Aanbestedingen

De provincie is opdrachtgever voor al het openbaar vervoer in de gebieden Noord-Holland Noord, Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek. Wettelijk is bepaald dat het stad- en streekvervoer alleen verricht kan worden door vervoerders aan wie toestemming (een concessie) is verleend. Een concessie geeft aan een vervoerder het alleenrecht om onder voorwaarden het openbaar vervoer te verzorgen in een bepaald gebied voor een bepaalde tijd.

De provincie verleent een concessie na een Europese aanbesteding. Vooraf maakt de provincie een Programma van Eisen, waarin zij de eisen aangeeft waaraan het openbaar vervoer ten minste moet gaan voldoen. De provincie wil ruimte bieden aan vervoerders om zelf een grote rol te spelen in de verbetering van het openbaar vervoer en schrijft dus niet alles voor. Bij de totstandkoming van dit Programma van Eisen zijn ook de gemeenten in het gebied betrokken, evenals consumentenorganisaties. Daarnaast zijn de eisen ook aan de vervoerders voorgelegd via een marktconsultatie.

De laatst verleende busconcessie is die voor Noord-Holland Noord, die juli 2018 van kracht werd. De looptijd van de concessies is als volgt:

  1. Noord-Holland Noord tot medio 2028
  2. Haarlem-IJmond tot september 2027
  3. Gooi en Vecht tot medio 2021

Aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van de openbaar vervoer concessie in de Gooi en Vechtstreek waar de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Gooise Meren, Blaricum, Huizen, Laren en Weesp onder vallen (Eemnes behoort niet tot de provincie Noord-Holland maar wordt wel betrokken bij deze concessie). De huidige concessie eindigt op 10 juli 2021.

Op 9 juli 2019 stelden Gedeputeerde Staten o.a. het Programma van Eisen voor de nieuwe openbaar vervoer concessie vast. In de Nota van Zienswijzen staat omschreven hoe de ingediende zienswijzen in het definitieve Programma van Eisen zijn verwerkt. Hierna is provincie de aanbesteding gestart en heeft ze vervoerders uitgenodigd een offerte in te dienen die ten minste moet voldoen aan wat er in het Programma van Eisen is gevraagd. Naast Transdev Nederland (zustermaatschappij van Connexxion, de huidige vervoerder), hebben EBS en Arriva op 9 december 2019 een inschrijving gedaan. In het voorjaar van 2020, nadat de aanbiedingen zijn beoordeeld, volgt het gunningsbesluit en de implementatie van het nieuwe vervoerplan. Op 11 juli 2021 start de nieuwe concessie.

Noord-Holland wil openbaar vervoer dat past bij de behoefte van de reizigers. Voor veel mensen in de Gooi en Vechtstreek is de combinatie fiets en OV aantrekkelijk, onder andere door centraal gelegen bushaltes met goede fietsvoorzieningen. De provincie wil met deze nieuwe concessie de vervoerders stimuleren om niet alleen te kijken naar de gestelde eisen, maar om vooral zelf met klantgerichte en innovatieve voorstellen te komen. En zo het openbaar vervoer in de regio  te versterken. Daarnaast rijden vanaf 2022 bussen over de nieuwe vrije busbaan ‘HOV in ’t Gooi’.

Met de nieuwe concessie worden vanaf 2021 steeds meer duurzame en emissievrije OV-bussen ingezet. De provincie heeft als streven dat aan het einde van de periode de bussen 100% CO2-neutraal rijden. Daarmee wordt de trend in Noord-Holland om voortaan met duurzame OV-bussen te gaan rijden ook in de Gooi en Vechtstreek voortgezet.

De provincie controleert tijdens de uitvoering van een concessie of de vervoerder voldoet aan de afspraken over de uitvoering. Waar nodig legt de provincie sancties op als de vervoerder zich niet aan de afspraken houdt.

Vragen?

Heeft u een vraag over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek, stuur dan een e-mail aan: aanbestedingOVconcessieGV@noord-holland.nl.

Uitgelicht