Projecten

 • De Kampen: deel polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland

  De Kampen is een polder ten zuidoosten van de A27 bij Blaricum. De provincie wil een deel van de polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland. Op dit moment overleven namelijk te weinig jonge vogels om de populatie in stand te houden.

 • Groenprojecten per regio

  De provincie realiseert samen met gemeenten en andere betrokken partijen meer groen in de provincie.

 • Natura 2000 & Stikstof

  In Noord-Holland liggen 19 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn onderdeel van een Europees Netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden kenmerken zich door hun unieke natuur. Daar is de provincie trots op! We voeren natuurherstelmaatregelen uit om de gebieden divers en daarmee uniek te houden. 12 van de 19 gebieden hebben bovendien last van te veel neerslaande stikstof. De provincie wil verdere schade door stikstofneerslag voorkomen. Daarom werkt zij met het Rijk aan maatregelen om de stikstofneerslag te verminderen. Dit zorgt ervoor dat ook economische activiteiten in de provincie weer door kunnen gaan. Denk aan landbouw, woningbouw en energietransitie.

 • Natuurontwikkeling Diemerscheg

  De provincie Noord-Holland verbetert de natuur in de Diemerscheg, een gebied ten oosten van Amsterdam, in Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties verbeteren we de natuurverbindingen of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van kleine (water)zoogdieren en vogels. Het project draagt bij aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels natuurcompensatie voor de bouwprojecten van Rijkswaterstaat.

 • Natuurontwikkeling Texel

  De bijzondere natuur op Texel krijgt de komende jaren een impuls. Zo worden bijvoorbeeld de leefgebieden voor zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Samen met haar partners werkt de provincie aan de inrichting van natuurgebied Waalenburg. Natuurgebied Dorpzicht, Hanenplas en De Bol zijn al gereed.

 • Natuurverbinding N525

  De provincie Noord-Holland wil een natuurverbinding bouwen over de Hilversumseweg (N525) tussen Zuiderheide en Westerheide in Laren. De natuurverbinding N525 is daarmee de laatste schakel in een netwerk van 6 natuurverbindingen in het Gooi. Door deze natuurverbinding worden de bos- en heiderijke gebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug verbonden met de laagveennatuur van de Vechtstreek. Dieren krijgen daarmee een groot aaneengesloten leefgebied waar zij makkelijker voedsel en soortgenoten vinden en waar hun overlevingskansen verbeteren.

 • Oostelijke Vechtplassen

  De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen.

 • Opgave Vitaal Landelijk Gebied

 • Pilots NNN

  Eind 2021 stopt de subsidie voor agrarisch natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland. De provincie vindt dat de werkwijze in praktijk onvoldoende zekerheid biedt op duurzame natuur. Dit heeft gevolgen voor het halen van de natuurdoelen en de bedrijfsvoering van agrariërs in het gebied. Land- en tuinbouw, natuurorganisaties en provincie kijken daarom samen naar alternatieven. Een pilot in de Mijzenpolder, Eilandspolder-West en het Wormer- en Jisperveld moet nog dit jaar antwoorden geven.

 • Rondje Naardermeer

  Tussen Amsterdam en het Gooi ligt de Groene Uitweg, een gebied met weidse uitzichten, polders, water, monumenten en rust. Rond het Naardermeer loopt een fraaie fiets- en wandelroute: rondje Naardermeer. Deze route langs weilanden en waterrijke natuur is nog niet compleet. Dit rondje maakt de provincie Noord-Holland volledig door een tunnel en faunapassages aan te leggen. Zo ontstaat een veilige en recreatief aantrekkelijke verbinding voor fietsers, wandelaars en dieren.

 • Schil Naardermeer

  Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied van Nederland. Deze groene oase tussen Amsterdam, Hilversum en Weesp bestaat uit enkele grote en kleine meren, verbonden door vaarten en smalle sloten. Het gebied is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk en het Natuurnetwerk Nederland. Er groeien bijzondere planten en er leven zeldzame vogelsoorten als purperreiger, snor en baardmannetje. Zelfs de otter voelt zich er thuis. Onder druk van de toenemende droogte dreigen deze bijzondere planten en dieren te verdwijnen. Daarom wordt er rond het Naardermeer een natte zone aangelegd. In deze zogenaamde ‘schil’ wordt het waterpeil hoger waardoor er een nat rietlandschap ontstaat. Zo wordt de kwaliteit van de natuur versterkt en ontstaat een robuuster Naardermeer: voor nu en in de toekomst!

 • Voltooiing Groene Schakel

  Met een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over de spoorlijn Hilversum-Amersfoort ter hoogte van Anna's Hoeve, wordt de natuur tussen de Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi met elkaar verbonden. De aanleg van deze bijzondere natuurverbinding heet de Groene Schakel.

  Groene Schakel is een initiatief van de provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, ProRail en Rijkswaterstaat.

  Het project Voltooiing Groene Schakel zorgt voor ontwikkeling van de natuur rondom de faunatunnel en de natuurbrug. Ook worden de recreatievoorzieningen in Anna's Hoeve en Monnikenberg verbeterd.

Uitgelicht