Subsidies

In het subsidieloket vindt u alle actuele subsidieregelingen per beleidsonderwerp. Overweegt u een subsidie aan te vragen? Lees de regeling dan eerst goed door. Ga bijvoorbeeld na of u tot de doelgroep behoort en aan de criteria voldoet. Het kan zijn dat de indieningstermijn al is verstreken of dat het subsidieplafond (te verdelen budget) voor dit jaar al is bereikt.

Zie: Subsidieregelingen

Meer informatie over subsidies

In de Uitvoeringsregelingen staat waarvoor, hoe en onder welke specifieke voorwaarden subsidies worden verstrekt. Algemene regels over subsidieverstrekking staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening Noord-Holland.

Algemene subsidieverordening

In de algemene subsidieverordening (AsN) staan de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op het gebied van subsidieverstrekking en de subsidieprocedure. De gewijzigde AsN 2011 is op 24 december 2014 in werking getreden. Voor subsidiebeschikkingen van voor die datum geldt de oude AsN.

Verantwoordingssystematiek

De provinciale verantwoordingssystematiek gaat uit van lagere verantwoordingseisen bij lagere subsidiebedragen. In de subsidiebeschikking staat wat de provincie aan verantwoording van u verwacht. Algemene informatie over de meldingsplicht en rapportageplicht staat op de pagina Voortgangsrapportage en wijzigingsmelding en op de pagina Eindverantwoording subsidies.

Vertraging in uw project

Vertragingen en wijzigingen in uw project kunt u melden via de formulieren op onze website. Dit geldt ook voor vertragingen die nog door de uitbraak van het COVID-19 virus zijn veroorzaakt.

Integriteitsonderzoek

Als u subsidie aanvraagt of ontvangt, is het mogelijk dat u of uw organisatie een integriteitsonderzoek moet ondergaan op basis van de Wet Bibob. De provincie gebruikt hiervoor de gegevens die u bij de aanvraag van de subsidie heeft aangeleverd. Daarnaast is het mogelijk dat wij u vragen het zogenoemde Bibob-vragenformulier in te vullen. Indien nodig kunnen we u om aanvullende gegevens vragen. Meer informatie over de Wet Bibob vindt u onder Integriteit

Oude subsidieregelingen

Heeft u eerder een subsidiebeschikking ontvangen en zoekt u de betreffende subsidieregeling? Of wilt u voortgangs- of voortgangs- of eindrapportageformulieren opvragen, maar vindt u die niet in dit overzicht? Kijk dan in het overzicht Vervallen subsidieregelingen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie.