Planning

22 maart - 3 mei 2023 (reeds doorlopen)

Vanaf 22 maart tot 3 mei 2023 kon ieder kennis nemen van de plannen en inbreng leveren in het kader van participatie. Alle participatiereacties die tot nu toe zijn ingebracht worden waar relevant al meegenomen in de volgende stappen van de procedure.

Vanaf mei 2023

Voor de zomer van 2023 hebben Tata Steel en de provincie gereageerd op alle inbreng uit de eerste participatiefase. .

Tata Steel heeft in mei bekendgemaakt dat zij niet volgens planning in mei een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan indienen.

Tata Steel heeft aangegeven ernaar te streven om voor het eind van de zomer te reageren op de inbreng van de indieners en aan de hand van thema’s verdiepende gesprekken te voeren met belanghebbenden over hun reacties voordat Tata Steel de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau indient.
 
De provincie heeft aan Tata Steel gevraagd inzichtelijk te maken wat de planning is tot het moment van het indienen van de aanvraag van de vergunning, het plan voor het projectbesluit en het MER.

Na ontvangst publiceert de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Omwonenden en belangstellenden kunnen reageren op de notitie met een zienswijze. De OD NZKG neemt deze zienswijzen mee in een door de OD NZKG op te stellen 'advies op de NRD' aan Tata Steel. Dit advies wordt aan Tata Steel gezonden. 

Parallel aan mogelijkheid om een zienswijze in te dienen biedt de OD NZKG de mogelijkheid om mee te denken met het advies over de NRD. De OD NZKG organiseert zogenoemde 'Omgevingstafels'. Zie voor meer informatie ook de website van de OD NZKG.

Tata Steel stelt een MER en vergunningaanvraag op. Tata Steel organiseert een 2de ronde participatiebijeenkomsten. Op dat moment moeten de (concept)resultaten van bijvoorbeeld de MER beschikbaar zijn. Tijdens deze participatiebijeenkomsten is dus meer bekend over de (verwachte) effecten op de leefomgeving van het project Heracless-Groen Staal. Tijdens de participatiebijeenkomsten kunt u meedenken over de vergunningaanvragen, het plan voor het projectbesluit en het (concept)MER. De reacties worden door Tata Steel nog betrokken bij de afronding van de (milieu)onderzoeken en bij het opstellen van de definitieve vergunningaanvragen en het MER. 

November-december 2023

Mede naar aanleiding van de eerste participatiefase is het voornemen en de planning gewijzigd en start nu een aanvullende participatieronde met de publicatie van de gewijzigde stukken. De aanvullende participatieronde loopt van 8 november tot 8 december. In deze periode kunt u wederom inbreng leveren over de gewijzigde plannen door:

 • Oplossingen voor de opgave (de realisatie van Heracless-Groen Staal) aan te dragen. Hier zijn randvoorwaarden voor, deze leest u in de Gewijzigde Notitie Voornemen.
 • Wensen voor onderzoek naar voren te brengen om mee te nemen in de MER
 • Te reageren op het aangevulde participatieplan.
 • Andere suggesties, opmerkingen of vragen naar voren te brengen voor het project.

Op 28 november vindt een participatieavond plaats in het Kennemer Theater in Beverwijk. Inschrijven kan via deze link.

In de gewijzigde notitie voornemen is ook een geactualiseerde planning opgenomen. 

2024

 • Naar verwachting eind januari stelt Tata Steel een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op, die door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied *(OD NZKG) wordt gepubliceerd. Daarin staat de reikwijdte en het detailniveau van wat in het MER wordt beoordeeld. Iedereen kan aangeven wat men graag onderzocht ziet in de MER.
 • Omwonenden en belangstellenden kunnen reageren op de notitie met een zienswijze. De OD NZKG neemt deze zienswijzen mee in een door de OD NZKG op te stellen '‘advies op de NRD'’ aan Tata Steel. Dit advies wordt aan Tata Steel gezonden. 
 • Parallel aan mogelijkheid om een zienswijze in te dienen biedt de OD NZKG de mogelijkheid om mee te denken met het advies over de NRD. De OD NZKG organiseert zogenoemde '‘Omgevingstafels'’. Zie voor meer informatie ook de website van de OD NZKG.
 • Tata Steel stelt een MER en vergunningaanvraag op. Tata Steel organiseert een 2de ronde participatiebijeenkomsten. Op dat moment moeten de (concept)resultaten van bijvoorbeeld de MER beschikbaar zijn. Tijdens deze participatiebijeenkomsten is dus meer bekend over de (verwachte) effecten op de leefomgeving van het project Heracless-Groen Staal. Tijdens de participatiebijeenkomsten kunt u meedenken over de vergunningaanvragen, het plan voor het projectbesluit en het (concept)MER. De reacties worden door Tata Steel nog betrokken bij de afronding van de (milieu)onderzoeken en bij het opstellen van de definitieve vergunningaanvragen en het MER. 
 • In het vierde kwartaal van 2024 verwacht Tata Steel de definitieve MER bij de OD NZKG in te kunnen dienen, tezamen met de aanvraag voor het projectbesluit en de eerste vergunningaanvragen.
   

Begin 2025

 • De provincie stelt het ontwerp-projectbesluit op, en de Omgevingsdienst NZKG stelt de eerste ontwerp vergunningen op in 2025.
 • Naar verwachting worden die in het laatste kwartaal van 2025 definitief.

2026

Daarna volgt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Naar verwachting kan in 2027 het projectbesluit onherroepelijk zijn.

Stroomschema procedures en processtappen

Uitgebreide kwartaalplanning Heracless-Groen Staal 112023

Bekijk ook een grotere versie van het Stroomschema procedures en processtappen (download pdf, 128kB)