Gebiedsproces Noordelijke Vechtstreek

Met het gebiedsproces Noordelijke Vechtstreek wil de provincie bijdragen aan de opgaven voor landbouw, natuur, stikstof en bodemdaling. Met als uiteindelijk doel een betere landelijke inrichting. Waardoor de natuur sterker wordt en efficiëntere (agrarische) bedrijfsvoering mogelijk is.

Daarvoor is in dit gebied circa 85,5 hectare grond beschikbaar gesteld.

Gebiedsproces

Iedereen met interesse in grond(en) én die daarmee wil bijdragen aan de doelen van het gebiedsproces kon zich daarvoor aanmelden. Stivas begeleidt het gebiedsproces. Daarnaast is er een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van LTO Noord Gooi en Vechtstreek, LTO Noord Bodemdaling, ANLV Vechtvallei en Stivas De Vechtstreek. Zij leveren gedurende het proces waar nodig kennis en input.

Doelen

Samen met de deelnemers van het gebiedsproces wil de provincie werken aan de volgende 4 samenhangende doelen:

 • Agrarische structuurversterking
  Een betere inrichting van het landelijk gebied moet efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk maken voor (bestaande en nieuwe) agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld door het vergroten van een bedrijfs- of huiskavel of het verkleinen van de afstand tot veldkavels.

 • Afronding Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  Het NNN is een netwerk dat natuurgebieden met elkaar verbindt, zodat planten en dieren zich gemakkelijker kunnen verspreiden en een groter leefgebied krijgen. Een aantal gronden ligt in het NNN. Daarvoor is realisatie en/of beheer wenselijk door een terreinbeherende organisatie, collectief of een particulier natuurbeheerder (met certificaat of lidmaatschap bij een agrarisch collectief).

 • Bijdrage aan het verminderen van de stikstofuitstoot
  De Noordelijke Vechtstreek ligt dicht bij het Natura 2000-gebied Naardermeer. De ambitie is om bij te dragen aan de landelijke opgave om de stikstofuitstoot rondom Natura 2000-gebieden te verminderen. Bijvoorbeeld door hier stikstofrechten te verkrijgen.

 • Vermindering CO2-uitstoot door tegengaan bodemdaling
  Een deel van het gebied en de aangeboden gronden heeft te maken met bodemdaling. Vanuit het Klimaatakkoord ligt de opgave om bodemdaling tegen te gaan door de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarvoor zijn maatregelen in het beheer van de grond nodig.

Beschikbare grond

In het gebied stelde de provincie circa 85,5 hectare grond beschikbaar. Bestaande uit:

 • circa 71,9 hectare landbouwgrond;
 • circa 12,5 hectare natuurgrond;
 • 1 agrarisch bedrijfserf met opstallen van circa 1,1 hectare.

De ligging en (huidige) bestemming van de beschikbare grond is te zien via de viewer. Voor de gronden zijn diverse constructies mogelijk, zoals ruilen, kopen of uitgifte in (erf)pacht. De mogelijkheden en wensen worden met de geïnteresseerden besproken en samen bepaald. 

Beoordeling inschrijvingen

Het inschrijftermijn voor het gebiedsproces is verlopen. Iedereen die zich voor 15 januari 2023 inschreef, is door Stivas uitgenodigd voor een 1-op-1-gesprek. In dat gesprek zijn de wensen voor inbreng, mogelijkheden en toebedeling besproken. Een voorwaarde is dat de inschrijver wil en kan bijdragen aan (een van) de gestelde doelen. 

Als een inschrijving niet bijdraagt aan de genoemde doelen van het gebiedsproces, is deze wel beoordeeld, maar met een lagere prioriteit. Binnen het proces is vervolgens gekeken of de gewenste deelname van aankoop van en/of verkoop aan de aanmelder een plek kan krijgen binnen het proces.

Proces en planning

 • Donderdag 15 december 2022 vond een informatiebijeenkomst plaats en startte de inschrijving voor het gebiedsproces. Bekijk de presentatie (pdf, 4 MB) of download het verslag met daarin een overzicht van de gestelde vragen.
 • De inschrijftermijn voor het gebiedsproces is verlopen. Stivas heeft alle inschrijvingen geïnventariseerd en getoetst aan de doelen van het gebiedsproces.
 • In februari en maart 2023 zijn 1-op-1-gesprekken gevoerd waarin met geïnteresseerden hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden zijn besproken.
 • Medio 2023 informeerde de provincie alle inschrijvers over de criteria voor toedeling (zie ‘Documenten’) en het vervolg van dit proces. Na de zomer vinden vervolggesprekken plaats. 
 • Begin 2024 worden toedelingsgesprekken gevoerd met de inschrijvers voor huiskavelvergroting. 
 • Voor de toedeling van 2 van de 3 NNN-gebieden wordt gekeken naar de ingediende beheerplannen.

Voortraject

Dit gebiedsproces is in opvolging van een eerder gestart kavelruil- en verkoopproject, dat van 2016 tot 2021 in de Noordelijke Vechtstreek plaatsvond. Met de actuele landelijke en Europese opgaven is dit project omgezet naar een gebiedsproces met aanvullende opgaven.

Samenhang provinciale en andere opgaven

In 2021 startte het gebiedsproces Naardermeer, Diemerscheg en Oeverlanden Vecht onder begeleiding van gebiedsregisseur Cathy Krans. Het gebiedsproces Noordelijke Vechtstreek is binnen dit gebied een van de op zichzelf staande processen/projecten.

Verder werkt de provincie momenteel aan het vertalen van de nationale en provinciale beleidsdoelen naar gebiedsniveau. In het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wil zij daar een grote stap in zetten. De komende maanden krijgt het PPLG steeds meer vorm. Ondertussen gaan de gebiedsprocessen gewoon door.

Polderproces Keverdijkse polder en omgeving

Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek wil graag, in samenwerking met de boeren in het plangebied en andere partners, het bodemdalingsvraagstuk aanpakken. Om na te denken over de toekomst van de polder organiseerde de LTO-afdeling AGV samen met collectief Noord-Holland Zuid begin 2022 twee bijeenkomsten. Nu wordt met een polderproces verkend of een uitvoeringsprogramma kans van slagen heeft. Dit programma richt zich op mogelijke maatregelen om de bodemdaling - op de plaatsen waar dit speelt - te beperken en bredere kansen die bijdragen aan de toekomstige inrichting van melkveebedrijven.

Contact

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met procesmanager Bart Gerrits via gebiedsprocesNV@noord-holland.nl.