(digitaal) Aanvragen subsidie

Digitaal of op papier

 • U kunt altijd op papier een subsidieaanvraag indienen. U stuurt deze op per post of levert de aanvraag af bij de receptie van de provincie Noord-Holland.
 • Voor het digitaal indienen van een subsidieaanvraag maakt u gebruik van een digitale handtekening:
  • Vraagt u subsidie als particulier? Dan gebruikt u uw DigiD. (meer informatie: www.DigiD.nl).
  • In alle andere gevallen gebruikt u eHerkenning (meer informatie: www.eHerkenning.nl).

Uw eHerkenningsaccount moet voor de volgende dienst en het volgende betrouwbaarheidsniveau gemachtigd zijn:

 • Dienstverlener: provincie Noord-Holland
 • Dienst: Digitaal Loket
 • Niveau: EH2+

Formulieren

 • Als u subsidie wilt aanvragen op grond van een specifieke subsidieregeling, dan vindt u de benodigde formulieren op de informatiepagina van die regeling.
 • Voor een subsidie buiten uitvoeringsregeling vindt u de benodigde aanvraagformulieren bij de Algemene subsidieformulieren. Let op: een subsidie buiten uitvoeringsregeling is alleen mogelijk als uw organisatie met een maximaal subsidiebedrag is opgenomen in de provinciale begroting (Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling).

Hoe subsidie aanvragen?

Stap 1: bijlagen gereed maken

Stap 2: aanvraagformulier invullen

 • Zorg dat u de juiste versie van het aanvraagformulier gebruikt:
  • DigiD-versie uitsluitend voor particulieren om digitaal in te dienen
  • eHerkenning-versie voor bedrijven, organisaties, stichtingen etc. om digitaal in te dienen
  • postversie voor iedereen die niet digitaal indient
 • Voeg alle benodigde bijlagen toe (onvolledige aanvragen kunnen buiten behandeling worden gelaten).

Stap 3: aanvraag opsturen

 • Bij gebruik van het digitale formulier kunt u deze na ondertekening met uw digitale handtekening digitaal verzenden.
 • Bij gebruik van het postversie formulier stuurt u de complete aanvraag naar het adres zoals vermeld op het aanvraagformulier.
 • U kunt subsidie niet per e-mail aanvragen; aanvragen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging als uw subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland is binnengekomen:

 • Bij een digitale aanvraag wordt deze automatisch verstuurd naar het e-mailadres dat u op het aanvraagformulier heeft ingevuld.
 • Bij een aanvraag per post wordt de ontvangstbevestiging binnen enkele dagen naar het door u ingevulde e-mailadres of postadres gestuurd.
 • Geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan is uw aanvraag mogelijk niet door ons ontvangen. Neemt u in dat geval contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland.

Procedure na ontvangst aanvraag

Toetsing aanvraag

De provincie toetst of de subsidieaanvraag op tijd is binnengekomen en compleet is. Als er informatie of documenten ontbreken, krijgt u daarvan bericht met verzoek om uw aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen. De behandeltermijn gaat pas in als de aanvraag compleet is.

Beoordeling en behandeltermijn

De provincie beoordeelt aanvragen afhankelijk van de subsidieregeling in 4 tot 26 weken. Voor bepaalde subsidieregelingen duurt de behandeling relatief lang, omdat de provincie een (externe) adviescommissie inschakelt. U vindt de criteria en de termijn(-en) in de uitvoeringsregeling waaronder de subsidie valt. Standaard geeft de provincie geen subsidie onder de € 5.000,-.

Beschikking

Als uw subsidieaanvraag wordt toegewezen, krijgt u een brief: de subsidiebeschikking. In deze beschikking staat onder meer:

 • voor welke activiteiten en onder welke verplichtingen u subsidie krijgt
 • wat het maximale subsidiebedrag is
 • of en hoe voorschotten worden uitbetaald
 • of en hoe u tussentijds de voortgang van uw project moet rapporteren (tussentijdse verantwoording)
 • of en hoe u na afronding van uw project een verzoek tot vaststelling van de subsidie  moet indienen
 • hoe u bezwaar tegen de beslissing kunt maken

Als uw subsidieaanvraag wordt afgewezen, krijgt u een brief met daarin argumenten voor de afwijzing: de weigeringsbeschikking. Deze beschikking vermeldt ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

Zie ook: Bezwaar maken bij de provincie.

Voorschotten

Een voorschot op de subsidie kunt u gelijk bij de subsidieaanvraag aanvragen. Standaard bedraagt een voorschot maximaal 80% van de verleende subsidie. Dit voorschot wordt in 3-maandelijkse termijnen, gebaseerd op het door u opgegeven kasritme, uitbetaald. Gedurende de looptijd van het project kan dit worden aangepast.

Meldingsplicht en verantwoordingsplicht

U bent verplicht om wijzigingen in uw project (zoals looptijd of uitvoering) tijdig te melden. Bij langlopende projecten kunnen ook voortgangsrapportages verplicht zijn. Meer hierover staat op Toelichting voortgangsrapportage en wijzigingsmelding.

Na afronding van uw project moet u een eindverantwoording indienen. Meer hierover staat op Toelichting eindverantwoording subsidies.