiten ondersteunt.

Denk bijvoorbeeld aan het misbruiken van vergunningen om illegaal afval te dumpen, het maken van prijsafspraken over bouwprojecten of het witwassen van illegaal opgebouwd vermogen. Om de Wet Bibob toe te passen binnen de provinciale organisatie, is de Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (SBA) opgericht. Zij doet onderzoek naar de achtergrond van de onderneming en personen die in aanmerking komen voor een vergunning, subsidie, een opdracht, of een vastgoedtransactie van de provincie Noord-Holland.

Landelijk Bureau Bibob

Wanneer de provincie, na het eigen diepgaande onderzoek, hiertoe aanleiding ziet, kan zij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie verzoeken om advies. Het LBB heeft toegang tot gesloten bronnen met gegevens van bijvoorbeeld politie, justitie en belastingdienst. Als de provincie een advies aanvraagt bij het LBB wordt de betrokkene daarvan altijd op de hoogte gebracht. Het advies van het LBB wordt meegenomen in het oordeel van de provincie. Op grond van de Wet Bibob kunnen opdrachten, vergunningen of subsidies worden geweigerd of niet worden verleend, of kunnen deze onder voorwaarden worden verstrekt. Tevens is intrekking mogelijk.

Privacy en geheimhouding

De provincie gaat uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. De medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de Wet Bibob hebben een geheimhoudingsplicht en er zijn voldoende fysieke en technische maatregelen genomen om de privacy van de onderzochte ondernemingen en personen te waarborgen. Naast integriteit heeft de Eenheid SBA kwaliteit hoog in het vaandel staan. De Eenheid SBA is ISO 9001 gecertificeerd.

Meer informatie

Invullen vragenformulier Bibob, digitaal of op papier.U kunt op papier een Bibob-vragenformulier ondertekenen. U stuurt deze op per post of levert het af bij de receptie van de provincie Noord-Holland. Voor het digitaal ondertekenen van een Bibob-vragenformulier maakt u gebruik van een digitale handtekening, de eHerkenning.

Lees voor meer informatie ook de handreiking gebruik eHerkenning wet Bibob

Uw eHerkenningsaccount moet voor de volgende dienst en betrouwbaarheidsniveau gemachtigd zijn:
Dienstverlener: provincie Noord-Holland
Dienst: ‘Ondertekenen overige zaken’
Niveau: EH2+

Onderzoek Uitvoering wet Bibob door gemeenten

De provincie Noord-Holland heeft een enquête uitgevoerd onder alle 47 gemeenten in Noord-Holland over de toepassing van de wet Bibob. De enquête is uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen hoe gemeenten er voor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit via de wet Bibob en om na te gaan of bij de gemeenten behoefte is aan ondersteuning bij de uitvoering van de wet Bibob. De provincie Noord-Holland biedt gemeenten aan om hen te helpen met de aanbevelingen uit het rapport om de uitvoering van de wet Bibob te verbeteren.

Lees voor meer informatie het rapport Uitvoering wet Bibob door gemeenten.

Contact met SBA

Heeft u vragen over de wet Bibob? Dan kunt u contact opnemen met de Eenheid SBA, Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem, telefoon: 0800 0200 600 (gratis) of e-mail: eenheidsba@noord-holland.nl.