Vergunningen

Voor de realisatie van het project HOV in het Gooi zijn veel verschillende vergunningen nodig. Deze worden aangevraagd door zowel de provincie als aannemer BAM.

Een deel van de vergunningen wordt gecoördineerd door een omgevingsdienst, in opdracht van de provincie Noord-Holland. Diverse gemeenten en Waternet verlenen de overige vergunningen.

Omdat een aantal procedures een lange doorlooptijd kent, zijn diverse aanvragen al in 2016, 2017, 2018 en begin 2019 ingediend en verleend. Dit betreft ook aanvragen om vergunning voor diverse voorbereidende werkzaamheden in en nabij het projectgebied.

De aanvragen voor de uitvoeringsfase worden ingediend door BAM.

Verleende vergunningen / ontheffingen / toestemmingen

 • Omgevingsvergunning kappen bomen, voor het verleggen van kabels en leidingen langs de Oosterengweg
 • Definitief besluit ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Holland, voor het graven van een vervangende amfibieënpoel in Anna’s Hoeve
 • BUS-melding, voor het verleggen van telecom leidingen in de Oosterengweg en de Willem Bontekoestraat
 • Omgevingsvergunning aanleg, voor het graven van een vervangende amfibieënpoel in Anna’s Hoeve
 • Omgevingsvergunning kappen bomen, in verband met de aanleg van een bergingskelder voor de riolering in de Willem Bontekoestraat
 • Omgevingsvergunning bouwen en aanleg, voor de aanleg van een bergingskelder voor de riolering in de Willem Bontekoestraat
 • Positieve afwijzing Wet natuurbescherming, voor de uitvoering van het project in Anna’s Hoeve en Monnikenberg
 • K&L vergunning, voor de aanleg van een leidingtracé van en naar de bergingskelder in de Willem Bontekoestraat
 • Wijzigingsbesluit Wet natuurbescherming, in verband met de aanleg van twee dassentunnels
 • Vergunning APV, voor het tijdelijk gebruik van openbare grond in de Willem Bontekoestraat
 • Omgevingsvergunning kappen bomen, voor de bomen op het HOV-tracé in de gemeente Hilversum (Hilversum-Oost, tussen Wandelpad en Anna’s Hoeve)
 • Vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, voor de aanleg van de op- en afrit A27 en het verplaatsen en verhogen van een geluidscherm
 • Definitief besluit ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Holland, voor aanleg busbaan en Verlegde weg over Anna’s Hoeve
 • Omgevingsvergunning aanleg, voor het verleggen van de riolering in en rondom de Oosterengweg
 • Omgevingsvergunning aanleg en bouwen, voor de aanleg van de op- en afrit A27 en het verplaatsen en verhogen van een geluidscherm
 • Vergunning APV, voor het plaatsen van bouwborden langs de Oosterengweg
 • Besluit tot wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten, in verband met verplaatsing geluidscherm langs A27
 • Omgevingsvergunning kappen bomen, in verband met de werkzaamheden nabij de op- en afrit A27 in de gemeente Laren
 • Omgevingsvergunning in-/uitrit, voor het aanpassen van de in- en uitrit van de PLUS aan de Willem Bontekoestraat
 • Omgevingsvergunning aanleg, voor het plaatsen van (tijdelijke) amfibieënschermen in Anna's Hoeve en Monnikenberg
 • Omgevingsvergunning bouwen, voor het plaatsen van een grondkerende constructie (‘berlinerwand’) onder de A27
 • Omgevingsvergunning aanleg, voor de realisatie van de afrit A27
 • Melding Wet natuurbescherming, voor het kappen van bomen in Anna’s Hoeve en Monnikenberg
 • Definitief besluit ontgrondingsvergunning, voor het afgraven van een talud aan de westzijde van Anna’s Hoeve
 • Omgevingsvergunning kappen bomen, in verband met de aanleg van de zgn. IFF-route
 • Ontheffing Wet natuurbescherming, voor het uitvoeren van mitigerende maatregelen ten behoeve van de ringslang en eekhoorn, in Anna’s Hoeve en Monnikenberg
 • Ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Holland, voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek in Anna's Hoeve en Monnikenberg
 • Ontheffing Provinciale milieuverordening Noord-Holland, voor de aanleg van faunatunnels ten westen van het ecoduct en nabij het Zandheuvelviaduct
 • Melding Wet natuurbescherming, voor het kappen van bomen ter plaatse van de op- en afrit A27
 • Omgevingsvergunning aanleg, voor grondwerk ten westen van de A27
 • Omgevingsvergunning aanleg, voor de realisatie van een bouwweg ter plaatse van de toekomstige Verlegde Weg over Anna’s Hoeve
 • Beschikking Wet bodembescherming, voor het grondverzet in verband met de uitvoering van het project tussen de A27 en station Hilversum (instemming raamsaneringsplan)
 • Beschikking Wet bodembescherming, voor de locatie Wandelpad 28-30 (ernst en spoedeisendheid)
 • Ontheffing Wet natuurbescherming, voor de uitvoering van het project in Anna’s Hoeve en Monnikenberg

De verschillende bevoegde gezagen leggen de (ontwerp)vergunningen ter inzage, waarna de mogelijkheid bestaat een zienswijze of een bezwaarschrift in te dienen.

Bekendmakingen staan op pagina officiële bekendmakingen van overheid.nl 

Besluiten van de gemeente Hilversum staan ook op de website van de gemeente.

Uitgelicht