Over het project

Fietsbrug

Met de fietsbrug worden fietsroutes aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal gekoppeld. Het landschap van het Gein en de Gooi en Vechtstreek, met de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, wordt daarmee beter toegankelijk voor recreanten. De brug maakt voor fietsende bewoners van Nigtevecht daarnaast de werkgebieden en scholen van de regio Amsterdam beter bereikbaar. De nieuwe fietsroutes zullen de forten bij een groter publiek bekend maken en bijdragen aan het beleven en verbinden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. De fietsbrug zal daarnaast een belangrijke functie vervullen in het woon-werkverkeer of het woon-schoolverkeer.

Voor inwoners van Nigtevecht worden de scholen en werkgebieden van de regio Amsterdam en het treinstation van Abcoude beter bereikbaar. Vanuit Nigtevecht fiets je in 20 minuten naar het AMC en naar het winkelcentrum Reigersbos. Forenzen kunnen vanuit Nigtevecht in 10 minuten naar station Abcoude om daar de trein richting Utrecht of naar Gouda en Rotterdam te nemen.

Veiliger

Een route over een brug voor uitsluitend langzaam verkeer is niet alleen prettiger, maar ook veiliger dan over de bestaande Weesperbrug en Loenersloterbrug. Deze bruggen met intensief gemotoriseerd verkeer kennen voor fietsers namelijk vervelende oversteken bij de op- en afritten. Met de fietsbrug ontstaan er voor de inwoners van Amsterdam, Bussum, Hilversum en de kleinere plaatsen daartussen nieuwe, veiligere en mooiere fietsroutes.

Meer recreatiemogelijkheden

De fietsbrug is een ontbrekende schakel in het toeristische fietsnetwerk tussen het gebied van Vecht, Plassen en het Gooi enerzijds en de fietsroutes langs Gein, Angstel, Waver en verder anderzijds. Steeds meer buitenlandse toeristen zien het Nederlandse landschap graag vanaf de fiets. Dit biedt kansen voor fietsverhuur (of OV-fiets) vanuit Abcoude of Gein zodat toeristen de forten en de schilderachtige dorpskern van Nigtevecht kunnen bezoeken. Overigens is de brug al ingetekend in de officiële wandelroute van de Amsterdamse forten route (Streekpad 9) en zal dus ook wandelaars naar Nigtevecht trekken.

Aangepaste oevers voor natuurverbinding

Bij de fietsbrug worden ook de oevers aangepast als onderdeel van een natuurverbinding die natuur van de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen weer verbindt. Hiermee wil Rijkswaterstaat het effect van het kanaal als barrière voor de natuur verminderen.
De natuurverbinding bij Nigtevecht maakt het straks mogelijk dat dieren het Amsterdam-Rijnkanaal over kunnen steken. Nu kunnen dieren wel het kanaal in, maar kunnen er door de hoge oevers niet meer uit en verdrinken dan. De oevers worden aangepast zodat dieren op een aantal plaatsen het kanaal uit kunnen komen. De natuurverbinding is in ieder geval bedoeld voor de ree, de ringslang en de otter.

De werking van de natuurverbinding wordt versterkt door de gelijktijdige aanleg van natuurstapstenen die de toegang naar de aangepaste oevers vergemakkelijken. Vooral aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal is hiervoor voldoende ruimte beschikbaar. Dieren kunnen hier tot rust komen en voedsel zoeken.

Veilige passage voor dieren van de Kanaaldijk Oost

De Kanaaldijk Oost ligt dicht tegen het Amsterdam-Rijnkanaal aan, waardoor dieren die uit het kanaal komen vrijwel direct op deze weg terecht komen. Dit is ongewenst, zowel voor de dieren, als voor de gebruikers van deze weg. Om die reden wordt de Kanaaldijk Oost ongeveer 20 meter naar het oosten verlegd.

Vergroten leefgebieden

Wegen en vaarwegen zijn barrières voor dieren. Door de aanleg van (vaar)wegen bestaat de natuur in Nederland uit een groot aantal kleine leefgebieden. Deze gebieden zijn voor verschillende diersoorten te klein geworden, waardoor ze kunnen uitsterven. Om dit te voorkomen is het natuurbeleid gericht op de totstandkoming van een samenhangend geheel van natuurterreinen: het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit vergroot leefgebieden.

De spoorlijn Utrecht-Amsterdam, de snelweg A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal vormen alle drie barrières in het natuurnetwerk. De A2 en het spoor zijn al op verschillende plaatsen voor fauna passeerbaar gemaakt en er zijn ecologische stapstenen aangelegd. De aanpak van de barrière van het Amsterdam-Rijnkanaal is daarom extra belangrijk. De natuurverbinding bij Nigtevecht is een van de projecten uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering.

