Advies bij ruimtelijke ontwikkelingen

Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO)

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Daarbij is ook bijzondere kennis op de terreinen economie, landbouw en water in de ARO vertegenwoordigd. De ARO staat onder voorzitterschap van Tom Smeelen, sectorhoofd van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling.

De leden van de ARO zijn deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Daarbij is ook bijzondere kennis op de terreinen economie, landbouw en water in de ARO vertegenwoordigd.

ARO-vergaderingen

De ARO vergadert elke 5 tot 6 weken op een woensdag, vanaf 16.00 uur. De vergaderingen van de ARO zijn openbaar. Wel worden de plannen eerst kort in een niet-openbaar deel van de vergadering voorbesproken. Het is wenselijk dat de gemeente die een plan bij de provincie indient en ook de initiatiefnemer aanwezig zijn bij de bespreking van het plan in het openbare deel van de ARO-vergadering. De initiatiefnemer of de gemeente krijgt bovendien de gelegenheid om het plan kort toe te lichten.

Wilt u een planbespreking als onderdeel van een ARO-vergadering bijwonen en bent u geen direct belanghebbende? Neem dan contact op met Astrid Smeding, telefoon:(023) 514 3107.

Bent u direct belanghebbende, dan wordt u aangemeld via de gemeente die het plan indient. Onaangekondigd bezoek bij een vergadering is niet mogelijk.

Contact met de ARO

Heeft u nog vragen over de ARO? Neem dan contact op met Hans van Helden, secretaris van de ARO, telefoon: (023) 514 39 89, of e-mail: heldenj@noord-holland.nl.

Taskforce ruimtewinst (TFR)

Noord-Hollandse gemeenten die professionele hulp nodig hebben bij ruimtelijke ontwikkelingen die moeilijk van de grond komen, kunnen de Taskforce Ruimtewinst (TFR) inschakelen. Op verzoek van een gemeente kan de taskforce een 'assist' organiseren om een nieuwe impuls te geven. Dit is een aanbesteding van een onafhankelijke studie. Het resultaat van een assist wordt openbaar aan alle belanghebbenden tegelijkertijd gepresenteerd. Daardoor zien gemeente, omwonenden en betrokkenen de resultaten bij de eindpresentatie voor het eerst en ontstaat er steeds weer een levendige discussie die weer als startpunt kan dienen voor een nieuwe start van het betreffende project. Het resultaat wordt gepubliceerd, opdat ook andere gemeenten met een vergelijkbare opgave van het advies kunnen profiteren. Per jaar worden ongeveer 3 assists georganiseerd.

De Taskforce Ruimtewinst is een onafhankelijke commissie van de Provinciale Staten. Doel is het verbeteren van de kwaliteit en het gebruik van de leefomgeving. De taskforce bestaat uit een wisselend panel van deskundigen uit de ruimtelijke ordening en projectontwikkeling.

Sinds de start van de TFR in 2008 zijn inmiddels 16 assists uitgevoerd

Meer informatie over de TFR

Wilt u meer weten over de taskforce, of wilt u uw gemeente aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: ruimtewinst@noord-holland.nl.

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is een adviseur op het gebied van ruimtelijke vraagstukken. De PARK geeft de provincie gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke transities en ontwikkelingen op regionaal niveau. Samen met het provinciale ontwerpteam, thema-experts en betrokkenen werkt de PARK aan oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Meer informatie over de PARK.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is vernieuwd. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 10 april 2018) is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking.

De Leidraad geeft gebiedsgerichte én ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie over de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De provincie beoogt met deze Leidraad om samen met bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en initiatiefnemers te werken aan het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie.

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 is een digitaal document en bestaat uit een introductiedeel met onder andere informatie over de opzet van de Leidraad en de juridische doorwerking, een deel met gebiedsgerichte informatie (ensembles en structuren) en een voorbeeldenbank.

De Leidraad 2018 is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) verankerd in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis). De wijziging van de Verordening, en daarmee ook de Leidraad 2018, is op 2 mei 2018 in werking getreden. Voor projecten waarvoor op het moment van vaststellen al een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, geldt een overgangsregeling (zie Leidraad 2018 bij ‘introductie, juridische doorwerking’). Hier is de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2010) (pdf 17,6 mb) nog van kracht.

In de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie staat een algemeen overzicht van landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang.