Aanbestedingen

De provincie is opdrachtgever voor al het openbaar vervoer in de gebieden Noord-Holland Noord, Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek. Wettelijk is bepaald dat het stad- en streekvervoer alleen verricht kan worden door vervoerders aan wie toestemming (een concessie) is verleend. Een concessie geeft aan een vervoerder het alleenrecht om onder voorwaarden het openbaar vervoer te verzorgen in een bepaald gebied voor een bepaalde tijd. 

De provincie verleent concessie na een Europese aanbesteding. Van tevoren maakt de provincie een Programma van Eisen, waarin zij de eisen aangeeft waaraan het openbaar vervoer ten minste moet gaan voldoen. De provincie wil namelijk ruimte bieden aan vervoerders om zelf extra’s te bieden in hun offertes en dus niet alles voorschrijven. Bij de totstandkoming van dit Programma van Eisen zijn ook de gemeenten in het gebied betrokken, evenals consumentenorganisaties. Daarnaast worden de eisen ook aan de vervoerders voorgelegd via een marktconsultatie. 

Als het Programma van Eisen definitief is vastgesteld door Gedeputeerde Staten wordt vervoerders gevraagd om een aanbieding te doen. De offertes moeten ten minste voldoen aan wat in het Programma van Eisen is gevraagd. Daarnaast worden de aanbiedingen beoordeeld op aangeboden hoeveelheid openbaar vervoer en de kwaliteit daarvan. 

Uiteindelijk wordt er één vervoeder geselecteerd. De provincie controleert tijdens de uitvoering van een concessie of de vervoerder voldoet aan de afspraken over de uitvoering. Waar nodig legt de provincie sancties op als de vervoerder zich niet aan de afspraken houdt. 

De laatst verleende busconcessie is die voor Noord-Holland Noord, die juli 2018 van kracht werd. De looptijd van de concessies is als volgt: 

  1. Noord-Holland Noord tot medio 2028
  2. Haarlem-IJmond tot september 2027
  3. Gooi en Vecht tot medio 2021

Aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van de openbaar vervoer concessie in Gooi en Vechtstreek waar de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Gooise Meren, Blaricum, Huizen, Laren en Weesp onder vallen (Eemnes behoort niet tot de provincie Noord-Holland maar wordt wel betrokken bij deze concessie). De huidige concessie eindigt op 10 juli 2021. De aanbesteding van de nieuwe concessie wordt momenteel voorbereid.

Op 19 maart 2019 stelden Gedeputeerde Staten het ontwerp Programma van Eisen voor de nieuwe openbaar vervoer concessie vast. Hierin staan de ambities van de provincie en de minimale eisen waaraan de vervoerder gedurende de concessie moet voldoen.

Na de inspraakperiode reageert de provincie met een 'Nota van Zienswijzen' op de ingekomen schriftelijke reacties. Gedeputeerde Staten stellen de Nota van Zienswijzen en het definitieve Programma van Eisen naar verwachting rond de zomer van 2019 vast. Daarna start de aanbesteding.

Planning op hoofdlijnen

De aanbesteding bestaat uit verschillende fasen

Fase Periode
Inspraak 2019-mrt t/m 3 mei
Nota van Zienswijzen 2019-juni/juli
Definitief Programma van Eisen 2019-juni/juli
Bestek 2019-juni/juli
Inschrijfperiode 2019-juli t/m november
Beoordeling en gunning 2019-nov t/m 2020-jan
Implementatieperiode 2020-jan t/m 2021-juli
Start nieuwe concessie 11 juli 2021

Dit is een voorlopige planning. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. 

Vragen?

Heeft u een vraag over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek, stuur dan een e-mail aan: aanbestedingOVconcessieGV@noord-holland.nl. U kunt ook het handboek raadplegen.

Uitgelicht