De kust

De Noord-Hollandse kust is een aantrekkelijk gebied waar veel mensen van genieten. De provincie streeft hier naar een balans tussen ruimte voor recreatieve bebouwing en natuur en rust. Voor het strand zijn daarvoor zones ingesteld: natuurstrand, seizoenstrand, recreatiestrand.

Deze zones laten zien waar ruimte is voor de huidige en nieuwe economische activiteiten en waar niet. Dit betekent dat bestaande recreatieve bebouwing verbeterd kan worden. Daarbij moet altijd rekening worden gehouden met de functie van de duinen als waterkering en waterwingebied. De strandzonering is opgenomen in de Omgevingsverordening NH2020. De kustgemeenten verwerken deze zonering in hun bestemmingsplannen en verordeningen. Bij de gemeenten vinden inwoners en bedrijven meer informatie over de mogelijkheden voor bebouwing en vergunningen.

Een goede balans tussen natuur, landschap en recreatie

In 2017 ondertekenden provincies, gemeenten, ondernemers, waterbeheerders, natuur- en maatschappelijke organisaties het Kustpact. Zij maakten landelijk afspraken over een goede balans tussen ontwikkeling van recreatieve bebouwing en natuur, stilte en open landschap langs de kust. Provinciale Staten stelden de uitwerking voor Noord-Holland vast in 2018 met het Toekomstperspectief Kust 2040. Voor het duingebied zijn geen nieuwe regels gemaakt. Dat gebied is al voldoende beschermd. De diverse partijen werken de komende jaren samen verder aan de kustontwikkeling aan de hand van het Convenant Noordzeekust.

Binnenduinrand

In het coalitieakkoord voor 2019-2023 staat dat het provinciebestuur voor de landinwaarts gelegen binnenduinrand nieuwe afspraken wil maken. Daar wil het bestuur alleen verbetering van bebouwing toegestaan.