Advies bij ruimtelijke ontwikkelingen

Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO)

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling is een onafhankelijke adviescommissie die vroeg in het planproces om advies kan worden gevraagd over de ruimtelijke kwaliteit van plannen. De commissie denkt mee over de manier waarop het plan vanuit een integrale benadering waarde kan toevoegen aan het landschap. Uitgangspunt voor de advisering is de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. De ARO adviseert rechtstreeks aan het bestuur van de overheidsorganisatie die om advies vraagt. De commissie bestaat uit 8 externe deskundigen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Han ter Heegde. 

ARO-vergaderingen

De ARO vergadert 7 tot 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn altijd op een dinsdag, vanaf 16.00 uur en worden vooralsnog online gehouden. De vergaderingen zijn openbaar. Wel worden de plannen eerst kort in een niet-openbaar deel van de vergadering voorbesproken. Het is wenselijk dat vertegenwoordigers van de organisatie die een plan bij de ARO indient en ook de initiatiefnemer aanwezig zijn bij de bespreking van het plan in het openbare deel van de ARO-vergadering. U krijgt bovendien de gelegenheid om het plan kort toe te lichten. Naast deze formele overlegmomenten is het ook mogelijk om via een gesprek of overleg op locatie advies te krijgen van de ARO.

Contact met de ARO

Heeft u vragen over de ARO? Wilt u een planbespreking als onderdeel van een ARO-vergadering bijwonen en bent u geen direct belanghebbende? Neem dan contact op met Hans van Helden, secretaris van de ARO, telefoon: (023) 514 39 89, of e-mail: heldenj@noord-holland.nl.

ARO zoekt nieuwe leden

De ARO  bestaat uit 8 leden met de expertise landschapsarchitectuur, stedenbouwkunde en cultuurhistorie, waarbij ook kennis op het gebied van planeconomie, biodiversiteit, circulariteit en duurzaamheid is vertegenwoordigd. Zij adviseren vanuit een onafhankelijke rol over ruimtelijke kwaliteit. De leden van deze commissie worden voor een periode van 2 jaar aangesteld. Deze periode kan maximaal 2 keer met 2 jaar worden verlengd. Dit jaar, in de periode tussen 1 maart en 1 oktober, zit de maximale periode van deelname aan de ARO voor 5 leden erop. Er ontstaan daarom in 2022 vacatures voor 5 deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en/of cultuurhistorie.

Vereisten

  • Gezaghebbend in het betreffende vakgebied
  • Kennis van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Noord-Holland
  • Relevante ervaring in het werkveld van landschap, stedenbouw en/of cultuurhistorie, bij voorkeur ook in de provincie Noord-Holland
  • Gevoel voor ontwerpprocessen, de bestuurlijke context en aantoonbare ervaring met advisering over ruimtelijke projecten en opgaven in het landelijk gebied
  • Op een positief kritische manier kunnen adviseren over ruimtelijke kwaliteit op verschillende schaalniveaus en vanuit een breed perspectief
  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het provinciale bestuur
  • Kennis en ervaring met ruimtelijke opgaven betreffende energietransitie, biodiversiteit of water is een pré

Vergoeding

Voor deelname aan de ARO ontvangt u per adviesmoment een passende vergoeding.

Procedure

U kunt uw sollicitatiebrief en bijbehorend CV uiterlijk 7 februari 2022 per e-mail sturen aan J. Schaap, schaapj@noord-holland.nl.  Geschikte kandidaten worden in februari uitgenodigd voor een gesprek met Daphne Rigter, plaatsvervangend sectormanager van de sector IOT bij de directie Beleid van de provincie Noord-Holland, en Hans van Helden, de secretaris van de ARO.

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met Hans van Helden, secretaris ARO, telefoon: 023-514 3989, e-mail: heldenj@noord-holland.nl

Taskforce ruimtewinst (TFR)

Noord-Hollandse gemeenten die professionele hulp nodig hebben bij ruimtelijke ontwikkelingen die moeilijk van de grond komen, kunnen de Taskforce Ruimtewinst (TFR) inschakelen. Op verzoek van een gemeente kan de taskforce een 'assist' organiseren om een nieuwe impuls te geven. Dit is een aanbesteding van een onafhankelijke studie. Het resultaat van een assist wordt openbaar aan alle belanghebbenden tegelijkertijd gepresenteerd. Daardoor zien gemeente, omwonenden en betrokkenen de resultaten bij de eindpresentatie voor het eerst en ontstaat er steeds weer een levendige discussie die weer als startpunt kan dienen voor een nieuwe start van het betreffende project. Het resultaat wordt gepubliceerd, opdat ook andere gemeenten met een vergelijkbare opgave van het advies kunnen profiteren. Per jaar worden ongeveer 3 assists georganiseerd.

De Taskforce Ruimtewinst is een onafhankelijke commissie van de Provinciale Staten. Doel is het verbeteren van de kwaliteit en het gebruik van de leefomgeving. De taskforce bestaat uit een wisselend panel van deskundigen uit de ruimtelijke ordening en projectontwikkeling.

Sinds de start van de TFR in 2008 zijn inmiddels 16 assists uitgevoerd

Meer informatie over de TFR

Wilt u meer weten over de taskforce, of wilt u uw gemeente aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: ruimtewinst@noord-holland.nl.

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is een adviseur op het gebied van ruimtelijke vraagstukken. De PARK geeft de provincie gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke transities en ontwikkelingen op regionaal niveau. Samen met het provinciale ontwerpteam, thema-experts en betrokkenen werkt de PARK aan oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Meer informatie over de PARK.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is vernieuwd. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 10 april 2018) is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking.

De Leidraad geeft gebiedsgerichte én ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie over de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De provincie beoogt met deze Leidraad om samen met bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en initiatiefnemers te werken aan het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie.

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 is een digitaal document en bestaat uit een introductiedeel met onder andere informatie over de opzet van de Leidraad en de juridische doorwerking, een deel met gebiedsgerichte informatie (ensembles en structuren) en een voorbeeldenbank.

De Leidraad 2018 is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) verankerd in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis). De wijziging van de Verordening, en daarmee ook de Leidraad 2018, is op 2 mei 2018 in werking getreden. Voor projecten waarvoor op het moment van vaststellen al een ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, geldt een overgangsregeling (zie Leidraad 2018 bij ‘introductie, juridische doorwerking’). Hier is de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2010) (pdf 17,6 mb) nog van kracht.

In de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie staat een algemeen overzicht van landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang.