Planning

De procedure voor het project Heracless-Groen Staal is gestart in maart 2023. In de gewijzigde notitie voornemen is een geactualiseerde planning opgenomen.

22 maart - 3 mei 2023 (reeds doorlopen)

Vanaf 22 maart tot 3 mei 2023 kon iedereen kennisnemen van de plannen en inbreng leveren in het kader van participatie. In deze periode zijn er ook 4 participatieavonden georganiseerd. Alle participatiereacties die in deze periode zijn ingebracht worden waar relevant al meegenomen in de volgende stappen van de procedure.

November-december 2023 (reeds doorlopen)

Mede naar aanleiding van de eerste participatiefase is het voornemen en de planning in november 2023 gewijzigd. Daarom is er van 8 november tot 8 december, met de publicatie van de gewijzigde stukken, een aanvullende participatieronde geweest.

Op 28 november was er ook een participatieavond in het Kennemer Theater in Beverwijk.

Tata Steel heeft als initiatiefnemer een participatieverslag opgesteld en gepubliceerd op de website van Tata Steel . Daarin staat welke participatiereacties tot nu toe allemaal bij hen zijn ingebracht en hoe deze worden meegenomen in de volgende stappen van de procedure. Er zijn ook participatiereacties meegegeven aan de provincie Noord-Holland en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (omgevingsdienst NZKG). Deze zijn door het bevoegd gezag (verantwoordelijke partij) beantwoord en samengebracht in een overzicht.

Januari - maart 2024

  • Op 29 januari 2024 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) gepubliceerd. In de c-NRD staat de reikwijdte en het detailniveau van wat in de Milieueffectrapportage (MER) wordt beoordeeld.
  • Omwonenden en belangstellenden kunnen van 29 januari tot 12 maart via webpagina van de OD NZKG reageren op de notitie met een zienswijze. De OD NZKG neemt deze zienswijzen mee in een op te stellen '‘advies op de NRD'’ aan Tata Steel. Dit advies wordt aan Tata Steel gezonden.
  •  Op 6 en 8 februari vonden er twee informatiebijeenkomsten plaats om omwonenden en betrokkenen te informeren over de c-NRD en de MER. Zie voor meer informatie ook de website van de OD NZKG.

Mei – december 2024

  • Tata Steel stelt een MER en vergunningaanvraag op. Tata Steel organiseert een tweede ronde participatiebijeenkomsten. Op dat moment moeten de (concept)resultaten van bijvoorbeeld de MER beschikbaar zijn. Tijdens deze participatiebijeenkomsten is dus meer bekend over de (verwachte) effecten op de leefomgeving van het project Heracless-Groen Staal. Tijdens de participatiebijeenkomsten kunt u meedenken over de vergunningaanvragen, het plan voor het projectbesluit en het (concept)MER. De reacties worden door Tata Steel nog betrokken bij de afronding van de (milieu)onderzoeken en bij het opstellen van de definitieve vergunningaanvragen en het MER. 
  • In het vierde kwartaal van 2024 verwacht Tata Steel de definitieve MER bij de OD NZKG in te kunnen dienen, tezamen met de aanvraag voor het projectbesluit en de eerste vergunningaanvragen.

Begin 2025

  • De provincie stelt het ontwerp-projectbesluit op, en de Omgevingsdienst NZKG stelt de eerste ontwerp vergunningen op in 2025.
  • Naar verwachting worden die in het laatste kwartaal van 2025 definitief.

2026

Daarna volgt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Naar verwachting kan in 2027 het projectbesluit onherroepelijk zijn.

Stroomschema procedures en processtappen

Uitgebreide kwartaalplanning Heracless-Groen Staal 112023

Bekijk ook een grotere versie van het Stroomschema procedures en processtappen.