Locatie Nigtevecht

De locatie bij Nigtevecht is sinds 1993 in beeld als geschikte locatie voor een natuurverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. Vooral de aanwezigheid van onderdelen van het natuurnetwerk in de buurt, zoals de Vecht, het Gein en Fort Nigtevecht maakt deze locatie gunstig. De locatie bij Nigtevecht maakt deel uit van de noordelijke verbinding tussen de Venen en Vechtplassen (Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen), twee internationaal belangrijke laagveenmoerasgebieden die vroeger één geheel vormden. In februari 2008 werd het pact van Rhijnauwen gesloten, waarin de provincies Utrecht en Noord-Holland de fietsbrug bij Nigtevecht benoemen als essentieel voor de toegankelijkheid de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Publiek private buurt samenwerking

Ballast Nedam is de opdrachtnemer voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de fietsbrug en de natuurverbinding. Samen met bewoners en andere belanghebbenden uit de omgeving is een eigen omgevingsproces doorlopen (PPBS: publiek private buurt samenwerking). Belanghebbenden kregen informatie over het globale ontwerp en hebben ideeën en suggesties ingediend. Het doel van de PBBS-bijeenkomsten is om zoveel mogelijk suggesties en kennis op te halen uit de omgeving en toekomstige gebruikers voor de uitwerking van het project. Samen met betrokkenen uit de omgeving zijn een tijd-ruimtediagram en een identiteitswijzer opgesteld voor het gebied.

Partners

De stuurgroep Fietsbrug en Natuurverbinding Nigtevecht

De provincies Utrecht en Noord-Holland, de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht en Rijkswaterstaat willen bij Nigtevecht een fietsbrug en een natuurverbinding aanleggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Namens deze partijen zijn de volgende bestuurders verantwoordelijk: de wethouders Anco Goldhoorn (De Ronde Venen) en Pieter de Groene (Stichtse Vecht) en de gedeputeerden Mariëtte Pennarts (Utrecht), Jaap Bond (Noord-Holland) en Ype Heijsman (directeur Netwerkbeheer Rijkswaterstaat). Zij vormen samen de zogeheten ‘stuurgroep voor de fietsbrug en de natuurverbinding’. De gemeente Amsterdam is medefinancier van de fietsbrug en agendalid van de stuurgroep.

Het Projectteam

Voor de realisatie van de fietsbrug is een team samengesteld dat bestaat uit medewerkers van de betrokken overheden. Ballast Nedam heeft de brug ontworpen, gaat deze bouwen en ook 20 jaar onderhouden. Ballast Nedam legt ook de natuurverbinding aan en onderhoudt deze de eerste 3 jaar.

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht verzorgt het contractmanagement en is opdrachtgever voor het ontwerp, de bouw en 20 jaar onderhoud. De provincie Utrecht wordt eigenaar van de brug en zal 20 jaar het beheer en onderhoud verzorgen.
Bijdrage: € 500.000, plus bij eventuele financiële tegenvallers een extra garantstelling van € 250.000. De provincie Utrecht hecht vooral aan het recreatief verbinden van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland verzorgt het projectmanagement, het technisch management en het omgevingsmanagement.
Bijdrage: € 1.750.000. Bijdrage vanuit het Groene Uitwegprogramma: € 8.000.000.
De provincie Noord-Holland hecht vooral aan het koppelen van bestaande recreatieve fiets- en wandelroutes aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is eindverantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de natuurverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. Rijkswaterstaat stelt de eisen en randvoorwaarden op en levert budget. Met de aanleg van natuurverbindingen wil Rijkswaterstaat natuurgebieden weer verbinden, de negatieve effecten van de rijksinfrastructuur op de natuur verminderen en betere uitwisseling van fauna tussen natuurgebieden mogelijk maken.

Gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen

De gemeenten verzorgen de aansluiting van de brug en aanlandingen op het gemeentelijk wegennet en daarna het dagelijks beheer van de brug en aanlandingen. De fietsbrug vergroot in beide gemeenten de recreatiemogelijkheden. Voor inwoners van Nigtevecht worden de scholen en werkgebieden van de regio Amsterdam en het station van Abcoude beter bereikbaar. De gemeenten vinden het belangrijk dat de inwoners tijdig en voldoende betrokken worden bij het maken van de keuzes.

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is agendalid van de stuurgroep. De gemeente heeft belang bij aantrekkelijke fiets- en wandelroutes voor haar inwoners. Zij levert een belangrijke financiële bijdrage aan het project. Bijdrage: € 519.000.

Programma Groene Uitweg

Dit project is onderdeel van het programma Groene Uitweg. De Groene Uitweg is het landelijke gebied tussen Amsterdam en het Gooi. Met meerdere projecten ontwikkelt en versterkt de provincie Noord-Holland hier recreatiemogelijkheden, natuur, landbouw, landschap, cultuurhistorie en bereikbaarheid in samenhang, samen met een groot aantal partijen uit deze regio.

Meer over natuur in Noord-Holland en de rol van de provincie hierin

 

Uitgelicht