Noorder IJ-plas

Het gebied bij de Noorder IJ-plas is door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als 1 van de zoekgebieden waar windturbines kunnen worden gerealiseerd. Dit zoekgebied is opgenomen in de regionale energiestrategie (RES).

Voor het plaatsen van windturbines is een omgevingsvergunning milieu en bouwen nodig en vergunningen voor de afwijking van het bestemmingsplan en natuur. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen. 

Windmolen

3 Amsterdamse burgerenergiecoöperaties (Wind Ontwikkeling Amsterdam Noord, WOAN) en bedrijfscoöperatie NDSM Energie hebben een aanvraag voor een vergunning ingediend voor het plaatsen van 3 windturbines in het gebied van de Noorder IJ-Plas. De aanvraag is ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die deze in mandaat van de provincie behandelt.

Planning

Wat is er al gebeurd?

 • In 2022 en 2023 hield WOAN een aantal informatiebijeenkomsten voor omwonenden over de plannen bij de Noorder IJ-plas (meer info op website Amsterdam Wind).
 • WOAN heeft een Milieueffectrapportage (MER) gemaakt waarin zij de milieugevolgen van hun plannen onderzoeken.
 • Op 31 maart 2023 heeft WOAN een omgevingsvergunningaanvraag voor de afwijking van het bestemmingsplan ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten.
 • De OD NZKG heeft de aanvraag en bijbehorende stukken beoordeeld en daarbij advies gevraagd aan Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan en verschillende externe adviseurs, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en netbeheerder Tennet. Gedeputeerde Staten maken een voordracht tot het in ontwerp verlenen of weigeren van de verklaring van geen bedenkingen.
 • Na een beoordeling heeft de OD NZKG de stukken doorgestuurd naar de provincie Noord-Holland en wordt Provinciale Staten gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van een bestuursorgaan – in dit geval Provinciale Staten – voor het verlenen van de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. Deze verklaring is vereist voor het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning. 
 • Op 19 oktober 2023 zijn de stukken behandeld in de commissie Leefomgeving van Provinciale Staten. Geïnteresseerden kunnen de relevante stukken vinden en de vergadering terugkijken op de Statenwebsite.
 • Op 13 november 2023 hebben Provinciale Staten de voordracht tot verlening van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor windpark Noorder-IJplas verworpen.

Wat gebeurt er nu?

Provinciale Staten hebben op 13 november 2023 de verklaring van geen bedenkingen in ontwerp verworpen. Lees de relevante stukken en kijk de vergadering terug op de Statenwebsite (punt 15).

Wat staat er op de planning?

 • Nu Provinciale Staten in ontwerp geen verklaring van geen bedenkingen hebben afgegeven, kan ook de ontwerp-omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan niet worden verleend.   
 • Het ontwerp-weigeringsbesluit ligt 6 weken ter inzage van 21 februari 2024 tot 3 april 2024. 
 • Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend (uw reactie geven op het voorgenomen besluit). Op de website van de OD NZKG staan alle stukken en ook hoe u een zienswijze kunt indienen.
 • Na afloop van de terinzagelegging beoordeelt de OD NZKG alle ingekomen zienswijzen en wordt er definitieve besluitvorming voorbereid.