Programma Tata Steel 2020-2050

De provincie Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de gemeente Velsen hebben gezamenlijk het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond opgesteld. Het conceptprogramma is op 19 mei 2020 door de colleges van de provincie en gemeenten vastgesteld. Het programma richt zich op het verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond. Definitieve vaststelling van het programma volgt na de zomer.

Tata Steel is belangrijk voor de IJmondregio. Ruim 100 jaar staalindustrie heeft voor grote economische groei gezorgd. Tata Steel zorgt voor werkgelegenheid en de staalindustrie is onderdeel geworden van de regionale identiteit. De aanwezigheid van de industrie zorgt echter ook voor vervuiling en hinder. Hoewel de luchtkwaliteit in de IJmond de afgelopen jaren sterk is verbeterd, veroorzaakt Tata Steel overlast en maken inwoners zich zorgen over hun gezondheid.

In de IJmondregio moet worden gezocht naar een balans tussen het economische belang van de maakindustrie en het belang van een gezonde en veilige leefomgeving. Het is bij het zoeken naar die balans tussen de economie en de leefomgeving een continue zoektocht naar een gezondere leefomgeving: met de aanwezigheid van grootschalige staalindustrie kan de leefomgeving altijd schoner en gezonder. Het conceptprogramma Tata Steel 2020-2050 brengt meer samenhang in het beleid en de aanpak van de verschillende overheden. Dit geeft duidelijkheid voor de omgeving en het bedrijf.

Gezondheid in beeld

Het Programma Tata Steel 2020-2050 bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2030) als voor de lange(re) termijn (2050). Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig. Het conceptprogramma is opgebouwd langs 4 samenhangende sporen:

1. Gezondheid in beeld

Het is belangrijk om in beeld te brengen welke stoffen voorkomen in de IJmond en in hoeverre deze stoffen ongezond zijn. Dit betekent onderzoek doen en de gezondheidseffecten van de stoffen inventariseren, zodat maatregelen genomen kunnen worden. Tata Steel is daarbij niet de enige bron. Op basis van de uitkomsten wordt bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de gezondheid te verbeteren en waar onderzoeksresultaten opgenomen kunnen worden in regelgeving en beleid. Zie ook: Gezondheid in de IJmond.

2. Versterken Vergunningen, Toezicht en Handhavingstaken (VTH)

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) vormen de wettelijke kaders en begrenzing van de emissies (uitstoot) die Tata Steel mag doen. De VTH-taken moeten worden versterkt en gezondheid moet meer worden meegenomen in de uitvoering van deze taken. Zie ook: Vergunning, toezicht en handhaving.

3. Gezondere leefomgeving op de lange termijn: Innovatieve en duurzame staalproductie

Tata Steel heeft de ambitie om in 2050 op een nieuwe manier CO2-neutraal staal te maken. Dat brengt in 2050 niet alleen een flinke reductie van de CO2 en andere emissies met zich mee, maar is ook van belang voor een gezondere leefomgeving in de toekomst. De overgang naar deze duurzame en innovatieve technologie en de daarbij bijbehorende energietransitie vraagt om keuzes en investeringen van zowel Tata Steel als de overheden.

4. Samenwerking, omgeving en communicatie & informatie

De gezamenlijke overheden bundelen hun krachten door als 1 overheid te opereren richting Tata Steel en de omgeving. Dat vereist verdere samenwerking, oog voor de omgeving en goede publieksinformatie. Zie ook: Organisaties rondom Tata Steel.

Conceptprogramma

Het Programma Tata Steel 2020 – 2050 is een conceptprogramma dat de afgelopen maanden is besproken met Provinciale Staten van Noord-Holland, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit de IJmondregio en Tata Steel zelf. Met de gemeenteraden in de IJmond wordt in september gesproken. Het definitieve programma wordt na de zomer vastgesteld.

Het conceptprogramma Tata Steel is besproken in de vergadering van de Provinciale Staten commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid van 25 juni 2020. Bekijk de vergadering terug.

Reacties op conceptprogramma

Hieronder staat een overzicht van de reacties die zijn ontvangen op het conceptprogramma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Deze reacties worden meegenomen bij het vaststellen van het definitieve programma Tata Steel in het najaar.

Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond

De provincie Noord-Holland en de gemeenten werken al samen met het Rijk aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Noord-Holland. Het Programma Tata Steel 2020-2050 loopt vooruit op de Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit die voor de IJmond wordt opgesteld. De Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit is onder andere de regionale uitwerking van het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA). De visie volgt een eigen traject, daar wordt op dit moment aan gewerkt.