Over het project

De provinciale weg N525 is een belangrijke verbinding tussen Laren en Hilversum waar veel verkeer rijdt. De maximumsnelheid is 50 kilometer per uur en dit wordt benadrukt door borden en markeringen op de weg, rubberen drempels en waarschuwingsborden.

Ter hoogte van het kruispunt Westerheide met de Oude Postweg kan langzaam verkeer de weg niet oversteken, het is zelfs verboden hier over te steken. Een paar jaar geleden is er wel een tunnel aangelegd voor langzaam verkeer dat de N525 moet oversteken, maar die wordt in de praktijk niet door iedereen gebruikt. 

Veel scholieren en voetgangers steken net ten noorden van het kruispunt de weg over, tussen het College Laar en Berg en het restaurant La Place. Deze situatie is onoverzichtelijk en gevaarlijk voor de overstekers en weggebruikers. De provincie wil daarom de oversteek veiliger maken door de aanleg van een voorrangsplein.

Ontwerp 

De provincie wil het langzame verkeer centraal op 1 plek laten oversteken. Om dat te bereiken doen we het volgende: 

  • We bouwen een voorrangsplein
  • Er komen oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ten noorden en zuiden van het voorrangsplein
  • Er komen snelheidsremmers vóór de oversteekplaatsen
  • De bushaltes worden ten zuiden van het voorrangsplein geplaatst
  • Er komt een haag tussen de Hilversumse weg en de ventweg Hilversumse weg fietsers en voetgangers naar het voorrangsplein te leiden

Duurzaam werken

De provincie werkt binnen dit project op een duurzame manier. Samen met partners is besloten om te werken met 100% biobased materialen en biodiversiteit in de bermen te stimuleren. Ook wordt regenwater bewaard in de bodem om de haag die we planten water mee te geven. Daarnaast daagt de provincie de aannemer uit om nog meer duurzame maatregelen te nemen. Dit past allemaal binnen de ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’.

Bestemmingsplanprocedure

Om het nieuwe voorrangsplein te maken, moet het bestemmingsplan aangepast worden. De gemeente Laren is bevoegd gezag en voert deze procedure uit. Meer informatie over het ontwerpplan en mogelijkheden om een zienswijze in te dienen, vindt u op de website van de gemeente Laren. Ook is een gezamenlijk artikel verschenen met daarin een toelichting op plannen en de procedure.

Fietstunnel

In 2010 is onder de provinciale weg N525 (Hilversumseweg) een fietstunnel aangelegd. Deze ligt ongeveer 75 meter ten zuiden van het kruispunt Westerheide - Oude Postweg, ter hoogte van La Place. De tunnel is vooral bedoeld voor (brom)fietsers en voetgangers, maar wordt ook gebruikt als passage voor schapen en ruiters. 

Niet iedereen gebruikt de tunnel om de N525 over te steken. De tunnel blijkt iets te ver van het kruispunt te liggen, waardoor met name scholieren op het kruispunt met de Westerheide de N525 oversteken. Dat zorgt voor een onveilige situatie, net als het ontwerp van de tunnel. De combinatie van een steile helling, scherpe bocht en glad oppervlak heeft tot meerdere ongevallen geleid.

Na toezegging van de vorige gedeputeerde Adnan Tekin doet de provincie nu onderzoek naar het aanpassen van de tunnel. Op de plek van de tunnel ligt een aardkundig monument dat aanpassingen lastig maakt. We hopen later dit jaar meer duidelijkheid te hebben over deze procedure. Hierbij is ook belangrijk dat door de nieuwe Omgevingswet de verantwoordelijkheid hiervoor van de provincie verschuift naar de gemeente Laren. 

De aanpassingen aan het voorrangsplein en de fietstunnel staan los van elkaar en bevinden zich in verschillende fasen. Maar uiteraard hebben de projecten wel met elkaar te maken. De provincie bewaakt deze samenhang.

Samenhang andere projecten

In de regio voert de provincie ook andere projecten uit die de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren en ook goed zijn voor de natuur rondom de N525. Naast het voorrangsplein wordt tussen Zuiderheide en Westerheide in Laren een nieuwe natuurverbinding aangelegd en worden  kleine verkeersveiligheidsvoorzieningen aangebracht.

Provincie Noord-Holland vindt een goede afstemming met belanghebbenden belangrijk, evenals interne afstemming tussen de verschillende projectteams.

Uitgelicht