Luchtkwaliteit

De provincie investeert in betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers.

Dat gebeurt als volgt:

  • De provincie stelt eisen aan de uitstoot van verontreinigende stoffen bij bedrijven in de milieuvergunning. 
  • Daarnaast rapporteert de provincie jaarlijks over de luchtkwaliteit in Noord-Holland. Via het luchtmeetnet worden schadelijke stoffen in de buitenlucht op een aantal meetplaatsen gemeten: in de regio IJmond, Haarlemmermeer (Schiphol) en Westpoort. De GGD Amsterdam beheert een aantal meetplaatsen in opdracht van de provincie. 
  • De provincie zet zich in om de overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof en stikstofdioxide terug te dringen. Dit doet ze als partner van het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit door bijvoorbeeld strengere eisen te stellen aan openbaar vervoer. 
  • De provincie subsidieert duurzamere zeehavens. Hierbij is speciale aandacht voor de verbetering van de luchtkwaliteit.

Zie ook

Rapportages luchtkwaliteit

De provincie voert dagelijks metingen uit naar de totale luchtkwaliteit. De resultaten verschijnen in een jaarlijks datarapport.

Kijk voor oudere rapporten in het archief.

Smog

De regels om smog tegen te gaan staan in de Smogregeling 2010. De provincie mag tijdelijke maatregelen nemen om de uitstoot van bepaalde stoffen te verminderen als ergens in Noord-Holland erge smog voorkomt. De provincie is ook aangewezen om het publiek te informeren. De commissaris van de Koning is degene die daarover gaat.

Informatie over de smogsituatie

Informatie over smogsituatie van het moment kunt u vinden op NOS-teletekst, pagina 711 en 712 en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM geeft elke dag een smogverwachting. Deze is te vinden op de Luchtkwaliteitverwachting  en nsl-monitoring.

Varend ontgassen

Varend ontgassen is slecht voor de luchtkwaliteit en levert stank op. Daarom geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen in Noord-Holland.

Varend ontgassen is het afvoeren van damp van vluchtige organische stoffen (VOS) uit de ladingtank van een schip dat aardoliehoudende producten of chemicaliën heeft vervoerd. Als tankschepen van lading wisselen, is het gebruikelijk om resterende ladingdampen varend te ontgassen voor het laden van een volgende lading. Zo wordt voorkomen dat de nieuwe lading verontreinigd wordt met de vorige lading.

De provincie wil niet dat inwoners in Noord-Holland langer blootgesteld worden aan de schadelijke stoffen van het varend ontgassen. Daarom heeft de provincie Noord-Holland het heft in eigen handen genomen en het verbod opgenomen in de PMV voor een gezonde leefomgeving. Om het verbod te kunnen handhaven, werkt de provincie samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam en met de Nationale Politie.