Over het project

De aansluiting op de A9 zorgt voor betere bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid. Op zowel de A9 als op lokale wegen in de omliggende dorpen. Ook ontlast de aansluiting de doorgaande wegen in het gebied.

De effecten van de nieuwe aansluiting zijn:

  • Minder verkeer in de dorpskernen 
  • Spreiding van verkeer 
  • Doorstroming op doorgaande wegen 
  • Bereikbare bedrijventerreinen 
  • Kortere reistijd, door minder omrijden

Voor bedrijventerrein Boekelermeer is de bereikbaarheid van groot belang. Boekelermeer wil groeien en nieuwe ondernemingen aantrekken en daarvoor zijn goede aan- en afvoerroutes naar de A9 essentieel. Ook voor bedrijventerrein Oude Werf in Heiloo is de aansluiting een verbetering. De snelweg is beter te bereiken en vrachtwagens rijden niet langer meer door het dorp.

Samenwerking

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar aan de totstandkoming van een aansluiting op de A9 bij Heiloo. 

De nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo is onderdeel van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal waarin ook afspraken zijn gemaakt over woningbouw en groenprojecten. De aansluiting draagt bij aan een goede afwikkeling van het (extra) verkeer vanuit Zuiderloo en Zandzoom en de ontwikkeling en zuidelijke ontsluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer. Het zorgt ervoor dat huidige en toekomstige inwoners de Randstad goed kunnen bereiken en dat de regio goed bereikbaar is voor bedrijven uit de Randstad. Ook op de routes door Akersloot en Uitgeest neemt de verkeersdruk af door het alternatief van de nieuwe aansluiting. 

Stand van zaken

Begin 2021 is een nieuw ontwerp-bestemmingsplan voor de aansluiting op de A9 in procedure gebracht. Deze procedure is stilgelegd omdat de Raad van State begin september 2021 het bestemmingsplan Zandzoom heeft vernietigd. Door dit bestemmingsplan Zandzoom werd duidelijk dat er iets moet gebeuren aan het verkeersbeleid en de verkeersmaatregelen. De gemeenten onderzochten wat de impact van alle ontwikkelingen – waaronder die van de Aansluiting op de A9 – is op het verkeer. Lees hierover op de website van gemeente Heiloo.

Deze onderzoeken zijn door de gemeente Heiloo uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een aansluiting A9 nodig is om de verkeersdruk in Heiloo en omliggende gemeente te verlagen. De verwachting is dat het bestemmingsplan in de loop van 2023 in de gemeente Heiloo ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

Het ontwerp en onderzoeken

De provincie heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de aansluiting van de A9 invloed heeft op onder andere de leefomgeving. Het gaat om de effecten van het geluid (wegverkeer) op de omgeving, de gevolgen voor de luchtkwaliteit (bijvoorbeeld de uitstoot van CO2), voor de natuur en voor cultuurhistorie en archeologie bij de aanleg van een weg door het gebied. Het ontwerp-bestemmingsplan en de onderzoeken staan op Ruimtelijke Plannen. Zoek op: 'Aansluiting A9 Heiloo 2021' of 'Aansluiting A9 Limmen 2021'.

Wat betekent de aanleg voor natuur en weidevogels?

Het plangebied ligt gedeeltelijk in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is aangewezen als weidevogelleefgebied. De nieuwe aansluiting heeft impact op de natuur en het leefgebied van de weidevogels. De maatregelen die nodig zijn om dit gebied te compenseren, worden voorbereid. 

In het rapport Activiteitenplan Flora en Fauna staan de effecten van de nieuwe aansluiting op soorten planten en dieren die worden beschermd vanuit de Flora- en faunawet. In het plan met maatregelen staat wat er moet gebeuren om de schade tot een minimum te beperken.

Stikstof

Door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van stikstof heeft het project al eerder vertraging opgelopen. Bij bepaling van de stikstofuitstoot gaat het om de uitstoot van stikstof tijdens werkzaamheden (de aanlegfase) en om de uitstoot van stikstof nadat het project gerealiseerd is (in de gebruiksfase). Ook de manier waarop stikstof gemeten wordt, speelt mee. Er is hiervoor een rekenmethode: de zogeheten ‘Aerius-calculator’ van het RIVM. De actualisatie van de Aerius-calculator wordt verwacht op 26 januari 2023. De stikstofeffecten in de bouw- en realisatiefase moeten volgens deze nieuwe berekening plaatsvinden. Vervolgens wordt gekeken wat de gevolgen daarvan zijn. 

Archeologie

In mei 2021 zijn opgravingen gedaan op het weiland langs de Lagelaan in Heiloo. Het archeologische onderzoek komt voort uit een proefsleuvenonderzoek 2019, waar resten van een (laat)middeleeuwse nederzetting zijn aangetroffen. Dit was aanleiding om een gebied van 2100 m2 te onderzoeken. De resultaten van de opgravingen zijn boven verwachting: houten schoeisel, meerdere waterputten, aardewerk en een wagenwiel. Al deze schatten geven informatie over het leven in de 13e en 14e eeuw. Bekijk het item Dit smaakt naar meer van NOS/NHNieuws over de bijzondere vondsten.