Openbaar vervoer

In Noord-Holland moet iedereen overal kunnen komen. Op veelgebruikte routes zorgt de provincie voor snel, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer. Op andere plekken is maatwerk nodig.

Hiervoor werkt de provincie nauw samen met gemeenten, (deel)regio’s en vervoerders.

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)

De provincie investeert in hoogwaardige vormen van openbaar vervoer. Zoals buslijnen, voorzieningen voor fietsenstallingen, duurzaam straatmeubilair en de toegankelijkheid van bushaltes. Zo wordt op verschillende manieren het ov-netwerk in ’t Gooi verbeterd. Voor meer informatie, zie: HOV in ’t Gooi of HOV Noordwijk-Schiphol.

Regionaal Openbaar Vervoer Toekomstbeeld 2040

Om ook in 2040 gemakkelijk en snel te reizen in Noord-Holland is het Regionaal Openbaar Vervoer Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland opgesteld. Hierin staat hoe de provincie Noord-Holland het openbaar vervoer wil ontwikkelen en laten groeien. In de ambities staat omschreven wat daar voor nodig is. Provincie Noord-Holland, provincie Flevoland en Vervoerregio Amsterdam werken samen met vervoerders, gemeenten en andere partners toe naar deze ambities. Vervolgonderzoek is nodig om de ambities uit het Regionaal Openbaar Vervoer Toekomstbeeld 2040 verder uit te werken. Bijvoorbeeld onderzoek naar routes, frequentie van bussen per route of doorstromingsmaatregelen. Daarbij wordt ook gekeken hoe het duurzaam kan hoe het in te passen in het landschap. Daarom heeft provincie Noord-Holland een onderzoeksagenda opgesteld tot en met 2023. De onderzoeken geven straks inzicht in welke acties nodig zijn om het openbaar vervoer te verbeteren.

Investeringsagenda doorstroming openbaar vervoer

De Investeringsagenda Openbaar Vervoer is een (uitvoerings)programma (35 projecten) waarbij het realiseren van diverse ov-projecten centraal staat. Het doel is de snelheid en betrouwbaarheid van het provinciaal stroomlijnennet te vergroten en tegelijkertijd de efficiency te verbeteren. De ov-projecten vinden veelal plaats op gemeentelijke grond. Samen met betreffende gemeenten en vervoerders wordt aan oplossingen gewerkt. Hierbij neemt een gemeente het voortouw bij de uitvoering van het project. De Investeringsagenda Openbaar Vervoer heeft een looptijd tot en met 2020. De eerste projecten zijn inmiddels afgerond.

Fiets

De provincie ziet voor de fiets een steeds belangrijkere rol weggelegd in de regionale mobiliteit van Noord-Holland. Fiets en openbaar vervoer vullen elkaar namelijk aan: de flexibiliteit van de fiets wordt gecombineerd met de snelheid van hoogwaardig openbaar vervoer. Ook op plekken waar bezoekers geen fiets bezitten is de fiets een reële optie door een sluitend netwerk van deelfietsensystemen. Kijk voor meer informatie op de pagina Fiets.

Openbaar busvervoer

In Noord-Holland rijden niet alleen ‘onze’ bussen. Samen met gemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en het Rijk zorgt de provincie voor een dekkend netwerk van openbaarvervoermogelijkheden. De provincie verleent concessies – het exclusieve recht om openbaar vervoer te mogen verzorgen – in de volgende gebieden:

  • Noord-Holland Noord (concessie loopt tot medio 2028);
  • Haarlem-IJmond (concessie loopt tot medio 2027);
  • Gooi en Vechtstreek (concessie loopt tot eind 2030).

De Wet Personenvervoer 2000 verplicht de provincie om het openbaar vervoer met een procedure van openbare aanbesteding in de markt te zetten. Het stads- en streekvervoer in een gebied kan daarna alleen verricht worden door vervoerders aan wie een concessie is verleend. Op dit moment is Connexxion de vervoerder in deze gebieden.

De aanbesteding van de concessie Gooi en Vechtstreek is gewonnen door Transdev.

Actuele informatie over de gevolgen van het coronavirus op het openbaar vervoer staat op de coronapagina verkeer&vervoer.

R-net

R-net is een keurmerk voor frequent, stipt en comfortabel openbaar vervoer in de Randstad. Verschillende overheden en vervoerders werken samen om steeds meer R-netlijnen te creëren. De bussen van R-net zijn herkenbaar aan hun rode kleur en logo, rijden vaak over speciale busbanen en hebben daardoor minder last van overig verkeer. De haltes zijn voorzien van elektronische displays met aankomsttijden, duurzaam straatmeubilair en fietsstallingen.

Buurtbus

Buurtbussen rijden al jaren als extra dienst naast het reguliere busvervoer dat door Connexxion wordt aangeboden. Buurtbussen zijn een openbare vervoersdienst die op vrijwillige basis wordt aangeboden dóór mensen uit de regio, vóór mensen uit de regio. Buurtbusverenigingen kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor buurtbusprojecten. Lees meer over de buurtbussen in Noord-Holland.

Reizigersbelangen

In het Regionaal Overlegorgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) zijn verschillende belangenorganisaties op het gebied van openbaar vervoer verenigd. Namens de reizigers adviseert Rocov-NH de provincie. De provincie Noord-Holland en de vervoerders zijn wettelijk verplicht alle voorgenomen wijzigingen van tarieven, routes en dienstregelingen aan het Rocov-NH voor te leggen en met deze adviezen rekening te houden.

Klachten

Een klacht over een vervoerder kunt u indienen bij het vervoerbedrijf. Als het vervoerbedrijf uw klacht niet naar tevredenheid behandelt, kunt u het Klachtenloket Openbaar Vervoer inschakelen. Deze onafhankelijke organisatie helpt reizigers met klachten over het OV. Klachten indienen kan via het klachtenformulier.