Over het project

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis is hard nodig. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat een bacterie de damwanden aantast, waardoor opnieuw gaten ontstaan. Dit wordt met regelmaat gemonitord. De provincie werkt sinds september 2021 samen met de aannemer aan een ontwerp en oplossingen voor de renovatie en de verlenging waarbij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.

Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. Daarnaast is door het verlengen van de Koopvaardersschutsluis de sluis toekomstvast.

Provincie en Van Hattum en Blankevoort werken samen aanpak uit

In een bouwteamfase werken provincie Noord-Holland en Van Hattum en Blankevoort intensief samen om tot een definitief ontwerp te komen. Samen met de gemeente Den Helder en betrokkenen gaat het team op zoek naar de beste oplossing voor de renovatie en verlenging. In dat proces onderzoeken zij bovendien welke mogelijkheden er zijn voor een zo kort mogelijke stremming van de Koopvaardersschutsluis tijdens de renovatiewerkzaamheden. Onderdeel van het project is ook de omvaarroute, die via de Boerenverdrietsluis zal gaan. Alle onderzoeken van het bouwteam zijn er op gericht om de overlast voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken.

Foto van Haven Den Helder vanuit de lucht

Omvaarroute

De scheepvaart moet tijdens de stremming van de Koopvaardersschutsluis veilig, vlot en verantwoord kunnen omvaren met zo min mogelijk hinder voor de omgeving (waaronder het wegverkeer). Om dit te realiseren is er nauwe samenwerking van het bevoegd gezag met betrokken partijen, jachthavens, ondernemers en bedrijven aan de omvaarroute.

Port of Den Helder werkt in opdracht van de gemeente Den Helder aan een implementatieplan voor de omvaarroute. Er wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd aan de kades van Willemsoord, rondom de diepte en zuigkracht van de omvaarroute, de nautische veiligheid en over de wachtplaatsen. Ook vinden er proefvaarten plaats om zo het vaarverkeer van de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom te kunnen garanderen. Alle opgedane onderzoeken en analyses zijn input voor het bouwteam. De effecten van de omvaarroute op het wegverkeer zijn nog niet in beeld gebracht. De voorbereiding hiervan vindt de komende maanden plaats. 
 

Plattegrond van haven met sluizen en omvaarroute

Of de tijdelijke omvaarroute na renovatie van de Koopvaardersschutsluis blijft bestaan voor de recreatievaart wordt uitgebreid onderzocht. Onder meer door de omvaarroute te monitoren. Deze keuze ligt uiteindelijk bij de gemeente Den Helder. De recreatievaart kan na renovatie nog altijd gebruik maken van de Koopvaardersschutsluis.

Duikers inspecteren de damwanden

WaakSaam controleert de Koopvaardersschutsluis en monitort hoe hard de bacterie/corrosie de damwanden van de sluis aantast. Ze voeren metingen uit naar de dikte van de damwanden en voeren indien nodig reparaties uit. Daarnaast zijn er extra zogenoemde anodes geplaatst die volgens plan worden aangetast door de bacterie. Dit voorkomt een snelle afname van de aangepaste damwand.

De monitoring gaat via duikinspecties. De laatste waren in april/mei 2021 en hierbij zijn geen nieuwe schades of gaten geconstateerd of afwijkingen aangetroffen in vergelijking met andere jaren. Het definitieve rapport hierover verschijnt naar verwachting eind oktober 2021.

Duikinspecties Koopvaardersschutsluis

Tegengaan binnendringend zeewater

De Koopvaardersschutsluis moet tijdens openingen voorkomen dat de zoutindringing richting het kanaal toeneemt. De aannemer wordt uitgedaagd om hier maatregelen tegen te nemen. Dit is nodig om de kwaliteit van de landbouwgrond te kunnen waarborgen.

Voor de landbouw in Noord-Holland Noord is zoetwater nodig om de gewassen te besproeien. Het Hoogheemraadschap ziet toe op de waterkwaliteit en heeft eisen gesteld aan sluizen. Zowel de Boerenverdrietsluis als de Koopvaarderschutsluis moet aan deze eisen voldoen. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om de zoutindringing op te lossen. In de bouwteamfase wordt nader onderzocht hoe. De aannemer wordt in deze fase uitgedaagd om nieuwe technologieën en/of innovatieve ideeën toe te passen.

Uitgelicht