Iedereen doet mee

De provincie wil meer mensen actief laten bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven in onze economie. Meer mensen zullen door een focus op skills, in relatie tot hun talenten, breder inzetbaar zijn in het arbeidsproces. Ook het werk zelf kan, door meer aandacht en de opdeling van het werk in daarvoor benodigde skills, mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor iedereen vergroten.

Denken in Skills

Om een veerkrachtige arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid te bereiken, zouden diploma’s niet meer een beperkende factor moeten zijn. Door bij medewerkers zowel in aanwezige als gevraagde vaardigheden  te investeren kunnen onverwachte ‘matches’ en nieuwe kansen ontstaan. Dit wil niet zeggen dat er geen opleidingen meer nodig zijn, maar deze kunnen meer (praktijk)gericht en flexibel worden ingezet. Werkzoekenden kunnen dan bijvoorbeeld relatief snel overstappen naar andere sectoren. Ook biedt dit mogelijkheden voor diegenen waarvoor het behalen van een diploma een struikelblok is. Onder andere het programma House of Skills in de MRA werkt aan deze skillsgerichte arbeidsmarkt via onderzoek, promotie en het ontwikkelen van tools met partners.

Werken en Ontwikkelen

Inclusiviteit

Inclusiviteit komt in ons beleid onze acties  tot uiting via het mogelijk maken van publiek-private samenwerkingen die bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid voor iedereen van 4 tot aan 67. Inclusiviteit in onze economie vraagt een leven lang ontwikkelen van mens en bedrijf. Het begint dus al op de basisschool en krijgt vervolg in het voortgezet onderwijs onder meer met zogenaamde entree opleidingen (mbo niveau 1 en 2). Deze opleidingen stellen werkend leren centraal en begeleiden studenten van alle leeftijden naar praktijkgericht werk in de technisch georiënteerde vraagsectoren. Er is vanuit ons landbouwbeleid de afgelopen jaren bijvoorbeeld ervaring opgedaan met de entreeopleiding RIF Groenstart. Vanuit deze ervaringen is een nieuwe RIF-aanvraag voor geheel Noord-Holland Noord in ontwikkeling voor een bredere doelgroep en nu ook gericht op bouw, techniek en recycling naast groen. Daarnaast zullen wij in alle activiteiten ten aanzien van instroom en doorstroom ons richten op de talenten van alle groepen binnen het primair onderwijs (po), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) maar ook die binnen de zijinstroom.