Over het project

Diverse provinciale wegen in Noord-Holland worden onderhouden of heringericht. Doel: een betere bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Samen met de gemeenten Alkmaar, Koggenland en Beemster, de politie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt de provincie Noord-Holland aan de herinrichting van de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Door de weg anders in te richten wil de provincie de N243 veiliger maken voor het verkeer. Het schetsontwerp van de herinrichting is definitief en de voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Op sommige plekken wordt de weg aan de kant van het water breder gemaakt en er komt een geleiderail die in het landschap past. Zes kruisingen worden vervangen door rotondes, zodat de weg veiliger wordt. De huidige in- en uitritten bij de circa 100 percelen langs de weg blijven bestaan en krijgen een ander soort verharding, zodat de weg een meer 'groene' uitstraling krijgt.

Omdat de weg een gebiedsontsluitingsweg is die intensief wordt gebruikt door doorgaand en bestemmingsverkeer, blijft de N243 een 80 km/uur weg. In aanloop op de herinrichting is in 2015 al een inhaalverbod, behalve voor landbouwverkeer, op de N243 ingesteld.

Terugblik

De plannen om de N243 veiliger te maken dateren van 2004. In eerste instantie heeft de provincie de aanleg van een parallelweg onderzocht. In de omgeving bleek voor deze parallelweg in 2008 geen draagvlak. Ook niet voor een verbreding van de weg. Na een informatiebijeenkomst op 16 februari 2012 besloot gedeputeerde mevrouw E. Post nog eens kritisch te kijken naar de randvoorwaarden en uitgangspunten van het uitgewerkte plan. Vanaf 2012 zijn diverse gesprekken geweest met gemeenteambtenaren, bewoners, dorpsraden en ondernemers langs de N243 over hoe de veiligheid op de N243 verbeterd kon worden. Zo ontstond in 2015 het schetsontwerp.

Ontwerp

Eind 2015 zijn in de omgeving van de N243 diverse informatieavonden georganiseerd over de plannen van de provincie en is het concept schetsontwerp gepresenteerd. Dit resulteerde in het definitieve schetsontwerp. Op basis van dit schetsontwerp gaf de provincie in 2016 het groene licht voor de start van de werkzaamheden aan de N243. Afgelopen jaar is het schetsontwerp verder uitgewerkt en dit ontwerp is samen met het Groenplan tijdens de informatiebijeenkomsten op 11 en 12 december 2017 gepresenteerd aan de omwonenden en aanliggende bedrijven. Een verslag van deze informatiebijeenkomsten vindt u onder het kopje documenten op deze pagina. De informatie die op deze bijeenkomsten is binnengekomen is verwerkt in het defintief voorontwerp en ook dit ontwerp is te vinden onder het kopje documenten. 

Visualisaties

De technische tekening van het ontwerp is vertaald in een aantal visualisaties. Onder het kopje N243 in beeld staat een vijftal impressies van de toekomstige locaties ter hoogte van de rotonde bij Westdijk, de Schermerhornerweg 1, 2 en 3, de Middenweg 22, het kruispunt Vrouwenweg en de rotonde Kathoek.

Visualisatie ontwerp

Inhaalverbod

De provincie heeft met de bewoners die direct aan de N243 wonen in 2014 informatieve gesprekken gehouden over de veiligheid op de N243. De bewoners gaven aan dat de vele inhaalmanoeuvres voor onveilige verkeerssituaties en meerdere (bijna) ongelukken zorgen. Een inhaalverbod op de Middenweg werkt goed om de veiligheid te verbeteren, aldus de bewoners. Zij verzochten de provincie dit verbod door te trekken naar de Schermerhornerweg en de Noordervaart. De provincie vond dit een goed idee. In overleg met de gemeenten en politie is daarom besloten het instellen van een inhaalverbod naar voren te halen. Na het nemen van het verkeersbesluit zijn de borden voor een inhaalverbod geplaatst. Het inhaalverbod op de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn (met uitzondering van landbouwverkeer) geldt vanaf 13 augustus 2015.

