Over het project

De provincie Noord-Holland geeft groen licht om de procedure te starten voor de eerste stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel. Dit moet ertoe leiden dat vóór 2030 de eerste nieuwe fabrieken in werking zijn en de huidige Kookgasfabriek 2 en hoogoven 7 zijn gesloten.

Tata Steel heeft het initiatief genomen om voor de productie van staal over te stappen op Direct Reduced Iron (DRI)-technologie, die draait op gas en in een latere fase op waterstof. De eerste stap naar groen staal is het project Heracless. Dit project moet vóór 2030 zijn gerealiseerd. Door een combinatie van DRI-technologie met elektrische ruwijzerovens wordt groen staal op basis van gas geproduceerd ter vervanging van staalproductie in traditionele hoogovens en kooks- en gasfabrieken op basis van kolen. De nieuwe installaties worden gebouwd op het terrein van Tata Steel.

Gecoördineerde procedure

De provincie Noord-Holland heeft besloten op het project Heracless-Groen Staal een projectbesluit toe te passen, omdat het project bijdraagt aan:

 • Vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2)
 • Een gezondere leefomgeving in de IJmond
 • De mogelijkheid om de nieuwe DRI-installaties versneld te realiseren

Met het projectbesluit anticipeert de provincie op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Met een projectbesluit zijn er geen aparte procedures nodig voor de omgevingsplannen, nu bestemmingsplannen, van de IJmondgemeenten Velsen en Beverwijk en eventueel de gemeente Heemskerk. 

Tegelijk met de procedure voor het projectbesluit worden de procedures voor de vergunningen doorlopen, die Tata Steel aanvraagt en waarvoor de provincie Noord-Holland voor het grootste deel het bevoegd gezag is. De provincie coördineert ook de samenwerking met Rijkswaterstaat, die bevoegd gezag is voor de watervergunningen. Tijdens de voorbereiding voor de aanvraag van de vergunningen wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld, dat is bedoeld om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de plannen en besluiten.

Start van de procedure

De procedure is nu gestart met de publicatie van:

 1. Kennisgeving Voornemen en Voorstel Participatie (KVVP)
  In dit document wordt een korte kennisgeving gegeven over het voornemen Heracless-Groen Staal en over de participatie.
 2. Notitie Voornemen Heracless–Groen Staal
  Deze notitie beschrijft wat het voornemen van het project Heracless-Groen Staal precies inhoudt, waarom het project belangrijk is en wat de benodigde procedures zijn.
 3. Participatieplan Heracless-Groen Staal 
  In het participatieplan staat hoe Tata Steel omgeving en belanghebbenden betrekt bij het project Heracless-Groen Staal en hoe, waar en wanneer u kunt participeren. 
 4. Werkwijze participatie projectbesluit Heracless-Groen Staal 
  In dit document staat in detail wat de rolverdeling is tussen de provincie Noord-Holland en Tata Steel bij de participatie en hoe de provincie Noord-Holland haar rol hierbij invult.

Participatie

In de eerste fase van de procedure, voordat de vergunningen worden aangevraagd en een MER wordt opgesteld, kunnen omwonenden en belangstellenden hun mening over de plannen van Tata Steel geven. In een participatieplan is vastgelegd op welke manieren dit kan. Tata Steel is initiatiefnemer en organiseert de wijze waarop de inbreng van een ieder in hun plannen worden verwerkt. Ook in volgende fasen van de procedure zijn er mogelijkheden voor participatie en inspraak. 

Kijk voor meer informatie op de pagina Denk Mee.

Tata plattegrond
Overzicht gemeentegrenzen in relatie tot plangebied Heracless-Groen Staal (blauwe cirkel)

De blauwe cirkel geeft aan waar de DRI (Direct Reduced Iron) en REF (Reducing Electric Furnace) installaties zullen worden gebouwd. Logistieke wijzigingen (bijvoorbeeld leidingen) zullen zich ook uitstrekken buiten de blauwe cirkel.

Uitgelicht