Wet Bibob

Wet Bibob

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een preventief bestuursrechtelijk instrument. Bij dreiging van een ernstig gevaar, bijvoorbeeld dat een vergunning wordt misbruikt, kan de provincie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. De overheid voorkomt hiermee dat zij onbewust criminele activiteiten faciliteert. Bovendien beschermt zij daarmee de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.
 
Op 1 augustus 2020 is de gewijzigde Wet Bibob, eerste tranche, in werking getreden. De wijziging van de Wet Bibob zorgt onder andere voor een verruiming van de mogelijkheden van overheden om eigen onderzoek te doen. Daarnaast is het toepassingsbereik van de Wet Bibob uitgebreid. De tweede tranche van de gewijzigde Wet Bibob is in voorbereiding. Dit wetsvoorstel leidt onder andere tot een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen het Landelijk Bureau Bibob en overheden en tussen overheden onderling.

De Eenheid SBA

De Eenheid SBA (Screening en Bewakingsaanpak) doet onderzoek naar de integriteit van bedrijven en personen die in aanmerking komen voor een vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of overheidsopdracht van de provincie Noord-Holland. Het doel van het onderzoek is te voorkomen dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt voor het benutten van crimineel vermogen of het plegen van strafbare feiten. Als door het onderzoek sterke twijfels ontstaan over de integriteit van een bedrijf of persoon, vraagt de Eenheid advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het bureau onderzoekt de betrokkene verder en adviseert de Eenheid SBA over de mogelijke risico’s. De Eenheid SBA beoordeelt met dit advies in de hand of er een ernstig gevaar is op misbruik van bijvoorbeeld de vergunning en adviseert Gedeputeerde Staten hierover. De provincie Noord-Holland kan in dat geval een vergunning of subsidie weigeren of intrekken, danwel afzien van een vastgoedtransactie of het gunnen van een overheidsopdracht.

Privacy en geheimhouding

De provincie gaat uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. De medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de Wet Bibob hebben een geheimhoudingsplicht en er zijn voldoende fysieke en technische maatregelen genomen om de privacy van de onderzochte ondernemingen en personen te waarborgen. Naast integriteit heeft de Eenheid SBA kwaliteit hoog in het vaandel staan. De Eenheid SBA is ISO 9001 gecertificeerd.

Meer informatie

Voorafgaand aan een onderzoek kunt u een Bibob-vragenformulier invullen. Dit kan digitaal of via de post. Voor een digitale handtekening maakt u gebruik van eHerkenning. Lees voor meer informatie ook de handreiking gebruik eHerkenning wet Bibob. Meer informatie over Bibob-onderzoek staat op deze pagina

Als u geen gebruik maakt van eHerkenning en het formulier handmatig ondertekent, dan kunt u het Bibob-vragenformulier digitaal invullen, uitprinten en ondertekenen. U stuurt dit formulier dan per post naar de provincie Noord-Holland of u levert het af bij onze receptie.

Onderzoek Uitvoering wet Bibob door gemeenten

De provincie Noord-Holland heeft een enquête uitgevoerd onder alle 47 gemeenten in Noord-Holland over de toepassing van de wet Bibob. De enquête is uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen hoe gemeenten er voor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit via de wet Bibob en om na te gaan of bij de gemeenten behoefte is aan ondersteuning bij de uitvoering van de wet Bibob. De provincie Noord-Holland biedt gemeenten aan om hen te helpen met de aanbevelingen uit het rapport om de uitvoering van de wet Bibob te verbeteren.

Lees voor meer informatie het rapport Uitvoering wet Bibob door gemeenten.

Contact met SBA

Heeft u vragen over de wet Bibob? Dan kunt u contact opnemen met de Eenheid SBA, Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem, telefoon: 0800 0200 600 (gratis) of e-mail: eenheidsba@noord-holland.nl.