Doelgroepen

Culturele ANBI’s

De Groene Grachten richt zich op het ontzorgen van culturele instellingen. Voor de culturele instellingen geldt de voorwaarde dat de instelling een culturele ANBI status heeft (dit is een aparte status en een uitbreiding op de reguliere ANBI status). Daarnaast moet de culturele instelling die de ANBI status heeft, zelf eigenaar te zijn van het vastgoed, met een maximum van 10 panden. Is het vastgoed ondergebracht in een aparte stichting, BV of NV zonder culturele ANBI status? Dan wordt niet aan de voorwaarden voldaan.

Voor wie?

Wel

Een organisatie (bijvoorbeeld een stichting of een vereniging) met een culturele ANBI status en 1 tot 10 panden in bezit.

Niet

  • Een organisatie (bijvoorbeeld een stichting of een vereniging) met een gewone ANBI status
  • Een culturele ANBI waarbij het vastgoed is ondergebracht in een aparte stichting, BV of NV
  • Een culturele ANBI waarbij het vastgoed in eigendom is van de gemeente (u valt onder de doelgroep kleine gemeenten, indien de gemeente minder dan 25.000 inwoners heeft) of het vastgoed in eigendom is van de rijksoverheid
  • Een culturele ANBI met meer dan 10 panden in eigendom
  • Een culturele ANBI zonder eigen huisvesting (dus de ANBI huurt een pand of is gehuisvest in een verzamelgebouw)


Dorps- en buurthuizen

DorpswerkNH en Energieke Regio richten zich op het ontzorgen van dorps- en buurthuizen. Zij helpen bij een eerste energiescan, het benoemen van maatregelen tot het zoeken naar financieringsmogelijkheden en ondersteuning bij de uitvoering. Wilt u een gesprek met een van de duurzaamheidcoaches, meldt u zich dan aan via dit formulier.

Dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra

Onder deze doelgroep vallen stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zijnde buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom. Op deze plekken worden op non-profit basis ontmoetingsmogelijkheden aangeboden tussen inwoners, sociaal-culturele activiteiten georganiseerd en bijvoorbeeld in de zorg in de vorm van dagbesteding.

Voor wie?

Wel

Een organisatie, stichting of vereniging die maximaal 10 panden in het bezit heeft.

Niet

Een dorps- of buurthuis waarbij het vastgoed in eigendom is van de gemeente (u valt onder de doelgroep kleine gemeenten als de gemeente minder dan 25.000 inwoners heeft)
 

Sportbedrijven en kleine gemeenten

Royal HaskoningDHV richt zich op het ontzorgen van gemeenten met maximaal 25.000 inwoners en aan gemeente(n) gelieerde sportbedrijven met maximaal 20 gebouwen in eigendom. Daarbij zet zij haar FastLane-aanpak in, waarmee ze vastgoedeigenaren stapsgewijs helpt om verstandige keuzes te maken. Zo verduurzamen gebouwen, op een manier die past bij bestaande (onderhouds)plannen, duurzame ambities en financiële mogelijkheden. Iedere doelgroep lichten zij afzonderlijk toe, zodat duidelijk is welke organisaties wel en welke organisaties geen aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit het programma. In alle gevallen geldt dat de organisatie zelf eigenaar moet zijn van het maatschappelijk vastgoed.

Kleine gemeenten

Alleen Noord-Hollandse gemeenten met minder dan 25.000 inwoners vallen onder het ontzorgingsprogramma. De peildatum die gehanteerd wordt voor het vaststellen van het inwoneraantal is 1 oktober 2020. In totaal zijn er in Noord-Holland 20 gemeenten die onder het programma vallen. Niet alle gemeentelijk vastgoed komt in aanmerking voor het ontzorgingsprogramma. Het gaat alleen om de dorpshuizen, buurthuizen, wijkcentra, gebouwen met culturele instellingen en sportaccommodaties die in eigendom zijn van de gemeente. De duurzaamheidscoaches van Royal HaskoningDHV zijn op de hoogte van deze doelgroepen en spreken de afbakening met u door bij de eerste kennismaking.

Sportbedrijven

Alleen sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal 20 gebouwen in eigendom, vallen onder het ontzorgingsprogramma. Het bestuurlijk belang van een gemeente in een sportbedrijf uit zich doorgaans in het vaststellen van de tarieven voor maatschappelijk gebruik door de gemeente. Het financieel belang betekent dat de aandelen van het sportbedrijf geheel of gedeeltelijk in bezit van de gemeente moeten zijn (tenzij sprake is van een stichting). Afhankelijk van de verdeling van het aandelenkapitaal gelden voor het financieel belang nog aanvullende voorwaarden, zoals voldoen aan de WNT-norm (Wet normering topinkomens) en het recht op het liquidatiesaldo van het sportbedrijf. De duurzaamheidscoaches zijn op de hoogte van deze voorwaarden en spreken dit met u door bij de eerste kennismaking.

Voor wie?

Wel

Sportbedrijven die bestuurlijk en financieel aan de gemeente gelieerd zijn, met maximaal 20 gebouwen in eigendom (vaak een BV of een stichting)

Niet

  • Sportverenigingen
  • Commerciële sportbedrijven
  • Sportscholen
  • Sportbedrijven met meer dan 20 gebouwen in eigendom

Uitgelicht