Zuid-Kennemerland

De binnenduinrand in Zuid-Kennemerland is een prachtig gebied, gevormd door een rijke historie en van grote waarde voor mens en dier. Tegelijk is het gebied in ontwikkeling en daarom bouwt de provincie hier aan een duurzaam watersysteem, een goed toekomstperspectief voor ondernemers, gezonde natuur én aan ruimte voor recreatie. Zo wordt dit waardevolle landschap versterkt.

De provincie werkt daarvoor samen met inwoners, ondernemers, het waterschap, gemeenten en natuurorganisaties.Hieronder staat een toelichting op het gebiedsproces. Op de hoogte blijven van de voortgang? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

PPLG

De plannen voor het gebied worden met diverse partijen gezamenlijk opgesteld binnen het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het PPLG richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit, stikstof, water, bodem en klimaat. Dat is met het Rijk en Europa afgesproken. Noord-Holland heeft daarnaast nog doelen opgesteld voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. In 2023 hebben Gedeputeerde Staten een startversie vastgesteld waarin staat hoe zij het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond willen houden.

Zuid-Kennemerland

Samenwerken aan duurzame binnenduinrand

In een startnotitie hebben verschillende partijen afgesproken hoe ze in het gebiedsproces willen samenwerken, hoe zij daar alle belanghebbenden bij betrekken en wat de verschillende stappen zijn. Het doel is om met de diverse belanghebbenden plannen te maken en maatregelen uit te voeren die ervoor zorgen dat de binnenduinrand een vitaal, veilig en aantrekkelijk gebied is. Met een goede balans tussen de draagkracht van de natuur, de kwaliteit van de leefomgeving en ruimte voor duurzaam ondernemerschap. Om dit te bereiken, gaan gaat de provincie aan de slag met 5 opgaven:

  • De biodiversiteit verbeteren
  • Een duurzaam watersysteem
  • Een duurzaam toekomstperspectief voor ondernemers
  • Kwaliteit van het waardevolle landschap
  • Verbeteren van de recreatiemogelijkheden

De opgaven staan toegelicht op pagina 8 en 9 van de startnotitie en worden in het gebiedsproces gezamenlijk verder uitgewerkt. De startnotitie staat ook onder het kopje 'Documenten' aan de rechterkant van deze pagina. 

Verkenningsfase

Gebiedsprocessen  bestaan uit 3 fasen: de verkenningsfase, de planvormingsfase en de realisatiefase. Het gebiedsproces in Zuid-Kennemerland bevindt zich in de verkenningsfase. Dat betekent dat er afspraken worden gemaakt over de samenwerking en dat er onderzoeken worden gedaan die nodig zijn om concrete plannen te maken en maatregelen te benoemen. Zo loopt er een studie om het watersysteem (hydrologie) van de binnenduinrand feitelijk in beeld te brengen. Ook worden alle opgaven, wensen en kansen voor de 5 eerdergenoemde opgaven in de binnenduinrand geïnventariseerd. De  ruimte in de regio is beperkt en belangen botsen soms met elkaar. De provincie nodigt daarom tijdens bijeenkomsten organisaties en inwoners  uit het gebied uit om hierover mee te denken voordat bestuurders in de volgende fase worden gevraagd een aantal keuzes te maken. Alle informatie over deze participatiebijeenkomsten is te vinden op: www.onzebinnenduinrand.nl. Aanmelden voor de bijeenkomsten of online uw inbreng delen, kan ook via deze website.

Zuid-Kennemerland

Maatwerk per gebied

Tussen de verschillende delen in de binnenduinrand in Zuid-Kennemerland bestaan, naast een aantal overeenkomsten, ook een aantal duidelijke verschillen. Het gaat om verschillen in landschaps-ecologische systemen, verschillen in landgebruik, verschillen in eigendomssituaties en typen organisaties. Ook speelt niet elke opgave er op dezelfde manier. Nog niet alle opgaven zijn concreet geformuleerd of begrensd. Als de opgaven voor een gebied duidelijk zijn, kunnen plannen en maatregelen op lokaal niveau in projecten worden uitgewerkt, samen met alle direct belanghebbenden. Binnen het gebiedsproces van de binnenduinrand kunnen projecten dus een eigen dynamiek en tempo hebben.

Informatie en contact

Op de hoogte blijven over de voortgang van de gebiedsaanpak? Dat kan op verschillende manieren:

  • Meld u aan voor onze nieuwsbrief over het gebiedsproces. Deze komt ongeveer elk kwartaal uit. De vorige edities leest u hier. 
  • Ga in gesprek met procesmanager Marijn Bos. U vindt hem elke laatste woensdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek van Vogelenzang aan de Henk Lensenlaan 3.
  • Voor vragen en meer informatie is de provincie bereikbaar per e-mail: zkl-am.pplg@noord-holland.nl

Toelichting documenten

In mei 2021 is een verkennend ecologisch adviesrapport verschenen en besproken met eigenaren en pachters die in het Natuurnetwerk vallen. Dit rapport is een theoretisch onderzoek en heeft geen beleidsstatus gekregen. Download hier de samenvatting van de resultaten (pdf, 2,28 MB). Het volledige rapport is per e-mail op te vragen via zkl-am.pplg@noord-holland.nl.

Zuid-Kennemerland