Over het project

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis is hard nodig. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Uit onderzoek blijkt dat een bacterie de damwanden aantast, waardoor opnieuw gaten ontstaan. De staaldikte van de wanden loopt op dit moment verder terug. Dit wordt met regelmaat gemonitord.

Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. Daarnaast is door het verlengen van de Koopvaardersschutsluis de sluis toekomstvast.

Omvaren via Boerenverdrietsluis 

De beroeps- en recreatievaart gaan tijdens de stremming van de Koopvaardersschutsluis via de Boerenverdrietsluis en de Zeedoksluis van de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom. Ook de haven van Den Helder blijft zo goed bereikbaar. De Boerenverdrietsluis moet hiertoe omgebouwd worden van keersluis naar schutsluis met een lengte die geschikt is voor schepen tot 92 meter. De Boerenverdrietsluis wordt zo klaargemaakt voor de omvaarroute voordat de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis kunnen beginnen.

Plattegrond van haven met sluizen en omvaarroute

Omvaarroute

De scheepvaart moet veilig, vlot en verantwoord kunnen omvaren met zo min mogelijk hinder voor de omgeving (waaronder het wegverkeer). Om dit te realiseren is er nauwe samenwerking van het bevoegd gezag met betrokken partijen, jachthavens, ondernemers en bedrijven aan de omvaarroute. In maart 2020 hebben de gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de omvaarroute. Port of Den Helder heeft daarna in opdracht van de gemeente Den Helder een plan van aanpak opgesteld voor het vaarwegmanagement en werkt nu aan een implementatieplan. Er wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd aan de kades van Willemsoord, rondom de diepte en zuigkracht van de omvaarroute, de nautische veiligheid en over de wachtplaatsen. Ook vinden er meerdere proefvaarten plaats.  

Kortom, alle voorbereidingen zijn in volle gang voor een veilige omvaarroute tijdens de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Er wordt nog onderzocht of de omvaarroute na de renovatie de permanente route wordt voor de recreatievaart.

De provincie Noord-Holland is ook bezig met onderzoek om de zoutindringing terug te dringen richting het Noordhollandsch Kanaal. Voldoende zoetwater is van belang voor de landbouw om de gewassen te kunnen besproeien. Bij teveel zout in het Noordhollandsch Kanaal is dit niet meer mogelijk.

Foto van Haven Den Helder vanuit de lucht

Uitgelicht