Polder Mijzen

Oostelijk van Alkmaar, verborgen tussen de grote polders Beemster en Schermer, ligt de mooie polder Mijzen. De weiden van deze eeuwenoude polder zijn geliefd bij grutto’s, tureluurs, kieviten en andere weidevogels.

Ongetwijfeld vanwege het waterrijke, open landschap van kleine graslandjes met talrijke slootjes, het pas laat in het voorjaar maaien van het gras, en de hier nog heersende rust. Vooral in het hart van de polder, waar je alleen met een bootje kan komen, broeden elk jaar veel weidevogels.

In polder Mijzen ligt ook het Lage Landje, een ruig moeraslandje. Hier hoor en zie je de rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger en bruine kiekendief. Het Lage Landje is ook waardevol als onderdeel van toekomstige natuurverbindingen.

Polder Mijzen

Doelen

Polder Mijzen is een kenmerkend Hollands landschap met bijzondere planten en dieren, recreatiemogelijkheden en boerenbedrijven. Om in de toekomst ook te kunnen blijven genieten van dit gebied, is de provincie Noord-Holland samen met betrokkenen een gebiedsproces gestart. In dit gebiedsproces worden de verschillende landelijke en provinciale (wettelijke) opgaven opgepakt die er voor polder Mijzen zijn op het gebied van natuur, landbouw, water en bodemdaling, klimaat, recreatie en landschap. Het doel is om uiteindelijk een gezonde en toekomstbestendige polder te creëren voor iedereen.

Aanpak

Om de doelen verder uit te werken, is een werkgroep opgericht bestaande uit agrariërs, natuurorganisaties, gemeenten, agrarische collectieven en het waterschap. Deze werkgroep buigt zich over de wijze waarop de doelen gerealiseerd kunnen worden in het gebied. 

De procesmanager in het gebied is Dave Clemens. Hij maakt kennis met de relevante stakeholders uit het gebied, haalt informatie op en stelt een plan van aanpak op om samen met de werkgroep te komen tot een gebiedsaanpak. Een belangrijk onderdeel van de gebiedsaanpak is het afronden van het Natuurnetwerk Nederland.

Natuurnetwerk Nederland afronden

Sinds 1990 is in de polder Mijzen 327 hectare grond ingetekend om als Natuurnetwerk te worden ingericht. Daarvan moet nog 89 ha worden gerealiseerd (1 januari 2023). Daarnaast hebben de verbindingszones met andere natuurgebieden nog geen vorm gekregen. De ambitie is om in de polder Mijzen de graslanden en moerassen duurzaam te behouden.

Oerzicht Polder Mijzen
Kijk op de kaart om te zien wat er gebeurt met het Natuurnetwerk in de Polder Mijzen
(pdf, 1 MB)

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Dave Clemens (Procesmanager Polder Mijzen en Eilandspolder) via schermereiland@noord-holland.nl.