Luchtkwaliteit

De provincie investeert in betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers.

Schone Lucht Akkoord

De buitenlucht is de afgelopen tientallen jaren steeds schoner geworden. Maar het kan altijd beter. Luchtverontreiniging houdt zich namelijk niet aan grenzen: de wind kan verontreinigende stoffen in de lucht tientallen of zelfs honderden kilometers van de bron meevoeren. Voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit is een goede samenwerking tussen verschillende overheden erg belangrijk. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de provincie, tientallen medeoverheden en het Rijk in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Binnen het SLA is afgesproken dat alle ondertekenaars jaarlijks een uitvoeringsplan maken waarin staat hoe zij aan een schonere lucht werken. Hoe dat er voor Noord-Holland uitziet, staat in het Uitvoeringsplan 2024

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) door (weg)verkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. In het akkoord is afgesproken dat alle ondertekenaars zich richten op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Dit zorgt voor gezondheidswinst voor iedereen én bevordert de doelstelling om toe te werken naar de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof in 2030. De maatregelen van de provincie vallen onder de uitvoering van het programma Gezonde Leefomgeving.

Luchtmeetnet

Via het luchtmeetnet wordt op een aantal locaties in Noord-Holland de luchtkwaliteit doorlopend gemeten. Dit gebeurt in de regio IJmond, in de Haarlemmermeer (Schiphol) en in het Havengebied Amsterdam (Westpoort). GGD Amsterdam voert deze metingen uit. De gemeten stoffen per meetplaats zijn altijd in te zien op www.luchtmeetnet.nl. 1 keer per jaar rapporteert de provincie over de meetgegevens in de 3 regio’s. GGD Amsterdam stelt datarapportages op. De jaarlijkse datarapporten staan op deze pagina onder ‘Beleidsdocumenten’.

Jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit onder de Omgevingswet

In de Omgevingswet staat dat de luchtkwaliteit wordt gemonitord. Het Rijk maakt daarvoor jaarlijks een landelijke rapportage waarin de luchtkwaliteit bij met name wegen en veehouderijen in kaart wordt gebracht. Het doel van dit onderzoek is het bewaken van de kwaliteit van de buitenlucht en het tijdig signaleren van een (dreigende) overschrijding van landelijke normen. Hierbij wordt alleen gekeken naar de concentraties voor fijnstof en stikstofdioxide. Voor deze landelijke monitoring werken Rijk, provincie en gemeenten samen en ze gebruiken daarbij het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). Het CIMLK is het instrument voor het berekenen en monitoren van de luchtkwaliteit in Nederland. De rapportages van de afgelopen jaren staan op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Op basis van de gegevens in de landelijke rapportage, wordt elk jaar ook een provinciale rapportage gemaakt.

Hollandse Luchten

In het project Hollandse Luchten meten inwoners van de provincie Noord-Holland zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. De meetresultaten worden als open data gepubliceerd.

Smog

De regels om smog tegen te gaan staan in de Smogregeling 2010. De provincie mag tijdelijke maatregelen nemen om de uitstoot van bepaalde stoffen te verminderen als ergens in Noord-Holland erge smog voorkomt. De provincie is ook aangewezen om het publiek te informeren. De commissaris van de Koning gaat daarover.