Bedrijventerreinen & Kantoren

Voldoende bedrijventerreinen met duurzame en toekomstbestendige faciliteiten maken Noord-Holland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemers.

Om leegstand terug te dringen stimuleert de provincie vernieuwing, verduurzaming en herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De gemeenten in Noord-Holland stemmen hun ruimtelijke plannen regionaal af. 

Toekomstbestendige werklocaties (HIRB)

De provincie geeft subsidie voor het verbeteren en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen. Door bestaande terreinen voor ondernemers aantrekkelijk te houden of weer aantrekkelijk te maken is er minder behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Voor de periode 2017-2019 is in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ ruim € 10 miljoen uitgetrokken om dit programma voort te zetten. Naast herstructurering worden vanuit dit programma ook beheer, duurzame maatregelen, transformatie en aanleg van digitale infrastructuur gestimuleerd.

Het betreft de subsidieregelingen voor Herbestemming en Intelligent Ruimtegebruik van Bedrijventerreinen (HIRB) voor fysieke maatregelen en voor maatregelen ter Ondersteuning van Toekomstbestendige Werklocaties.

Behoud door beheer

Met een bijdrage uit de subsidieregeling HIRB zijn tussen 2004 en 2016 een groot aantal Noord-Hollandse bedrijventerreinen opgeknapt. De provincie investeert met de HIRB-regeling nu ook in het beheer van de bedrijventerreinen. Hierdoor wordt de gerealiseerde kwaliteit behouden en blijven deze bedrijventerreinen aantrekkelijk voor ondernemers. Om gemeenten en bedrijven hierover te adviseren kan contact worden opgenomen met één van de twee ambassadeurs ‘Beheer Bedrijventerreinen’: Hilco van der Wall (wall@appm.nl) of Jaap van Bezooijen (bezooijen@appm.nl).

Duurzame Maatregelen

De provincie stimuleert met de HIRB-subsidie ook het nemen van duurzame maatregelen op bedrijventerreinen. Duurzame maatregelen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op bedrijfspanden, oplossingen voor waterberging of het verbinden van (afval)stromen. Ondernemers en gemeenten kunnen voor advies contact opnemen met Arie-Willem Bijl van het Servicepunt Duurzame Energie: ariewillem.bijl@overmorgen.nl

Het Servicepunt Duurzame Energie organiseert ook informatiebijeenkomsten over dit onderwerp.

Wonen en winkelen op bedrijventerreinen

De manier waarop we werken verandert continu onder invloed van allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Zo komen er steeds meer ZZP’ers en kleine bedrijven, die steeds vaker thuis, in koffiezaken of op andere ontmoetingsplekken willen werken. Onder invloed van technologische vooruitgang gaan werken en wonen op dezelfde locatie steeds beter samen. De behoefte aan traditionele bedrijventerreinen of kantoorlocaties neemt daarmee af. De provincie draagt met de HIRB-subsidie bij aan onderzoeken van gemeenten of bedrijven(verenigingen) om de mogelijkheden van transformatie voor hun bedrijventerreinen te onderzoeken.

Met vragen over dit onderdeel van de HIRB kan contact worden opgenomen met Wout Berkers: berkersw@noord-holland.nl.

Snel internet op bedrijventerreinen

Snel internet is tegenwoordig een basisbehoefte, of je nu een multinational of een zzp’er bent. Een gezamenlijke aanvraag voor de aanleg van snel-internet-voorzieningen (zoals glasvezel) zorgt voor een (financieel) aantrekkelijker aanbod van marktpartijen. De provincie draagt vanuit de HIRB-subsidie bij aan de vraagbundeling van ondernemers op bedrijventerreinen.

Met vragen over dit onderdeel van de HIRB kan contact worden opgenomen met Wout Berkers: berkersw@noord-holland.nl.

Hulp/advies bij een subsidieaanvraag?

Gemeenten die hulp of advies nodig hebben bij het doen van een subsidieaanvraag kunnen zich wenden tot:

Regio Noord-Holland Noord

Ontwikkelingsbedrijf NHN
Cees Brinkman
T: 06 3381 7886 / 072 519 57 74
E: cbrinkman@nhn.nl
www.nhn.nl

Regio Noord-Holland Zuid

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen
Frank Voorbergen
T: 06 1628 1178
E: f.voorbergen@sadc.nl
www.projectbureauherstructurering.nl

Regionale afstemming

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, verzamelt de provincie gemeentelijke gegevens over het aanbod en de kwaliteit van bedrijventerreinen in de Monitor Bedrijventerreinen en Kantoren, die u hiernaast kunt downloaden.

De provincie stelt kaders vast voor de planning van nieuwe bedrijventerreinen en kantoren in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.

Noord-Holland Noord

Dit gebied bevat de regio’s Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland.Samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord wil de provincie het overaanbod aan bedrijventerreinen en de leegstand van kantoren terugdringen. De gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland en in de regio Alkmaar hebben in 2016 een regionaal convenant bedrijventerreinen opgesteld.

Noord-Holland Zuid

In Noord-Holland Zuid vindt de onderlinge afstemming plaats in het Platform Bedrijventerreinen en Kantoren Amsterdam (Plabeka). Om het overaanbod aan kantoren terug te brengen, wil Plabeka tussen nu en 2040 1,5 miljoen m2 bestaande kantoren vernieuwen en 1,5 miljoen m2 incourante kantoorpanden herbestemmen. Daarnaast wordt in Noord-Holland Zuid tot 2040 40% van de nieuwbouwplannen geschrapt.