Woo-proces

Zodra het Woo-verzoek is ontvangen gaat de termijn van 4 weken lopen Dit is de termijn waarbinnen een beslissing op het verzoek moet worden genomen. Binnen de provincie Noord-Holland wordt uw Woo-verzoek door de Woo-coördinatiedesk (WCD) in behandeling genomen.

Aanpak Woo-verzoek en contact verzoeker

De medewerkers van de WCD kijken eerst of er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan uw verzoek zonder dat meteen een formele procedure wordt opgestart. In veel gevallen wordt dan ook contact opgenomen met u om te bespreken wat de beste oplossing is en of een informele afhandeling mogelijk is. Ook indien een Woo-verzoek te onduidelijk of te algemeen geformuleerd is, nemen wij contact op met u. De beslistermijn wordt daarbij stopgezet totdat het verzoek voldoende duidelijk of gespecificeerd is. 

Let op! Een verzoek dat te algemeen is geformuleerd en waarbij niet wordt meegewerkt aan een precisering, kan buiten behandeling worden gesteld. 

Inventarisatie

Na ontvangst, registratie, contact met u en het vervolgen van de formele Woo-procedure, wordt de gevraagde informatie geïnventariseerd, bijvoorbeeld in documentmanagementsystemen, mailboxen of schijven en waar nodig in fysieke archiefkasten.

Beoordeling 

De aangetroffen documenten, zoals e-mails, brieven, memo’s, nota’s, verslagen, etc. worden beoordeeld aan de hand van de Woo, vooral artikel 5.1, 5.2 en 5.3. Overheidsinformatie is meestal openbaar. Als informatie niet openbaar kan worden gemaakt, wordt deze onleesbaar gemaakt. 

Termijn

Als de behandeling van het verzoek meer tijd in beslag neemt, dan kunnen de 4 weken worden verlengd met 2 weken. Als dat niet voldoende is, nemen wij contact op met u en wordt besproken of een langere termijn mogelijk is. Uiteraard is dit afhankelijk van de omvang en gecompliceerdheid van de informatie. Zijn bij de aangetroffen informatie derde-belanghebbenden betrokken (andere bestuursorganen, bedrijven, particulieren), dan kunnen deze om een zienswijze worden gevraagd. Het vragen van een zienswijze schort de termijn waarbinnen beslist wordt op.  

Besluit

Na inventarisatie en beoordeling wordt een inventarisatielijst gemaakt en wordt het besluit opgesteld. In het besluit wordt toegelicht waarom bepaalde informatie niet openbaar wordt gemaakt. De documenten die met het besluit openbaar worden gemaakt worden binnen enkele dagen op deze website geplaatst.