Bedrijventerreinen & Kantoren

Voldoende bedrijventerreinen met duurzame en toekomstbestendige faciliteiten maken Noord-Holland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemers.

Om leegstand terug te dringen stimuleert de provincie vernieuwing, verduurzaming en herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De gemeenten in Noord-Holland stemmen hun ruimtelijke plannen regionaal af. 

Toekomstbestendige werklocaties (HIRB)

De provincie geeft subsidie voor het verbeteren en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen. Door bestaande terreinen voor ondernemers aantrekkelijk te houden of weer aantrekkelijk te maken is er minder behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Voor de periode 2017-2019 is in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ ruim € 10 miljoen uitgetrokken om dit programma voort te zetten. Naast herstructurering worden vanuit dit programma ook beheer, duurzame maatregelen, transformatie en aanleg van digitale infrastructuur gestimuleerd.

Het betreft de subsidieregelingen voor Herbestemming en Intelligent Ruimtegebruik van Bedrijventerreinen (HIRB) voor fysieke maatregelen en voor maatregelen ter Ondersteuning van Toekomstbestendige Werklocaties (OTW).

Meer informatie

Lees ook de brochure HIRB nu en Straks.

Behoud door beheer

Met een bijdrage uit de subsidieregeling HIRB zijn tussen 2004 en 2016 een groot aantal Noord-Hollandse bedrijventerreinen opgeknapt. De provincie investeert met de HIRB-regeling nu ook in het beheer van de bedrijventerreinen. Hierdoor wordt de gerealiseerde kwaliteit behouden en blijven deze bedrijventerreinen aantrekkelijk voor ondernemers.

Duurzame maatregelen

De provincie stimuleert met de HIRB-subsidie ook het nemen van duurzame maatregelen op bedrijventerreinen. Duurzame maatregelen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op bedrijfspanden, oplossingen voor waterberging of het verbinden van (afval)stromen.

Naast subsidie voor het organiseren van beheer en het nemen van duurzame maatregelen biedt de provincie ook begeleiding aan door het Ontwikkelingsbedrijf NHN (Noord-Holland Noord) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (Noord-Holland Zuid), Deze organisaties stellen kennis en ervaring beschikbaar om stappen te zetten naar een beheersorganisatie en duurzame maatregelen daadwerkelijk in te voeren.

Ondernemers en gemeenten nemen hiervoor contact op met Nico Meester van het Ontwikkelingsbedrijf NHN: nmeester@nhn.nl of Frans van de Beek van het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen: f.vanderbeek@sadc.nl.

Minder behoefte aan traditionele bedrijventerreinen

De manier waarop we werken verandert continu onder invloed van allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Zo komen er steeds meer ZZP’ers en kleine bedrijven, die steeds vaker thuis, in koffiezaken of op andere ontmoetingsplekken willen werken. Onder invloed van technologische vooruitgang gaan werken en wonen op dezelfde locatie steeds beter samen. De behoefte aan traditionele bedrijventerreinen of kantoorlocaties neemt daarmee af. De provincie draagt met de HIRB-subsidie bij aan onderzoeken van gemeenten of bedrijven(verenigingen) om de mogelijkheden van transformatie voor hun bedrijventerreinen te onderzoeken.

Hulp/advies bij een subsidieaanvraag?

Gemeenten die hulp of advies nodig hebben bij het doen van een subsidieaanvraag kunnen zich wenden tot:

Regio Noord-Holland Noord

Ontwikkelingsbedrijf NHN
Cees Brinkman
T: 06 3381 7886 / 072 519 57 74
E: cbrinkman@nhn.nl
www.nhn.nl

Regio Noord-Holland Zuid

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen
Frans van den Beek
T: 06 1628 1178
www.projectbureauherstructurering.nl

Regionale afstemming

De provincie stelt kaders vast voor de planning van nieuwe bedrijventerreinen en kantorenlocaties in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, verzamelt de provincie gemeentelijke gegevens over het aanbod, de kwaliteit en werkgelegenheid van bedrijventerreinen, kantorenlocaties en gemengde werkmilieus in de Monitor Werklocaties (pdf, 6 Mb). Het overzicht van alle bestaande werklocaties per gemeente wordt jaarlijks met peildatum 1 januari geactualiseerd. De gegevens worden ook gebruikt voor en afgestemd met de MRA Monitor Plabeka (pdf, 1 Mb) en de Ruimte-intensiveringsmonitor Noordzeekanaalgebied. De belangrijkste cijfers van deze monitors zijn ook op verschillende ruimtelijke schaalniveaus online te raadplegen met de interactieve dashboards en Atlas Plabeka.

Noord-Holland Noord

Dit gebied bevat de regio’s Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. De provincie heeft onderzoek laten doen naar de behoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de regio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Alkmaar. De provincie streeft naar evenwicht tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantorenlocaties (werklocaties). Als er een tekort is aan locaties dan hebben ondernemers onvoldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Een overschot kan juist leiden tot leegstand en kwalitatieve achteruitgang van bestaande werklocaties. De gemeenten gebruiken de uitkomsten (pdf, download) als basis voor het actualiseren van de regionale afspraken over de ontwikkeling van werklocaties. Zie ook: de eindpresentatie in powerpoint (download, 56 Mb)

Noord-Holland Zuid

Binnen het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) werken gemeenten, provincies en ondernemers samen om de economische positie van de Metropoolregio Amsterdam te verbeteren. Er worden afspraken gemaakt over een goed en evenwichtig aanbod van locaties voor bedrijventerreinen en kantoren. In juni 2017 heeft het MRA-platform Economie de Uitvoeringsstrategie 3.0 vastgesteld: 'Ruimte voor werken in de MRA van morgen: 2017-2030'. Dit document is ook vastgesteld door de provincies en gemeenten. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.

Uitgelicht