Organisaties rondom Tata Steel

Voor een gezondere leefomgeving in de IJmond is samenwerking tussen de betrokken overheden én contact met de omgeving van groot belang. Bij Tata Steel zijn verschillende organisaties betrokken, ieder met een eigen rol.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is het wettelijk bevoegde gezag voor Tata Steel, net als voor veel andere bedrijven in de zwaardere categorie in de provincie (de zogenaamde Brzo-bedrijven). Bevoegd gezag wil zeggen dat de provincie de vergunning verstrekt en daar vervolgens op toeziet. Als blijkt dat bedrijven niet aan de vergunning voldoen, dan kan de provincie daar handhavend tegen optreden. Dit zijn samengevoegd de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH). Deze VTH-taken worden grotendeels gevorm door Europese en landelijke regelgeving. Soms stelt de provincie ook zelf beleidskaders op, bijvoorbeeld het geurbeleid.

Gemeente Beverwijk, gemeente Velsen en gemeente Heemskerk (IJmondgemeenten)

Tata Steel ligt op het grondgebied van de gemeente Beverwijk, gemeente Velsen en gemeente Heemskerk, ook wel de IJmondgemeenten genoemd. De provincie is bevoegd gezag over Tata Steel, maar de gemeenten hebben een wettelijke adviesrol bij vergunningverlening.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert in opdracht en in mandaat van de provincie Noord-Holland de wettelijke taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de grote risicovolle bedrijven (Brzo), waaronder Tata Steel. De provincie blijft verantwoordelijk voor de VTH-taken, de OD NZKG voert deze taken uit. De OD NZKG is daarbij beperkt tot het wettelijk kader en het mandaat van de bestuurlijke opdrachtgevers. Bij andere maatregelen, of een besluit dat buiten het mandaat valt, is (in het geval van Tata Steel) de provincie Noord-Holland aan zet om daar besluiten over te nemen.

Omgevingsdienst IJmond

De Omgevingsdienst IJmond vervult de wettelijke adviesrol van de IJmondgemeenten in procedures en besluitvorming bij vergunningen die aan Tata Steel worden verstrekt.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert in opdracht en in mandaat van de provincie Noord-Holland de wettelijke taken uit op het gebied van bodem, natuur, zwemwater en (vaar)wegen. De provincie blijft verantwoordelijk voor deze taken en de OD NHN voert de taken uit. De taken op het gebied van natuur hebben onder meer betrekking op vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb), waaronder de effecten van de uitstoot van stikstof. Deze taken voert de OD NHN ook uit bij de grote risicovolle bedrijven (Brzo), zoals Tata Steel. 

GGD Kennemerland

De GGD Kennemerland is adviseur van de gemeenten op het gebied van gezondheid.

Brzo-partners (Brzo = Besluit Risico's Zware Ongevallen)

De OD NZKG voert samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Veiligheidsregio Kennemerland (in de praktijk uitgevoerd door de brandweer) en Rijkswaterstaat gezamenlijke Brzo-inspecties uit. De verschillende diensten trekken daarbij samen op, ieder vanuit de eigen rol. De Inspectie SZW ziet toe op de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van de medewerkers van Tata Steel. De VRK (brandweer) ziet toe op de brandveiligheid en Rijkswaterstaat is het bevoegde gezag voor lozingen op het oppervlaktewater.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ILT heeft een wettelijke adviesrol aan de provincie bij het verlenen van vergunningen aan grote bedrijven, waaronder Tata Steel. Als het advies van de ILT niet wordt opgevolgd heeft de ILT de mogelijkheid om hier via bezwaar en beroep tegen te procederen.
Daarnaast is de ILT de Interbestuurlijk Toezichthouder op de provincie op milieugebied.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever van de ILT. De minister is verder verantwoordelijk voor het goed functioneren van het gehele VTH-stelsel in Nederland en ondersteunt daarbij waar nodig en mogelijk de bevoegde gezagen (provincies en gemeenten).

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) borgt dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) voldoen aan hun verplichtingen. Tata Steel valt daar ook onder. Tata Steel moet de CO2-uitstoot doorgeven aan het NEa. De CO2-uitstoot wordt niet gereguleerd via de vergunning die de provincie verstrekt.