Luchtkwaliteit

De provincie investeert in betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers.

Schone Lucht Akkoord

De luchtkwaliteit is de afgelopen tientallen jaren sterk verbeterd maar nog niet voldoende. Luchtkwaliteit houdt zich namelijk niet aan grenzen: de wind voert verontreinigende stoffen in de lucht tientallen of soms zelfs honderden kilometers van de bron mee. Voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit is een goede samenwerking tussen verschillende overheden cruciaal. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de provincie, tientallen medeoverheden en het Rijk in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. 

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden. In het akkoord is afgesproken dat alle ondertekenaars zich  richten op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Dit zorgt voor gezondheidswinst voor iedereen én bevordert de doelstelling om toe te werken naar de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof (PM10 en PM2,5) in 2030. De maatregelen van de provincie vallen onder de uitvoering van het programma Gezonde Leefomgeving.

Luchtmeetnet

Via het luchtmeetnet wordt op een aantal locaties in Noord-Holland de luchtkwaliteit doorlopend gemeten. Dit gebeurt in de regio IJmond, in de Haarlemmermeer (Schiphol) en in het Havengebied Amsterdam (Westpoort). GGD Amsterdam voert deze metingen uit. De gemeten stoffen per meetplaats zijn altijd in te zien op www.luchtmeetnet.nl. 1 keer per jaar rapporteert de provincie over de meetgegevens in de 3 regio’s. GGD Amsterdam stelt datarapportages op. De jaarlijkse datarapporten staan op deze pagina onder ‘Beleidsdocumenten’.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

 Alle lidstaten van de Europese Unie moeten de Europese Commissie jaarlijks rapporteren over de luchtkwaliteit in hun land. Het Rijk stelt daarvoor jaarlijks een landelijke rapportage op waarbij de luchtkwaliteit bij met name wegen en veehouderijen in kaart wordt gebracht. Deze gegevens staan op www.nsl-monitoring.nl. Vervolgens informeert de  provincie haar inwoners over de luchtkwaliteit in hun eigen regio met een eigen rapportage. De provincie gebruikt  voor de provinciale rapportage  de gegevens uit de landelijke rapportage.

Hollandse Luchten

In het project Hollandse Luchten meten inwoners van de provincie Noord-Holland zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. De meetresultaten worden als open data gepubliceerd.

Smog

De regels om smog tegen te gaan staan in de Smogregeling 2010. De provincie mag tijdelijke maatregelen nemen om de uitstoot van bepaalde stoffen te verminderen als ergens in Noord-Holland erge smog voorkomt. De provincie is ook aangewezen om het publiek te informeren. De commissaris van de Koning gaat daarover.