Het Schouw

Bij de kruising van Het Schouw is er gebrek aan ruimte om het verkeer goed door te laten stromen. Op dit kruispunt van de provinciale wegen N235 en N247 komen fietsers, bussen en auto’s samen. De grote verkeersdrukte leidt tot files. De provincie wil de verkeersveiligheid bij het kruispunt verbeteren. Het verkeer moet ook beter kunnen doorstromen.

De oplossing: een onderdoorgang Slochterweg aan de westzijde voor lokaal verkeer en fietsers en voetgangers. Een tweede onderdoorgang voor busverkeer in de avondspits van Amsterdam (N247) richting Purmerend (N235) die aansluit op de wisselbusbaan langs de N235. En er komt meer ruimte voor auto's voor het verkeerslicht. 

Variant I - 2 onderdoorgangen

Variant I komt als beste uit de bus na een studie waarbij eerst 6 mogelijke oplossingen zijn bekeken. De 3 meest haalbare daarvan zijn uitgewerkt en variant I heeft de voorkeur. Overwegingen daarbij zijn:

  • Verkeersstromen voetganger, fiets, bus en auto zijn uit elkaar gehaald.
  • De meest toekomstvaste oplossing dankzij ongelijkvloerse ontvlechting van de bus in de avondspits richting Purmerend.
  • Scoort het beste op aspect verkeersveiligheid dankzij 2 onderdoorgangen.
  • Busreizigers in de avondspits kunnen voor de overstap tussen N247- en N235-buslijnen altijd dezelfde halte gebruiken.
  • Het plan past binnen het in 2019 vastgestelde Provinciale Inpassingsplan (PIP).
  • De variant lijkt het grootste draagvlak bij belanghebbenden te hebben.

Hoe nu verder 

De gekozen oplossing met 2 onderdoorgangen wordt in een volgende fase uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Omwonenden, ondernemers, belangenverenigingen en experts worden betrokken bij de verdere uitwerking tot dat voorlopig ontwerp. Die uitwerking is rond de zomer van 2024 klaar. Daarna besluit Provinciale Staten of de voorkeursvariant uitgevoerd gaat worden of niet. 

Geschiedenis

Het project kruispunt Het Schouw heeft een lange geschiedenis. De eerste plannen voor een verbeterslag werden tussen 2010 en 2012 gemaakt. Het Provinciaal Inpassingsplan werd in 2019 vastgesteld en in 2020 begon de uitvoering van een ontwerp met 3 onderdoorgangen. Dat project werd in 2021 stilgelegd toen bleek dat met de grondwaterstand op die locatie de geplande onderdoorgangen niet gebouwd konden worden voor het budget dat beschikbaar was. Het project ging terug naar de tekentafel. Door een werkgroep waar specialisten van de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Amsterdam samen met de provincie Noord-Holland in zitten zijn daarna 6 mogelijke oplossingen bedacht.

Van 6 naar 3 naar 1

Die 6 mogelijke oplossingen zijn in 2023 onderzocht en de 3 meest haalbare varianten zijn verder uitgewerkt. Omwonenden, ondernemers, belangenverenigingen en experts konden meedenken over die varianten. Waar zag men mogelijkheden? Wat mag niet worden vergeten? En hoe kan een oplossing beter worden gemaakt? De opmerkingen, bedenkingen en ideeën die tijdens deze meedenkavond zijn opgehaald, zijn waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking. 

  • Variant I, de uiteindelijke voorkeursvariant: Er komt meer ruimte voor de verkeerslichten voor auto's die voor het rode licht staan. En er komen 2 onderdoorgangen. 1 voor voetgangers, fietsers en lokaal (landbouw)verkeer. De andere onderdoorgang is voor busverkeer in de avondspits van Amsterdam naar Purmerend. 
  • Variant IV: In plaats van een onderdoorgang voor bussen (zoals variant I) heeft de variant een verlengde wisselbusbaan tot het kruispunt N247-Kanaaldijk. In de avondspits steken bussen vanuit Amsterdam (N247) over bij de verkeerslichten bij het kruispunt N247-Kanaaldijk. De bussen rijden dan door over een verlengde wisselbusbaan richting Purmerend (N235). Autoverkeer richting Purmerend en Broek in Waterland moet wachten wanneer een bus voor Purmerend oversteekt. Daarnaast is de onderdoorgang Slochterweg langer dan in de andere varianten, omdat de busbaan ook over de onderdoorgang loopt. Deze variant haalde het onder andere niet omdat het minder toekomstvast is dan de eerste variant. Daarnaast is de oversteekvan bussen bij de kruising N247-Kanaaldijk een onverwachte beweging voor het overige verkeer op de N247, wat geen verbetering van de verkeersveiligheid is. Bovendien past deze variant niet binnen het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan (PIP), wat tot vertraging en extra procedures kan leiden. 
  • Variant V: Ook in deze variant wordt 1 onderdoorgang gemaakt aan de westkant voor voetgangers, fietsers en lokaal (landbouw)verkeer. De bus rijdt beter door vanwege een busbaan vanaf het kruispunt N247-N235 tot aan het volgende kruispunt op de N235-Kanaaldijk (Dollard). Daar steekt de bus de weg over richting de wisselbusbaan, zoals nu ook gebeurt. Hiervoor wordt een aparte fietsbrug over de Broekervaart gemaakt, zodat de bus op de nu bestaande brug ruimte krijgt. Om constructieve redenen moet bij het realiseren van de busbaan een deel van de bestaande brug worden vernieuwd. Deze variant haalde het niet. Ook voor deze variant geldt dat deze niet in het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan past. De geraamde kosten voor deze variant liggen met € 37 miljoen net onder de geschatte kosten voor variant I, maar de voordelen van variant I zijn veel groter. Bovendien lost deze variant het conflict tussen de bus en de auto niet op, maar het probleem wordt verschoven van het kruispunt N235-N247 naar het kruispunt N235-Kanaaldijk (De Dollard) door de oversteek van de bus naar de wisselbusbaan.