Advies bij ruimtelijke ontwikkelingen

Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO)

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling is een onafhankelijke adviescommissie die vroeg in het planproces om advies kan worden gevraagd over de ruimtelijke kwaliteit van plannen. De commissie denkt mee over de manier waarop het plan vanuit een integrale benadering waarde kan toevoegen aan het landschap. Uitgangspunt voor de advisering is de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. De ARO adviseert rechtstreeks aan het bestuur van de overheidsorganisatie die om advies vraagt. De commissie bestaat uit 8 externe deskundigen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Han ter Heegde. 

ARO-vergaderingen

De ARO vergadert 7 tot 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn altijd op een dinsdag, vanaf 16.00 uur en worden vooralsnog online gehouden. De vergaderingen zijn openbaar. Wel worden de plannen eerst kort in een niet-openbaar deel van de vergadering voorbesproken. Het is wenselijk dat vertegenwoordigers van de organisatie die een plan bij de ARO indient en ook de initiatiefnemer aanwezig zijn bij de bespreking van het plan in het openbare deel van de ARO-vergadering. U krijgt bovendien de gelegenheid om het plan kort toe te lichten. Naast deze formele overlegmomenten is het ook mogelijk om via een gesprek of overleg op locatie advies te krijgen van de ARO.

Contact met de ARO

Heeft u vragen over de ARO? Wilt u een planbespreking als onderdeel van een ARO-vergadering bijwonen en bent u geen direct belanghebbende? Neem dan contact op met Klaas Kingma, secretaris van de ARO, telefoon: 010 - 414 17 37, of e-mail: info@kka-arch.nl.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is vernieuwd. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 10 april 2018) is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking.

De Leidraad geeft gebiedsgerichte én ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie over de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De provincie beoogt met deze Leidraad om samen met bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en initiatiefnemers te werken aan het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie.

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 is een digitaal document en bestaat uit een introductiedeel met onder andere informatie over de opzet van de Leidraad en de juridische doorwerking, een deel met gebiedsgerichte informatie (ensembles en structuren) en een voorbeeldenbank.

De Leidraad 2018 is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) verankerd in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis). De wijziging van de Verordening, en daarmee ook de Leidraad 2018, is op 2 mei 2018 in werking getreden. Voor projecten waarvoor op het moment van vaststellen al een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, geldt een overgangsregeling (zie Leidraad 2018 bij ‘introductie, juridische doorwerking’). Hier is de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2010) (pdf 17,6 mb) nog van kracht.

In de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie staat een algemeen overzicht van landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang.