Wet Bibob

Wet Bibob

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een preventief bestuursrechtelijk instrument. Bij dreiging van een ernstig gevaar, bijvoorbeeld dat een vergunning wordt misbruikt, kan de provincie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. De overheid voorkomt hiermee dat zij onbewust criminele activiteiten faciliteert. Bovendien beschermt zij daarmee de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.

Op 1 oktober 2022 is de gewijzigde Wet Bibob in werking getreden. De wet bevat een verruiming van het toepassingsbereik en van de onderzoeksbevoegdheden bij het uitvoeren van de Wet Bibob. Het is nu niet alleen mogelijk, onder voorwaarden, gegevens te delen met het Landelijk Bureau Bibob maar ook met andere bestuursorganen. Er kan hiertoe gebruik gemaakt worden van een tipfunctie en bestuursorganen kunnen via een Bibob-register navragen of er eerder een gevaar is geconstateerd over betrokken (rechts)personen bij vergunningen, subsidies, aanbestedingen of vastgoedtransacties met de overheid. Voor meer informatie over de Wet Bibob en het Landelijk Bureau Bibob, kunt u terecht op de website van het Landelijk Bureau Bibob.

De Eenheid SBA

De Eenheid SBA (Screening en Bewakingsaanpak) doet onderzoek naar de integriteit van bedrijven en personen die in aanmerking komen voor een vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of overheidsopdracht van de provincie Noord-Holland. Het doel van het onderzoek is te voorkomen dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt voor het benutten van crimineel vermogen of het plegen van strafbare feiten. Als door het onderzoek sterke twijfels ontstaan over de integriteit van een bedrijf of persoon, vraagt de Eenheid SBA advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het bureau onderzoekt de betrokkene verder en adviseert de Eenheid SBA over de mogelijke risico’s. De Eenheid SBA beoordeelt met dit advies in de hand of er een ernstig gevaar is op misbruik van bijvoorbeeld de vergunning en adviseert Gedeputeerde Staten hierover. De provincie Noord-Holland kan in dat geval een vergunning of subsidie weigeren of intrekken, danwel afzien van een vastgoedtransactie of het gunnen van een overheidsopdracht.

Privacy en geheimhouding

De provincie gaat uiterst zorgvuldig om met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. De medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de Wet Bibob hebben een geheimhoudingsplicht en er zijn voldoende fysieke en technische maatregelen genomen om de privacy van de onderzochte ondernemingen en personen te waarborgen. Voor meer informatie zie het Instellingsbesluit Eenheid Screening en Bewakingsaanpak 2019

Meer informatie

Wanneer de Eenheid SBA een onderzoek uitvoert kunt u hiervoor een Bibob-vragenformulier invullen. Dit kan digitaal of via de post. Meer informatie leest u in de Handreiking indienen Bibob-vragenformulier (pdf, 182 kB).

Meer informatie over Bibob-onderzoek staat op deze pagina

Contact met Eenheid SBA

Heeft u vragen over de uitvoering van de wet Bibob, dan neemt u via het Servicepunt provincie Noord-Holland contact op met de Eenheid SBA, Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem, telefoon: 0800 0200 600 (gratis) of e-mail: eenheidsba@noord-holland.nl.