Uitgevoerde werkzaamheden

Plaatsing haltedisplays

Een aantal bushaltes langs de N243 is in 2016 voorzien van haltedisplays. Het gaat om de haltes in Schermerhorn en Stompetoren waar dagelijks meer dan twintig mensen gebruik van maken.

Bushalte langs de N243

Sloop Stolpboerderij in Stompetoren

Op een deel van de grond van de stolpboerderij aan de Noordervaart 117 in Stompetoren komt een rotonde. Deze rotonde vervangt de kruising met de Zuidervaart en verbetert de veiligheid op de N243. De boerderij is in de zomer van 2016 gesloopt. De gevonden asbest is inmiddels veilig en snel verwijderd en de asbesthoudende weg is gesaneerd.

Sloop stolpboerderij Stompetoren mei 2016

Inspecties bruggen

Eind juli 2017 vonden inspecties plaats aan de bruggen in en langs de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Medewerkers van het ingenieursbureau onderzochten deze kunstwerken visueel vanaf het water en vanaf het fietspad. De resultaten worden gebruikt bij de technische uitwerking van het ontwerp voor de herinrichting en het onderhoud van de N243.

N243 Brug 't Zuidje Schermerhorn; inspecties bruggen en viaducten

In- en uitritten & (parkeer)strook

N243 in- en  uitritten artist impression

In samenspraak met de omwonenden en bedrijven aan de N243 (zie ook inspraak) is voor de materialisering van de in- en uitritten gekozen voor asfalt met een print van patroonbestrating en voor de parkeerstrook is gekozen voor de half verharding met de grasbetontegel. Zie onderstaande afbeeldingen.

Asfalt met print
Asfalt met een print van patroonbestrating die gekozen is als materialisering van de in- en uitritten 

Grasbetontegel als half verharding

Grasbetontegel

Grasbetontegel die als half verharding gekozen is voor de parkeerstrook

Vooruitblik

De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Het ontwerp wordt door het ingenieursbureau uitgewerkt naar een definitief ontwerp, dat is een vooral technische uitwerking waar straks de aannemer mee aan de slag gaat. Zie ook de voorlopige planning.

Ruimtelijke procedures en vergunningen

De komende tijd starten de verschillende ruimtelijke procedures en vergunningen die nog doorlopen moeten worden bij de betrokken gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Naar verwachting wordt binnenkort een aantal verkeersbesluiten genomen. Daarnaast maken we een start met het verleggen van kabels en leidingen om ruimte te maken voor de herinrichting van de weg. Zie ook inspraak.

Aangrenzende projecten

De werkzaamheden worden onder meer afgestemd op die van de N23 (Westfrisiaweg). Andere projecten waarmee we in de planning rekening houden zijn de onderhoudswerkzaamheden aan diverse bruggen, zoals de Leeghwaterbrug bij Alkmaar.

Beheer en onderhoud

Voorafgaand aan de herinrichting en het groot onderhoud van de N243 blijft het normale beheer en onderhoud voor de provinciale weg van toepassing.

Essentaksterfte

Bij een aantal bomen langs de Schermerhornerweg (N243) is essentaksterfte geconstateerd. In de week van 20 maart zijn de 34 zieke bomen gekapt.

Kap zieke bomen langs de Schermerhornerweg (N243) in verband met essentaksterfte

Herstelwerkzaamheden aan het wegdek

Op de N243 ter hoogte van de kruising Middenweg / Kathoek in Avenhorn en op de rotonde Schermerhornerweg / Middenweg in Beemster vonden in oktober 2017 reparaties plaats aan het asfalt. De werkzaamheden aan het wegdek zijn in de avond en nacht uitgevoerd.

Herstelwerkzaamheden aan het wegdek