Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, ‘Buitengewoon Noord-Holland!' is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden.

Het landelijk gebied is nog niet in balans. Zo is de natuur-, bodem- en waterkwaliteit op veel plekken niet goed, verandert het klimaat, staat de waterbeschikbaarheid onder druk en zorgt bevolkingsgroei ervoor dat anders met de ruimte moet worden omgegaan. In het PPLG staan daarom klimaatbestendigheid, een sterk water- en bodemsysteem, biodiversiteit en sociaal-economische vitaliteit centraal. 

Het PPLG richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit, stikstof, water, bodem en klimaat. Dat is met het Rijk en Europa afgesproken. Noord-Holland hecht aan een duurzame toekomst van het landelijk gebied waarin meerdere opgaven tegelijkertijd worden opgepakt. Daarom zijn ook doelen opgesteld voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. 

Doelen in Noord-Holland 

In het PPLG staan de doelen voor 6 thema's waarmee Noord-Holland aan de slag gaat. 

 1. Natuur 
 2. Water en bodem 
 3. Klimaat 
 4. Landbouw 
 5. Landschap en erfgoed 
 6. Recreatie 

Eerste versie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is onder de indruk van de eerste versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) van Noord-Holland. Dat heeft het ministerie in een brief (pdf, 565 kB) laten weten. De plannen sluiten grotendeels aan op de Rijksopgaven en -ambities voor het landelijk gebied. Het ministerie van LNV doet in de brief vooralsnog geen toezegging voor financiële middelen. 

De komende tijd worden de maatregelen en doelen voor het landelijk gebied verder uitgewerkt. De volgende versie van het PPLG moet tussen 15 augustus en 30 september klaar zijn. Daarnaast werkt de provincie de lijst met zogenoemde ‘koplopersprojecten’ verder uit. Dat zijn projecten in Noord-Holland die bijdragen aan een leefbare toekomst van het landelijk gebied en waarmee we in 2024 al willen starten. 

Over het landelijk gebied 

Het landelijk gebied van Noord-Holland is groot: driekwart van de totale oppervlakte van de provincie is landelijk gebied. Er wonen meer dan 520.000 Noord-Hollanders, dat is 18% van de Noord-Hollandse bevolking. Het landelijk gebied bestaat uit duingebieden, veenweiden en bossen maar ook uit platteland, water en dorpen.  

Het PPLG wordt straks uitgewerkt in 5 regio's: 

 1. Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland  
 2. Noord-Kennemerland  
 3. Laag Holland  
 4. Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden 
 5. Gooi en Vechtstreek 

Elk gebied is uniek en kent eigen opgaven. Daarom werkt de provincie met een gebiedsgerichte aanpak. Per gebied wordt gekeken hoe de doelen gehaald kunnen worden en welke manier het beste past in dat gebied. De provincie werkt samen met andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, en maakt gebruik van de kennis en ervaringen van natuurbeheerders, recreatie- en landbouworganisaties, ondernemers in het gebied (zoals boeren) en inwoners.

Onderzoeken

De provincie maakt bij het opstellen van het PPLG gebruik van bestaand en nieuw onderzoek naar onder andere natuur, water en de landbouw. Deze onderzoeken hebben betrekking op de hele provincie en in bepaalde gevallen op specifieke gebieden in Noord-Holland. De conclusies worden meegenomen bij het opstellen van gebiedsplannen. Deze plannen maakt de provincie samen met direct betrokkenen en belanghebbenden.

De onderzoeken die deel uitmaken van het PPLG staan op deze pagina onder het kopje 'Documenten'.