Projecten

 • De Kampen: deel polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland

  De Kampen is een polder ten zuidoosten van de A27 bij Blaricum. De provincie wil een deel van de polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland. Op dit moment overleven namelijk te weinig jonge vogels om de populatie in stand te houden.

 • Groenprojecten per regio

  De provincie realiseert samen met gemeenten en andere betrokken partijen meer groen in de provincie.

 • Herinrichting Diemerscheg

  Ten zuiden van Amsterdam, verspreid over de regio Diemen, Weesp en Muiden, ligt een serie kleine en grotere groene gebieden: Diemerscheg. De provincie gaat deze gebieden herinrichten en verbeteren. Hiermee levert de provincie een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en het compleet maken van een natuurverbinding tussen het Naardermeer en Waterland aan de noordkant van Amsterdam. De herinrichting is voor een deel ook natuurcompensatie voor de aanleg van nieuwe infrastructuur van Rijkswaterstaat.

 • Natuurontwikkeling Texel

  De bijzondere natuur op Texel krijgt de komende jaren een impuls. Zo worden bijvoorbeeld de leefgebieden voor zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Samen met haar partners werkt de provincie aan de inrichting van natuurgebied Waalenburg. Natuurgebied Dorpzicht, Hanenplas en De Bol zijn al gereed.

 • Natuurverbinding N525

  De provincie Noord-Holland wil een natuurverbinding bouwen over de Hilversumseweg (N525) tussen Zuiderheide en Westerheide in Laren. De natuurverbinding N525 is daarmee de laatste schakel in een netwerk van 6 natuurverbindingen in het Gooi. Door deze natuurverbinding worden de bos- en heiderijke gebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug verbonden met de laagveennatuur van de Vechtstreek. Dieren krijgen daarmee een groot aaneengesloten leefgebied waar zij makkelijker voedsel en soortgenoten vinden en waar hun overlevingskansen verbeteren.

 • Oostelijke Vechtplassen

  De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen.

 • Rondje Naardermeer

  Tussen Amsterdam en het Gooi ligt de Groene Uitweg, een gebied met weidse uitzichten, polders, water, monumenten en rust. Rond het Naardermeer loopt een fraaie fiets- en wandelroute: rondje Naardermeer. Deze route langs weilanden en waterrijke natuur is nog niet compleet. Dit rondje maakt de provincie Noord-Holland volledig door een tunnel en faunapassages aan te leggen. Zo ontstaat een veilige en recreatief aantrekkelijke verbinding voor fietsers, wandelaars en dieren.

 • Schil Naardermeer

  Het Naardermeer is rijk aan planten en dieren: er leven zeldzame vogelsoorten als purperreiger, snor en baardmannetje, groeien bijzondere planten en zelfs de otter leeft er. Het gebied is onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk en het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied dreigt te verdrogen, doordat het Naardermeer hoger ligt dan de omliggende gronden. Daarom wordt er een natte zone aangelegd die voorkomt dat het Naardermeer leegloopt. Deze ‘schil’ ligt er voor het grootste deel al, maar nog niet alle grond is beschikbaar. De provincie Noord-Holland wil de ontbrekende grond in bezit krijgen zodat daarmee de bijzondere natuur van het Naardermeer en in de schil behouden blijft.

 • Stikstof en Natura 2000

  Stikstofneerslag vanuit onder andere landbouw, wegen en industrie zorgt in veel van de Natura 2000-gebieden voor schade aan unieke natuur. Om verdere schade te voorkomen, werken Rijk en provincies aan maatregelen om de stikstofneerslag niet te laten toenemen en met name te laten afnemen.

 • Voltooiing Groene Schakel

  Met een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over de spoorlijn Hilversum-Amersfoort ter hoogte van Anna's Hoeve, wordt de natuur tussen de Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi met elkaar verbonden. De aanleg van deze bijzondere natuurverbinding heet de Groene Schakel.

  Groene Schakel is een initiatief van de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, ProRail en Rijkswaterstaat.

  Het project Voltooiing Groene Schakel zorgt voor ontwikkeling van de natuur rondom de faunatunnel en de natuurbrug. Ook worden de recreatievoorzieningen in Anna's Hoeve en Monnikenberg verbeterd.

Uitgelicht