Over het project

In de woonwijken Zuiderloo en Zandzoom, tussen Heiloo en Limmen, komen in totaal circa 2.400 nieuwe woningen. Daarnaast breidt bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo verder uit. Hierdoor neemt het auto- en vrachtverkeer toe en kunnen wegen in beide dorpen dichtslibben. Een afslag naar de A9 zorgt voor een snellere route van en naar de Randstad én voor een betere doorstroming op doorgaande wegen. Op de routes door Akersloot en Uitgeest neemt de verkeersdruk af door het alternatief van de nieuwe aansluiting.

Voor bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo is de bereikbaarheid van groot belang. Boekelermeer wil groeien en nieuwe ondernemingen aantrekken en daarvoor zijn goede aan- en afvoerroutes naar de A9 essentieel. Ook voor bedrijventerrein Oude Werf in Heiloo is de aansluiting een verbetering. De snelweg is beter te bereiken en vrachtwagens rijden niet langer meer door het dorp.

Effecten van de nieuwe aansluiting

  • Minder verkeer in de dorpskernen
  • Spreiding van verkeer
  • Doorstroming op doorgaande wegen
  • Bereikbare bedrijventerreinen
  • Kortere reistijd, door minder omrijden

Natuur

De nieuwe afslag heeft gevolgen voor de natuur en het leefgebied van de weidevogels. Welke invloed deze nieuwe infrastructuur heeft, wordt uitgebreid onderzocht. Dat is van belang om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om deze effecten te compenseren. Lees hierover meer in het rapport Nee, tenzij toets NNN en weidevogelleefgebied en Compensatieplan.

Activiteitenplan Flora- en faunawet

Het rapport Activiteitenplan Flora- en faunawet gaat over de effecten van de nieuwe aansluiting op de A9 op soorten planten en dieren die worden beschermd vanuit de Flora- en faunawet. In het rapport staan de resultaten van de Quickscan natuurwetgeving aansluiting A9 en van aanvullende onderzoeken. De consequenties met betrekking tot de Flora- en faunawet zijn in beeld gebracht. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor de compensatie van de effecten van de nieuwe aansluiting.

Niet alle effecten zijn te voorkomen. Zo moet voor de zwaar beschermde noordse woelmuis en bittervoorn een ontheffing worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet. Voor de gevlekte rietorchis, broedvogels, rugstreeppad en vleermuizen kunnen negatieve effecten worden voorkomen als een aantal in het rapport van Arcadis voorgestelde maatregelen wordt uitgevoerd.

Er wordt alles aan gedaan om de schade aan flora en fauna tot een minimum te beperken. Zo wordt in de planning van de uitvoeringswerkzaamheden rekening gehouden met de gevoelige periode van verschillende beschermde soorten. Er komen faunapassages om het leefgebied te vergroten en natuurvriendelijke oevers. Waar nodig, worden bomen gekapt buiten het broedseizoen. Dit zijn enkele voorbeelden van de vele maatregelen die deel uitmaken van de natuurcompensatie.

Zowel het Activiteitenplan Flora- en faunawet als het plan met maatregelen dienden mede als onderbouwing van de ontheffingsaanvraag voor de Flora- en faunawet voor het project, dat in december 2016 is ingediend bij de provincie. In het aanvullend onderzoek is gekeken naar het voorkomen van de beschermde vissen en zoogdieren (inclusief vleermuizen).

Eerste Green Deal-project

De aansluiting A9 bij Heiloo is aangewezen als het eerste Green Deal-project in Noord-Holland. Samen met 19 andere organisaties, waaronder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, tekende de provincie Noord-Holland de Green Deal Infranatuur. Hierin werken de partijen samen aan een duurzame leefomgeving om meer biodiversiteit te creëren.

Achtergrond

Het project heeft vertraging opgelopen door de stikstofproblematiek. Deze vertraging zorgt ervoor dat veel onderzoeken opnieuw worden gedaan en/of bijgewerkt. Daarnaast dragen ook de stijging van de bouwkosten, veranderende wet- en regelgeving en de doorlopende interne projectkosten bij aan extra kosten. Er zijn extra kosten nodig van 5,7 miljoen en alle projectpartners hebben ingestemd met hun aandeel in de extra kosten. De volgende stap is het voorbereiden van het opnieuw in procedure brengen van de bestemmingsplannen.

Uitgelicht