Algemene subsidieformulieren

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen, of wilt u als intermediair namens een subsidieontvanger digitaal een (rechts)handeling uitvoeren in verband met een al verleende subsidie? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt.

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Wilt u geen gebruik maken van de online diensten, dan kunt u ook kiezen voor indiening per post of bij de balie van het provinciekantoor. Hiervoor vindt u hieronder, per type aanvraag/rapportage, een speciaal formulier (onder het kopje ‘Per post indienen’). U kunt dit formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en (voorzien van alle bijlagen) opsturen naar het postadres zoals vermeld in het formulier, of inleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

Aanvraag subsidie

Lees voor meer informatie de pagina (digitaal) Aanvragen subsidie.

Subsidie op grond van een uitvoeringsregeling

Wilt u een subsidie aanvragen op grond van een uitvoeringsregeling? Lees dan eerst de informatie over deze regeling goed door (zie subsidieregelingen). Op de informatiepagina van de regeling staan ook de voor die regeling noodzakelijke aanvraagformulieren.

Subsidie buiten uitvoeringsregeling

Een subsidie buiten uitvoeringsregeling is alleen mogelijk als u(w organisatie) met uw project is opgenomen in de provinciale begroting (‘Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling’). Kijk goed welke bijlagen u met de aanvraag moet meesturen. Indien u de aanvraag digitaal indient, maak dan eerst de bijlagen gereed voordat u inlogt op het indieningsformulier.

Digitaal indienen

Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.

Per post indienen

Boekjaarsubsidie

Een speciale vorm van een subsidie buiten uitvoeringsregeling is de boekjaarsubsidie. Organisaties die een boekjaarsubsidie ontvangen, moeten ook zijn opgenomen in de Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling in de provinciale begroting. Dit soort subsidies worden echter steeds minder verleend. De formulieren voor de aanvraag van een boekjaarsubsidie staan hieronder.

Bijlagen bij subsidieaanvraag

In het aanvraagformulier staat welke bijlagen u bij de aanvraag moet meesturen.

Voortgang project, melden wijzigingen, en aanvraag (aanvullend) voorschot

Lees voor meer informatie de pagina Voortgangsrapportage en wijzigingsmelding. Onderstaande formulieren zijn bedoeld voor het rapporteren over de voortgang en het melden van een wijziging. Met deze formulieren kunt u ook een (aanvullend) voorschotverzoek doen. Indien u de rapportage, melding en/of voorschotaanvraag digitaal indient, maak dan eerst de ‘Bijlage melding, voortgangsrapportage en voorschotverzoek digitaal’ (en eventuele overige bijlagen) gereed voordat u inlogt op het indieningsformulier.

Digitaal indienen

Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.

Per post indienen

Verantwoording subsidie

Lees voor meer informatie de pagina Eindverantwoording subsidies.

In de beschikking tot subsidieverlening staat vermeld welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag tot subsidievaststelling (indien van toepassing). Indien u de aanvraag tot vaststelling digitaal indient, maak dan eerst het ‘Formulier eindrapportage bij aanvraag vaststelling subsidie digitaal’ (en eventuele in de verleningsbeschikking genoemde bijlagen) gereed voordat u inlogt op het indieningsformulier.

Sommige uitvoeringsregelingen kennen voor de eindverantwoording een eigen vaststellingsformulier. Kijk daarvoor op de informatiepagina van de betreffende regeling. Het ‘format opgave van kosten en/of verrichte activiteiten’ is vervallen.

Digitaal indienen

Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.

Per post indienen

Formats voor controleverklaringen en financiële verantwoording

Mede-overheden

Mede-overheden kunnen voor de afgeronde projecten eens per jaar (vóór 1 augustus) hun eindverantwoording indienen. Onderstaande 3 documenten vormen tezamen het controleprotocol voor mede-overheden. Het controleprotocol bevat een toelichting èn de eisen waaraan de controle moet voldoen. Daarnaast kunnen bovenstaande formulieren voor aanvraag vaststelling en eindrapportage worden gebruikt.