Over het project

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis is hard nodig. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat een bacterie de damwanden aantast, waardoor opnieuw gaten ontstaan. Dit wordt met regelmaat gemonitord. De provincie werkt sinds september 2021 in een bouwteam samen met de aannemer aan een ontwerp en oplossingen voor de renovatie en de verlenging waarbij de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.

Na renovatie kan recreatievaart nog steeds gebruik maken van de Koopvaardersschutsluis en kan deze voor de komende 70 jaar weer mee. Daarnaast is de sluis door het verlengen toekomstvast. 

Uitkomst bouwteam: beperkte stremming 

In een bouwteam werken provincie Noord-Holland en Van Hattum en Blankevoort intensief samen om tot een definitief ontwerp te komen. In hun zoektocht naar de beste oplossing zijn - binnen de techniek, financiële gevolgen en risico’s - de mogelijkheden voor een zo kort mogelijke stremming in beeld gebracht. Uit de eerste ontwerpfase blijkt dat de Koopvaardersschutsluis gerenoveerd kan worden 'met de winkel open'. Dat wil zeggen dat scheepvaart gebruik kan blijven maken van de sluis. Voor de verlenging is een afsluiting nodig van 14 tot 20 dagen aaneengesloten met daaromheen een periode van bloktijden. Uitgangspunten daarbij waren: minimale hinder voor bedrijven en scheepvaart en verantwoorde maatschappelijke kosten. Een aanpak vanaf kade en klein deel vanaf water beperkt de hinder aanzienlijk. 

Provincie en gemeente Den Helder blijven in gesprek

De provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder hebben in maart 2020 afspraken gemaakt over de omvaarroute en de aanpak van de Boerenverdrietsluis. Deze afspraken zijn gebaseerd op een stremming van 9 maanden als gevolg van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis. Nu het bouwteam kan uitgaan van een beperkte stremming vervalt de noodzaak voor een definitieve omvaarroute en daarmee ingrijpende verbouwing van de Boerenverdrietsluis. De komende tijd bespreken provincie en gemeente dit. De gemeente Den Helder heeft immers de wens om recreatievaart mogelijk te maken via de Boerenverdrietsluis. Om zorgvuldig om te gaan met publieke middelen moeten alle opties en gevolgen goed afgewogen worden.

Foto van Haven Den Helder vanuit de lucht

Wat betekent dit voor de omvaarroute en de Boerenverdrietsluis?

Het is daarom nog niet bekend wat deze beperkte stremming betekent voor de omvaarroute en de Boerenverdrietsluis. Een aantal bedrijven en organisaties dat sterk afhankelijk is van de doorvaart, is de afgelopen maanden benaderd om de aanpak uit het bouwteam te verkennen. Voor de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis lijkt daardoor slechts een incidentele omvaarroute nodig. Voor een incidentele route moet nog gekeken worden naar de maatregelen aan en rondom de Boerenverdrietsluis, zoals die tegen zoutindringing.  

Voorkomen van binnendringend zeewater

Ook de Koopvaardersschutsluis moet na renovatie en verlenging tijdens openingen voorkomen dat de zoutindringing richting het kanaal toeneemt. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om de zoutindringing tegen te gaan. Het bouwteam onderzoekt dit en de aannemer wordt in deze fase uitgedaagd om nieuwe technologieën en/of innovatieve ideeën toe te passen. Dit is nodig om de kwaliteit van de landbouwgrond te kunnen waarborgen. Voor de landbouw in Noord-Holland Noord is zoetwater nodig om de gewassen te besproeien. Het Hoogheemraadschap ziet toe op de waterkwaliteit en heeft eisen gesteld aan sluizen om het binnenland voldoende te beschermen tegen het zeewater.

Wat doet Port of Den Helder?

Port of Den Helder houdt zich in opdracht van de gemeente Den Helder bezig met het vaarwegmanagement. Voor een goede uitwerking van de omvaarroute houden vertegenwoordigers in een klankbordgroep de focus. Het is nu niet zeker wat de gevolgen zijn van de beperkte stremming. Daarom richt het projectteam Omvaarroute van Port of Den Helder zich op onderdelen die hoe dan ook een rol gaan spelen bij een incidentele omvaarroute. Er volgt een simulatie van een vaart vanaf de Boerenverdrietsluis naar de Zeedoksluis en terug. De simulatie brengt de effecten van de draai en de benodigde ruimte in het Natte Dok als kolk in beeld. Op basis daarvan organiseert het projectteam een proefvaart.

Duikers inspecteren de damwanden

WaakSaam controleert de Koopvaardersschutsluis en monitort hoe hard de bacterie/corrosie de damwanden van de sluis aantast. Ze voeren metingen uit naar de dikte van de damwanden en voeren indien nodig reparaties uit. Daarnaast zijn er extra zogenoemde anodes geplaatst die volgens plan worden aangetast door de bacterie. Dit voorkomt een snelle afname van de aangepaste damwand.De monitoring gaat via duikinspecties. Dat gebeurde voor het laatst in april/mei 2021 waarbij geen nieuwe schades, gaten of afwijkingen zijn geconstateerd in vergelijking met andere jaren. De volgende inspecties zijn tussen 2 en 9 mei 2022.

Duikinspecties Koopvaardersschutsluis

 

Uitgelicht