Vergunningen

Bereikbaarheid

Op de website van de gemeente Zandvoort vindt u uitvoerige informatie over de bereikbaarheid en verkeersmaatregelen die gelden in het raceweekeinde.

Voor de organisatie van het evenement en het uitvoeren van aanpassingen aan het circuit en de omgeving zijn verschillende vergunningen nodig. Een aantal partijen is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvragen en het opstellen en verlenen van de vergunningen.

Gemeente Zandvoort

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort heeft de regie over alles buiten de hekken van het circuit.

De gemeente Zandvoort is bevoegd gezag voor:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunningen:
  o Milieu, waaronder geluid;
  o Bouwen;
  o Aanleg;
 • Evenementenvergunning;

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van de omgevingsvergunningen.

Provincie Noord-Holland

De provincie is ambtelijk en bestuurlijk met diverse partijen in gesprek over Formule 1. De provincie heeft haar ervaring en kennis aangeboden om er mede voor te zorgen dat het evenement op een prettige en veilige manier kan plaatsvinden.

De provincie is bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming, voor aardkundige monumenten op grond van de provinciale Milieuverordening en voor de toestemming voor starts en landingen van helikoptervluchten.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beoordelen de aanvragen en verlenen de vergunningen. Daarnaast zien de omgevingsdiensten er op toe dat de werkzaamheden waarvoor de vergunning is verleend op de juiste manier worden uitgevoerd.

Ontheffing Wet natuurbescherming (soorten)

Voor de uitvoering van werkzaamheden op het circuit is een ontheffing in het kader van soortbescherming van de Wet natuurbescherming nodig.

Het is een ontheffing van het verbod op het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en zandhagedis en het beschadigen van de voortplantingsplaatsen of rustplekken van deze beschermde soorten.

 • Stand van zaken
  De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de ontheffing op 23 augustus 2019 verleend aan Circuit Zandvoort.

Voor het aanleggen van een halfverharding bestaande uit asfaltgranulaat is een ontheffing Wet natuurbescherming voor de soorten rugstreeppad en zandhagedis nodig. Deze halfverharding is ten behoeve voor het op- en afbouwen van tribunes. 

 • Stand van zaken:
  De Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (OD NHN) heeft op 14 januari 2021 een tijdelijke ontheffing verleend aan Circuit Zandvoort. Vervolgens is er een wijziging van de ontheffing verleend op 16 augustus 2021. De wijziging heeft betrekking op een alternatieve locatie voor compensatieverplichting voor soorten, omdat de oorspronkelijke locatie ecologisch minder gunstig was.

Vergunning Wet natuurbescherming (gebieden)

In de natuurvergunning uit 2011 en 2015 op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is voor het circuit geen gebruik gemaakt van het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Vanwege de wijzigingen aan het circuit is sprake van wijzigingen van een project waarvoor een vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk is, onder meer vanwege stikstofeffecten. Vanwege de eerdere vergunning en beoordeling, dient het circuit aan te tonen dat de inrichting en activiteiten in de gewijzigde vorm niet tot méér stikstofdepositie leiden dan reeds is vergund.

 • Stand van zaken
  De vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is op 25 oktober 2019 verleend. Het Circuit Zandvoort heeft de aanvraag voor de vergunning Wet natuurbescherming op 26 september 2019 ingediend. De aanvraag gaat onder andere over realisatie (tijdelijke) tribunes, grondverzet, asfaltverharding, aanleg tunnel en verbreden, versterken en aanleg van paden.

Helikoptervluchten

Volgens het TUG-beleid (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik. Dit is geregeld in de Wet luchtvaart.) mogen er maximaal 50 vluchten per dag uitgevoerd worden. Een vlucht bestaat uit 1 start en 1 landing. Een start of een landing zijn elk 1 vliegbeweging. 1 vlucht bestaat dus uit 2 vliegbewegingen.

 • Stand van zaken
  Circuit Zandvoort heeft de aanvraag voor 50 vluchten per dag recent ingediend bij de Omgevingsdienst NZKG.

Aardkundig monument

Voor het aantasten van een aardkundig monument is een ontheffing op grond van de Provinciale milieuverordening nodig. Aardkundige monumenten zeggen iets over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en worden beschermd door de regels in de Provinciale Milieuverordening. Het circuit heeft op 25 oktober 2019 een aanvraag voor ontheffing aardkundige monumenten ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Rijk

Het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag voor de ingrepen aan het spoor. Het spoor naar Zandvoort is een hoofdspoor, dit volgt uit het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen.

Als ingrepen aan het spoor effecten op natuurwaarden hebben, verleent het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de vergunningen en ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming.

 

Uitgelicht