Denk mee

De procedure voor het project Heracless-Groen Staal is gestart in maart 2023.

Eerste participatiefase

De eerste participatiefase is doorlopen van 22 maart tot 3 mei 2023. Mede naar aanleiding van de eerste participatiefase is het voornemen gewijzigd. Bekijk het overzicht van de eerste participatiefase (pdf, 451 kB).

Aanvullende participatieronde

Van 8 november tot en met 8 december 2023 is een aanvullende participatieronde geweest met de publicatie van de gewijzigde stukken:

Tata Steel heeft als initiatiefnemer een participatieverslag opgesteld en gepubliceerd op de website van Tata Steel. Daarin staat welke participatiereacties tot en met december 2023 allemaal bij hen zijn ingebracht en hoe deze worden meegenomen in de volgende stappen van de procedure. Er zijn ook participatiereacties meegegeven aan de provincie Noord-Holland en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (omgevingsdienst NZKG). Deze zijn door het bevoegd gezag (verantwoordelijke partij) beantwoord en samengebracht in een overzicht. Bekijk hier het overzicht van de aanvullende participatieronde.

Participatie naar een Milieueffectrapport en aanvraag vergunning

De volgende participatiefase startte op 29 januari met de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (pdf, 2 MB) door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In de NRD staat de reikwijdte en het detailniveau van hetgeen Tata Steel voornemens is te onderzoeken in het milieueffectrapport (MER). In het MER worden de milieugevolgen van het project en de impact daarvan op de leefomgeving in beeld gebracht.

U kon over de NRD meedenken door binnen 6 weken na publicatie uw reactie naar de omgevingsdienst NZKG te sturen. Om u daarbij te helpen organiseerde de Omgevingsdienst op 6 en 8 februari twee participatieavonden. In totaal zijn 19 zienswijzen van bewoners en organisaties ontvangen over de NRD van Tata Steel. Op 25 en 27 juni organiseert Tata Steel twee participatieavonden waarin u wederom kunt meedenken over de volgende stap waarin Tata Steel het MER opstelt en de aanvraag voor een projectbesluit en vergunningen voorbereid. Meer informatie vindt u op de website van Tata Steel.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

De zienswijzen van bewoners en organisaties over de NRD van Tata Steel zijn betrokken in het advies van de provincie aan Tata Steel (pdf, 98 MB) over de reikwijdte en het detailniveau voor het MER.

Tijdens de aanstaande participatieavonden op 25 en 27 juni van Tata Steel kunt u wederom meedenken. De inbreng die u geeft, wordt door Tata Steel betrokken bij de afronding van de (milieu) onderzoeken en bij het opstellen van de vergunningaanvragen en het MER.

Ook in volgende fasen van de procedure zijn er mogelijkheden voor meedenken en inspraak.