Programma Tata Steel 2020-2050

De provincie Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de gemeente Velsen hebben samen het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond opgesteld.

Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig. Het Programma Tata Steel 2020-2050 bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050). 

Het programma in een notendop: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Tata Steel is ook een grote en belangrijke werkgever. In de IJmond is plaats voor Tata Steel, wel moeten de nadelige gevolgen voor de gezondheid en de leefomgeving zoveel mogelijk verminderd worden. Daar moeten alle partijen, Tata Steel voorop, voor aan de bak. Met dit plan laten de overheden zien hoe wij daarin gezamenlijk onze rol pakken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Overheden werken intensief samen

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de activiteiten die zich op en rond het Tata-terrein afspelen. Bij het programma hoort een Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2020 – 2022, opgesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit uitvoeringsprogramma is alleen door de provincie vastgesteld. De gemeenten dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid onder de inwoners.

Programma in fasen

Het programma loopt tot 2050 en heeft een aantal fases. In de komende 2 jaar intensiveert de provincie het toezicht. Daarnaast start een traject dat tot een versnelde aanscherping van de vergunningen leidt. In de tussentijd gaan de provincie en IJmondgemeenten met Den Haag en Brussel om tafel voor betere en meer stimulerende landelijke en Europese regelgeving. Op de lange termijn werken we aan een transitie van de huidige vervuilende staalproductie naar een schonere en duurzame manier, met veel minder last voor de omgeving. Met het programma is een investering gemoeid van ruim € 2,8 miljoen voor de periode tot en met 2022.

Tot stand komen Programma Tata Steel 2020-2050

Bij het opstellen van het Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond hebben diverse betrokkenen hun reacties gegeven. Het gaat onder anderen om omwonenden, de Dorpsraad Wijk aan Zee, stichting IJmond, Milieuplatform IJmuiden Noord, ondernemersorganisaties, Tata Steel. 

Plan van aanpak Ministerie van I&W

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven meer betrokken te willen zijn bij het creëren van een gezonde leefomgeving door maatregelen om schadelijke uitstoot van Tata Steel te verminderen en het bedrijf te verduurzamen.

Het ministerie van IenW heeft een plan van aanpak voor een gezonde leefomgeving rond Tata Steel opgesteld. Het plan van aanpak van het ministerie van I&W 'Op naar een gezondere leefomgeving in de IJmond: Aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende emissies van Tata Steel Nederland' is in nauwe samenspraak met de provincie Noord-Holland tot stand gekomen.

Roadmap Plus van Tata Steel

Tata Steel heeft een Roadmap Plus voor een betere leefomgeving opgesteld. Daarin staat een pakket aan maatregelen, die het bedrijf dit jaar en komende jaren wil realiseren om emissies en door omwonenden ervaren overlast te verminderen. Meer informatie over Roadmap Plus staat op deze website.

Naar Groen Staal

Tata Steel heeft besloten om groen staal maken door versneld over te stappen op waterstof en gebruik te maken van de Direct Reduced Iron (DRI) technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof in plaats van kolen, uitgevoerd in combinatie met elektrische ovens. Deze technologie is minder belastend voor de omgeving en vervangt, samen met een E-oven, het hoogovenproces. Voor de DRI’s zijn bovendien geen kooks uit de kooksfabrieken of sinter uit de sinterfabriek meer nodig.

Het staalbedrijf verwacht voor 2030 een groot deel van de staalproductie, 1 van de 2 Hoogovens, te vervangen door de DRI-technologie. Na 2030 verwacht ook de tweede Hoogoven vervangen door de DRI-technologie. Meer informatie over groen staal staat op deze website.