Betrekken van de omgeving

Het ontwerp van de busverbinding Noordwijk-Schiphol is de afgelopen jaren in stappen verder uitgewerkt. In het Noord-Hollandse deel van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol gaat het om de brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek, en de route van de bus- en fietsverbinding vanaf de brug tot aan de P&R Getsewoud-Zuid in Nieuw-Vennep.

Meedenken

Belanghebbenden, inwoners, organisaties en ondernemers hebben in verschillende rondes meegedacht over het ontwerp van de HOV-verbinding Lisserbroek-Getsewoud. Via een interactieve kaart konden zij in het najaar van 2021 reageren op het concept-voorontwerp. Iedereen heeft zo hun ideeën in kunnen brengen over het ontwerp van de brug en de scenario’s van het tracé. Op verzoek zijn er ook verschillende individuele gesprekken gevoerd met bewoners. Vervolgens haalde de provincie in een aantal ontwerprondes nog meer wensen, knelpunten en verbeteringen op. 

Totstandkoming voorlopig ontwerp

Met behulp van de bijeenkomsten, kaarten en persoonlijke gesprekken hebben bewoners en belanghebbenden uit de omgeving hun ideeën, vragen en mening kunnen geven over de brug en de busbaan De provincie en haar partners hebben alle verzamelde informatie en reacties uit de omgeving betrokken bij het ontwerp van het HOV-tracé. Daarbij is gekeken op welke manier de wensen en opmerkingen uit de omgeving in te passen waren in het ontwerp. Zo is uiteindelijk tot een afgewogen voorlopig ontwerp gekomen. 

Terinzagelegging provinciaal inpassingsplan

Met alle onderzoeken en input vanuit de omgeving is in 2023 de eerste versie van het provinciaal inpassingsplan (PIP) vrijgegeven voor overleg met medeoverheden, zoals de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam. Een PIP is vergelijkbaar met een bestemmingsplan bij een gemeente, maar dan van de provincie. Het PIP maakt de ruimtelijke inpassing van het HOV-tracé mogelijk door de benodigde bestemmingen daarvoor vast te leggen. De reacties van de medeoverheden op de eerste versie van het PIP zijn verwerkt en het stuk is aangepast tot een ontwerp-PIP. 

Op het ontwerp-PIP konden inwoners, bedrijven en organisaties tussen 18 december 2023 tot en met 16 februari 2024 een reactie geven. Die reactie heet een ‘zienswijze’. Om de vragen die er zijn over het PIP te kunnen beantwoorden organiseerde de provincie Noord-Holland op 17 januari 2024 een inloopbijeenkomst. De gemeente Lisse was hier aanwezig om eventuele vragen over het ontwerp bestemmingsplan Waterkanten te beantwoorden. Het bestemmingsplan Waterkanten maakt de aanleg van de busbaan op het grondgebied van de gemeente Lisse mogelijk.  

Definitief PIP

Naar aanleiding van de terinzagelegging ontving de provincie 23 reacties. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het inpassingsplan op enkele kleine punten aangepast. Hiermee is het ontwerp-PIP een PIP geworden. 

Provinciale Staten besluiten of dit uiteindelijke PIP door mag gaan. Voorafgaand daaraan heeft de Commissie Ruimte tijdens een commissievergadering op 27 mei 2024 het plan behandeld. Hiervoor ontvingen mensen die een zienswijze hadden ingediend de Nota van Beantwoording en was het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Na de commissievergadering hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland op 10 juni 2024 het PIP Lisserbroek-Getsewoud in de PS-vergadering behandeld en vastgesteld.

Het vastgestelde PIP en de overige stukken worden van 17 juni tot en met 29 juli 2024 ter inzage gelegd. Zo kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met het PIP een beroep instellen. Niet-belanghebbenden kunnen onder voorwaarden ook beroep indienen. Het plan ligt ter inzage op het provinciehuis, het gemeentehuis van Lisse en het servicepunt van de gemeente Haarlemmermeer in Nieuw-Vennep. Daarnaast is het in te zien op de website van de provincie Noord-Holland en op het omgevingsloket van de overheid. Eventuele ingediende beroepen worden door de Raad van State behandeld. Kijk voor meer informatie over het indienen van beroep op de website van de Raad van State. Ook op de provinciesite terinzagelegging wordt (vanaf 17 juni) meer informatie gegeven over de procedure bij het indienen van beroepen.

Na vaststelling van het PIP door Provinciale Staten kan al wel gestart worden met de voorbereidingen voor de aanleg van de busbaan. Volgens de laatste planning kunnen de eerste bussen halverwege 2029 gebruik maken van het tracé.