Gezonde Leefomgeving

De provincie wil gezonde leefomgeving meer meewegen in besluiten en beleid over de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. In de Startnotitie Gezonde leefomgeving staan 4 uitgangspunten om gezonde leefomgeving te beschermen en verbeteren.

Er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de belangen van gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat milieunormen nauwelijks worden overschreden, maar dat dit geen garantie biedt voor een gezonde leefomgeving. Ook omwonenden van zware industrie en drukke wegen geven steeds vaker aan dat er meer naar een gezonde leefomgeving moet worden gekeken. 

Gezonde leefomgeving betekent keuzes maken

Jeroen Olthof, gedeputeerde Gezonde Leefomgeving en Milieu: “We geven in het ruimtelijk beleid van de provincie expliciet het belang aan van een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Noord-Holland. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en duidelijk aangeven hoe we een gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren. Waar zijn woningbouw, recreatie of juist industrie of wegen mogelijk? Een goede ruimtelijke inrichting van Noord-Holland is in het belang van een gezonde leefomgeving van de Noord-Hollanders.”

De provincie geeft met de startnotitie mede uitvoering aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport Industrie en Omwonenden.

Gezonde leefomgeving beschermen en verbeteren

In de Startnotitie Gezonde leefomgeving (pdf, 11 MB) staan 4 uitgangspunten: 

  1. De provincie verankert een gezonde en veilige leefomgeving in haar ambities door schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem bij milieubelastende activiteiten en door blootstelling aan schadelijke stoffen en hinder te verminderen. 
  2. De provincie zet als bevoegd gezag voor verlening van vergunningen, toezicht en handhaving haar instrumenten optimaal in. Dat wil zeggen: daar waar de provincie de grootste gezondheidswinst kan behalen. En als wegbeheerder prioriteert de provincie weglocaties om problemen op provinciale wegen op te lossen. 
  3. Gezonde leefomgeving is medebepalend bij de inrichting van de ruimte. Daarom is het voor de provincie niet vanzelfsprekend dat beschikbare milieuruimte automatisch wordt opgevuld door milieubelastende activiteiten. 
  4. De provincie neemt een actievere rol in bij de inrichting en ontwikkeling van de ruimte om haar ambities voor een gezonde leefomgeving te realiseren. Zo pakt de provincie meer de regie bij gemeentegrens overschrijdende ontwikkelingen.

Gezonde leefomgeving breed toepassen

De provincie stemt gezonde leefomgeving af op de verschillende beleidsterreinen, waar de provincie beleid ontwikkelt en uitvoert.

Nota Uitvoering en Handhaving 2024 – 2027

Tegelijk met de vaststelling van de Startnotitie Gezonde leefomgeving hebben Gedeputeerde Staten de Nota Uitvoering en Handhaving 2024 – 2027 (pdf, 2 MB) vastgesteld. In deze nota staat hoe de provincie de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving maximaal inzet voor het beschermen van een gezonde leefomgeving. De omgevingsdiensten in Noord-Holland voeren deze taken in mandaat namens de provincie uit. De provincie bespreekt met de omgevingsdiensten hoe de ambities uit de Startnotitie Gezonde leefomgeving in praktijk worden gebracht.

Actieplan Geluid

Daarnaast werkt de provincie op dit moment aan het Actieplan Geluid (pdf, 4 MB). Dit moet leiden tot minder overlast van wegverkeer op provinciale wegen. 

Wet- en regelgeving

Ook blijft de provincie er voor pleiten dat gezonde leefomgeving een betere plek krijgt in wet- en regelgeving van het Rijk en de Europese Unie en dat er normen komen voor piekbelasting in plaats van gemiddelden en voor cumulatie: de opeenstapeling van verschillende belastende stoffen.